Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1655 Lars Ferling (myös Farling, Ferlinus ja Fernelius) Laurentius Johannis, Ostrogotus 1090. Kotoisin Norrköpingistä. Ylioppilas Turussa sl. 1655 Farling Sam‹¿› Joh:is OG _ 53. Näytteli Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä 9.1.1659 Laurentius Ferlingus Ostrog.

Pso: 1660 Kirstin Persdotter.

/ Eräs Nils Jönsson Ferling oli urkuri Uudessakaarlepyyssä (1652), sittemmin porvari ja raatimies, † 1693. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #41 (Laurentius Joh:is Farling, föd i Norköp: kallas i kyrkobok: Frilinus, då han 1660. 4. Aug. wigdes m: Kirstin Persdot:); KA mf. ES 2027 (qq 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 15.–16.9.1680 s. 192 (Rådman Nills Ferrling), 201 (Organistens wtj denne Försambling Well:tt Nills Ferrlingz insändhe Supplique); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–27.4.1655 f. 123v (Sochneskrifwaren Niels Ferrling inladhe een supplication, solliciterandes om dhen ringa löhn som han för Sochneskrifware tiänsten här tilldagz hafft haf:r), Ilmajoen käräjät 1.–3.3.1656 f. 393 (Niels Ferrlings Hust: Margareta Florina (katso 873) ifrån Waasa). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI), 77 (XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 139 (25.11.1658, Laur. Ferlinus), 312 (18.9.1661, studiosus Laurentius Fernelius hafwer skriffteligen begärt testimonium ifrå Acad. Res.: Bleff effterlåtidt, effter såsom han har bättrat konan, dhen han besoff.); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 413 (14.4.1660, Studiosus D. Laurentius Johannis Ferlinus Ostrogothus, begärar få echta en piga Kirstin Pedersdotter, föd i Smoland i Ölmstad). — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #10 (1655, Laurentius J. Ferling).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Ferling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1090>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.