Helsingin yliopisto

Tiedot

6.10.1663 Johan Bostadius Johannes Michaelis, Sveo-Livonus 1643. Vht: Tarton, sittemmin Vendelin ja Veckholmin kirkkoherra, FM Mikael Bostadius (Michael Olai, yo Uppsalassa 1.10.1629 ja Tartossa 16.10.1641, † 1668) ja Brita Eriksdotter. Ylioppilas Tartossa 20.4.1648 (depos.). Ylioppilas Uppsalassa 2.1652 Johannes Michaëlis Bostadius [Nati Dorpati ibidemque depositi.]. Ylioppilas Turussa 6.10.1663 Bostadius Joh. Michaelis _ 76. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1663] d. 6. Octobr. Johannes Michaëlis Bostadius. Dorpati depos. Vihitty papiksi 1672. — Kreivi Gustaf Adam Banérin kotisaarnaaja 1672. Amiraliteetinpappi, joutui meritaistelussa sotavangiksi 1677. Vängen komministeri (Uppsalan arkkihiippak.) 1691 (ei enää 1706).

Pso: Maria Bockius.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #49; KA mf. ES 1720 (bb 7) Pernajan ja Myrskylän käräjät 5.–6.6.1668 f. 33 (Emedhan Sara Johansdotter sielf tillståår och bekenner sigh hafft Lägersmåhl medh een Student i Lijfflandh Johan Michelsson, och medh honom i Lönskeleego barn aflatt, och såssom det berättes detta warit första gången, dy effter Kongl: Straffordningh, skall hoon ståå Uppenbar Kyrkioplicht, hwilkens Execution till dee andelige remitteres, Men Studenten weet ingen hwar han är); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Jomalan käräjät 1.6.1666 f. 46 (Uplästes Mag: Michaelis Bostadij, Pastoris j Wekholms S:n attest, at drängen Erik Isakzson ifrån Norsunda, är dher i Prästegården tilsammans wijgd med Elssa Jönsdotter uthi Öfwerby, nästförledne d: 1 Maji). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 131; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 8; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 59 (15.6.1661, Uplästes illustr. Cancellarii bref för Joh. Bostadio till stipendium. Upskiötz till Consistorium maius); Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 382; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 63, 100, 138, 139, 141; Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 446 (18.11.1681, i kyrckian bewilliades h. Johan Bostadio otta dahler sölf:t af cassa stud:m), 467; Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697–1699 (Uppsala 1977) s. 148; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #715. — J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne III (1846) s. 451.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1643>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.