Helsingin yliopisto

Tiedot

(1670) Matias Salvius Matthias Michaelis, Raumoensis 2080. Vht: raumalainen porvari Michel Salvi ja N.N. Mainitaan ylioppilaana Rauman raastuvanoikeuden pöytäkirjassa 1.8.1670 ollessaan isänsä kanssa syytteessä luvattomasta tupakanmyynnistä. Oraatio 30.11.1673. Sai apua Rauman kirkolta v. 1675–81 (Lähteenoja 1932). — Liedon pitäjänapulainen 1674, erotettu noin 1676. Armovuodensaarnaaja Uudessakaupungissa 1677. Apulaispappi Maariassa 1680. Kaarinan kappalaisen apulainen. Ylim. kollega. Asui virattomana anoppinsa luona Kaarinassa 1685–87. Paattisten kappalainen 1690, Maarian 1694. † Maariassa 1696.

Pso: Maria Michelsdotter Styrman.

Appi: Kaarinan kappalainen Mikael Styrman U1099 († 1682).

Viittauksia: KA mf. ES 1748 (cc 8) Liedon käräjät 16.–17.10.1674 s. 200 (Coadiutor D:nus Mathias); KA mf. ES 1751 (cc 13) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 1.–2.12.1685 f. 206v (Förestälte sig för rätta Extraord: Collega Wällärde Dn: Mathias Salvius gifwandes tillkenna, hurusåsom det Venerandum Consistorium gunstigast d: 18 Julij 1683 haar förtröstat honom att wid första tilldragande öppningh blifwa förhulpen till någon honom tienlig legenheet, sedan han nu en tidh tienstlöös haar sutit ... uthi åthskillige Åhr iblandh uthj Numis kyrckie haar predikadt och så wäl sin Sahl: Swärfader fordom Sacellano H:r Michaeli Marci, som nu warande Cappellan sin Swåger ther med hulpit såsom och besynnerligen wed infallne höghtijder, och elliest des föruthan på Kaxkerta Öö Sacra administrerat ...); KA mf. ES 1752 (cc 15) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 25.–26.8.1687 f. 119–121v, (cc 16) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 27.–28.3.1688 f. 64; KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 2.5.1682 (Brijta Michelsdotter Salvi); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 26.3.1694 (Ehuruwäl Margetha Josephzdotter Salwi, som här i Staden för detta tilhållit, A:o 1692 är lagl: tilehrkändt ett Åker stycke i Lajo, Kallionalusta kallat, doch som hon sedermehra begifwit sig på landet och Wermundila by att boo, lempnandes Åkren ödhe, dher medh Stadzens intrader förminskas, hwarföre tillåtes hennes Stiufdotter Anna Michelsdotter Salwi, som dher om förmedelst sin Broders H:r Matthiæ Salvij insände Skrifft, anhåller, ber:de Åker emot wederbörlig skatt till Stadhen åhrligen att hefda och bruka), Rauman RO 23.7.1694 (Not: Martin Åckerman opsteeg och angaff Anna Michelsdotter Salfwi, för det hon esom offtast obönat honom och hans folk); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 1.9.1700 (Pastorens pijga Lijsa Matzdotter Salfwi), Rauman RO 29.10.1700, Rauman RO 5.11.1700 (dömbdes Lijsa Matzdotter att bötha tredubbelt begarens och Sp:ls wärde som är 10 D:r 24 ö: Sölf:r m:t Och emedan hon intet äger att bötha medh, afstraffas hon effter Kongl: Stadgan aff d: 30 Maij 1698, medh Fängelsse); KA mf. ES 1396 (r 5) Rauman RO 20.2.1701. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 123, 124, 125, 132; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 155, 303; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 55; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 131; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3320, 3321.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Salvius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2080>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.