Helsingfors universitet

Förkortningar

* född
död
begraven, kan också hänvisa till datum i kyrkoräkenskaperna
~ cirka
h.c. honoris causa
kl. vårterminen
N.N. namnet okänt
pso maka
s.d. utan datum, sine dato
s.v. samma år
sl. höstterminen
u.l. nya stilen
vht föräldrar
v.l. gamla stilen
vt. tillförordnad
ylim. extraordinarie
yo student

Examina och akademiska titlar

FK filosofie kandidat
FM fil. magister
FL fil. licentiat
FT fil. doktor
FMK fys.-mat. kandidat (1853-)
FMM fys.-mat. magister
FML fys.-mat. licentiat
FMT fys.-mat. doktor
HFK hist.-filol. kandidat (1853-)
HFM hist.-filol. magister
HFL hist.-filol. licentiat
HFT hist.-filol. doktor
KK kirurgie kandidat
KM kirurgie magister
LK medicine kandidat
LFK med.-fil. kandidat
LL med. licentiat
LT med. doktor
LKT medicine och kirurgie doktor
MOK juris utriusque kandidat
MOL jur. utr. licentiat
MOT jur. utr. doktor
PK pedagogie kandidat
TK teologie kandidat
TL teol. licentiat
TT teol. doktor

förkortningar i källhänvisningarna

BNF Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk
HAik Historiallinen aikakauskirja
HArk Historiallinen arkisto
HTF Historisk tidskrift för Finland
HTidskr Historisk tidskrift
HTutk Historiallisia Tutkimuksia
HYK Helsingfors universitets bibliotek
HYKA Helsingfors universitets centralarkiv
HYKJ Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter
KA Riksarkivet, Helsingfors
PHT Personhistorisk tidskrift
RA Riksarkivet, Stockholm
SKHST Finska kyrkohistoriska sällskapets handlingar
SKHSV Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift
SKST Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
SSJ Genealogista samfundets i Finland skrifter
SSLS Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SSV Genealogista samfundets i Finland årsskrift
THArk Turun Historiallinen Arkisto
TMA Åbo landsarkiv
ULA Uppsala landsarkiv
UUB Uppsala universitetsbibliotek
# hänvisar till löpande numrering

Specialtecken som används i de renskrivna manuskripten

[ ] Innehåller en upprepning av en text som förekommit på den föregående raden eller i samma källa, t.ex. ett datum som ordet dito e.d. syftar på. En flera gånger återkommande text på latin är enligt källan ofta i pluralis, t.ex. [fratres nobiles], även om den grammatikaliskt sett borde ändras till singularis.
‹ › Innehåller en kommentar. En text som i kommentaren är inom citationstecken är ett utdrag från den ursprungliga källan, t.ex. ‹Texten” ” är överstrykt.›
‹¿› MBetecknar att ordet i källan sannolikt har ett skrivfel. Tecknet har använts speciellt i samband med Indexet.
‹–› Betecknar att källan har ett tomt ställe som är avsett t.ex. för ett nummer.
\ Ett skiljetecken som anger kolumn, bl.a. i de studentnationers matriklar där datum för inskrivning, namn, födelsetid etc. har skrivits i olika kolumner. När det har varit nödvändigt har kolumnens rubrik kopierats inom hakparentes i början av avsnittet, t.ex.: ... \ [Afgång från Afdelningen:] 20/6 1843 \ ...
| Skiljetecken för ny handstil för att skilja mellan inlägg som skrivits vid olika tidpunkter. Handstilen kan växla även vid skiljetecknet för ny kolumn \.