Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Lars Hemmaeus Laurentius Nicolai, Uskelensis 2395. Vht ilmeisesti: Salon Hämmäisten Alastalon talollinen Nils Henriksson ja Agnis. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. infer., Laurentius Nicolai Uskelensis) – 14.5.1675 (Laurentius Nicolai Uschel. depositus accepto test.). Ylioppilas Turussa kl. 1675 Hemæus Laur. Nicolai Uskel _ 117. † ylioppilaana tappelussa saamiinsa haavoihin Salossa 30.8.1681.

Vertaa: Salon kappalainen Erik Hemmaeus 800 (yo 1650, † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a; KA valtakunnanregistratuura 31.1.1682 f. 87 (Till Rådet angående det dråp Caspar Hestschöld begångit uppå Studenten Laurentium Hemmeum ... Stemmandes bem:te [Åbo] Hoffrätt mehrendels uthi den meningen öfwereens at be:te Hestschöld för samma dråp skulle mista lijfwet; undantagandes 2:ne assessorer som derpå fallit hade at han sit lif med 100 D. SM:t lösa måtte, hwarföre de och med publication af domen till widare Wårt Nådige godtfinnande innehållit), 31.1.1682 f. 88 (Till Hoffrätten i Åbo angående det Dråp som Casper Hästschöld begångit uppe en Student Laurentium Hammæum), 14.2.1682 f. 124 (Till Hans Kongl. Maij:t angående Cassper Hästsköldz dråp, på Studenten Laurentium Hemmæum ... När som Wij [G. Baner, N. Brahe, G. Kurk, C. Rålamb, Pontus De la Gardie, J. G. Stenbock, G. A. De la Gardie, Christ. Gyllenstierna] nu Ransakningen och witnens edelige utsagu, så och anklagandens egne bejakande noga betrakta, så finne Wij inga skäl, för hwilka Hästsköld kan dömas till döden. Förty Studenten hafwer sig icke allenast till honom trängt, förförandes sig på honom, som då likawäl war stadder uppå sin egen gård, och uti sin egen stuga, hwaräst han hemfrid niuta borde, utan är och ifrån honom utgången wreder, och är åter inkommen med en sten i handen ... så synes oss skäligt wara at de twänne Assessorum mening, som Hästsköld ifrån lifsstraffet befriat hafwa gifwes bifall, och at Hästsköld dereffter böter fulla mansbot, står uppenbar kyrkoplicht, och förliker målsäganden), 21.2.1682 f. 152 (Till Hofrätten i Åbo, angående det dråp, som Caspar Hästsköld uppå en Student Hemmæus benämd begått hafwer ... han Hästsköld därföre böter fullan mansbot står uppenbar Kyrkoplikt och förliker målsäganden. Och är fördenskull Wår nådige willie och befalning, at I ställe Eder sådant till effterrättelse); KA mf. ES 1749 (cc 10) Halikon ja Uskelan käräjät 14.–18.10.1681 f. 118–122v (Mattz Nilsson ifrån Hämmäis Rättenom klageligen tilkänna gaf, huru hans brodher och Studenten Laurentius Nicolaj Hemmæus förmedelst Wälb:e Caspar Hästsköldz handa wärkan för een tijdh sedhan dödhen lutat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 4, 8; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II), 151 (1669:I), 154 (1670:II), 158 (1672:II), 159 (1673:I), 161 (1674:I), 163 (1675:I, pro vale). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 203 (Hästesköld Tab. VI); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 784 (Hästesköld Tab. 5: Casper; reste 1676 för studier till utlandet; befann sig 1685 i Stralsund och skulle då resa till Frankrike).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Hemmaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2395>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.