Helsingin yliopisto

Tiedot

(1641) Lars Canis Laurentius Jacobi, Aboensis 180. Kotoisin Turusta. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 29.5.1641. — Auran kappalainen 1650, erotettu kahden päivän kuluttua. Turun hospitaalinsaarnaaja 1656, pidätetty virantoimituksesta 1657. Sotilaspappi. Tuomittu maanpakoon 1662, armahdettu 1663. ‡ Turussa 16.1.1670.

Pso: (jo 1661) N.N. Michelsdotter (Pirkkalan nimismiehen tytär, † 1686).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 4.8.1662 f. 318 (Till Åbo Hoffrät för Laurentio Johannis[!] Kaniss ... Wår synnerl. etc. Oss ähr Tro män etc. af Laurentio Johannis Kaniss vnderdånigst Supplicando insinuerat, huru såsom han för twist och oenigheet medh biskopen är af edher dömbder och resolverat till landzflychtigheet och effter som han är en fattig karl tient wedh militien för predikant och föregifuer sigh hafua sedermera länge expecterat på accommodation och lägenheet, jämwäll och hans hustru och barn skola sittia effter honom der i landet helt förwarade uthan Lijffsmedel, huilka at han sin skyldigheet lijkmätigt måtte kunna någorlunda försöria och ehrnära så anhåller han vnderdånigst om nådher och restitution; derföre emädan wij intet wete af saksens beskaffenheet, är wår nådige willie, att j giöre oss een vthförlig relation huru dermedh förewitter och om hans brått är så stor, att han wår nådh och pardon åthniuta må), 21.5.1663 f. 105 (Pardon för Laurentio Jac. Aboensi uthi dhe fauter han har begådt emoth Biskopen och Consistorium i Åbo); KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–23.2.1661 f. 545v (Framkom för Rätten H:r Lars Jacobi Canis, ifron Åbo, Hustro Anna Michelsdotter ifron Wilckilä, af Lengelmäki Sochn och Hustro Margeta Michelsdotter i Hychky sampteligen tilkennagifuandes, huru såsom dee medh deres broder, Michell Michelson i Hychky äre föör all deres arffz prætentioner och ahndeelar såm de uti bem: Hychky kunna hafwa af fordra, nöijachteligen och wel förlijckte och hwar för sin deel 10 D:r Sölfwer M:t bekommit så att de eller deres erfuingar huarken nu eller framdeles der å eij mehra skulle hafua at tala der oppo de för Rätten medh Michel Michelson handsträchtes och begärade at han Rättens Attest der på medhdeeles motte dedh och på anfordran bewilliat blef. Men Elisabet Michelsdotters andeel belangande såm nu uthj Swerge tienar beror till des hon sielf hemkommer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 2 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 1 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 32, 33, 63; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 1, 9, 31, 66, 71; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 244–245, 247, 248, 249, 397, 501; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 172 (16.1.1670, ‡ Laurent. Kanis in j kyrkian, gratis), 211 (29.6.1686, ‡ prästens enkia sahl. Canisses). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 65 (Nimenä on tässä Laurentius Thomæ Canis. Patronyymin kohdalla on luultavasti sekaannus hospitaalinsaarnaaja Laurentius Thomæ Svicheruksen 712 nimen kanssa), 132; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 181.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Canis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=180>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.