Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Henrik Hylenius Henricus Andreæ, Tavastensis 2429. Vht: sotamies Janakkalan Hyvikkälässä Anders Mattsson († 1674) ja N.N. Hämeenlinnan pedagogion oppilas (1674). Ylioppilas Turussa 1675/76 Hylonius‹¿› Henr. Andreæ _ 12X ‹Viimeinen numero ei ole luettavissa johtuen vaurioituneesta sivusta.›. — Pyhäjärven Ul. kappalainen 1686. † Pyhäjärvellä Ul. 1704.

Pso: Katarina Stare (jäi leskeksi).

Poika: Turun kaupunginvouti Henrik Hyllenius, myöh. Hylleen 5175 (yo 1711/12, † 1723).

Vävy: Pyhäjärven Ul. kappalainen Jakob Aspelin 4648 (yo 1701/02, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 94b; KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 25.–27.2.1682 f. 12v (Vice Lagmans Johan Larssons Fullmechtigh H:r Henrich Hylenius); KA mf. ES 1885 (ll 9) Vihdin käräjät 28.–29.7.1690 f. 114v (Cappellanen uti Pahajerfwi Cappell H:r Henrich Hylenius); KA mf. ES 1887 (ll 13) Vihdin käräjät 22.–23.9.1696 s. 439 (Capplahnen wid Pahaierfwi Cappell Wyrdige och Wällärde H:r Henrich Hyllenius Förekom och söökte denne Rettens bewijs och Attestatum om des börd och afkombst, hwar med han må kunna wijsa sig eij böra komma att swara till den gravation, som H:r Öfwerste Leutnant: Wälb: Lars Barnskiöld, Uthi des bref af d: 11. Maij 1696. till högwälborne H:r Landzhöfdingen her i Orthen, skall wela påbörda honom, berettandes Wälbem: herr Öfwerste Leutnant igenom samma bref, det Mag: Johannes Hillenius skulle tillijka med H:r Öfwerste Leutnantens Frus förra Man H:r Öfwersten Wälborne Anders Arenfeldt och flere, hafwa åhr 1663. Caverat för Tull Arrendatoren uthi Wäster Norrland framl: Johan Chrismansson, hwilcken kommit för enn anseenlig Skuld att heffta, den sedan af H:r Öfwerste Leutnantens Frus och wälbem: hennes förra mans ägendom, skall wara sökt, Och Emedan hans Kongl: Maij:tt genom des allernådigste Resolution af d: 23. Decemb: 1688. lembnadt H:r Öfwerste Leutnanten att söökia med Cautionisterne för hwad mehra han eller des Fru kan hafwa betalt, ähn dem för des andehl bordt; ty förmeenar H:r Öfwerste Leutnanten, att H:r Henrich skulle såsom een Son effter bem: Mag. Hillenius i detta måhl komma att swara för mehr ähn 2000. D:r Sölf: m:t, welandes att han måtte Upgifwa beskiedh Uppå hwad han ärfft och effter des Fader niutet, Och Såssom både Nembden och Cronones Lensman Hindrich Jacobssonn sampt Upbördz Skrifwaren Anders Larssonn intygade som och Probsten och Kyrckeherden härsammastädes Ehrewyrdige H:r Johan Procopæus och flere af Tingz laget berettade sig kunnigt wara, att denne Capplahn H:r Henrich Hyllenius är Födder uthi Jannackalla Sochn af detta Länet och Hyfweckällä by, af hwilcken by han taget det till Nampnet Hyllenius, och att hans Fader warit een Solldat dersammastädes, af nampn Anders Mattssonn, hwilcken åhr 1674 dödh blefwet, uthi armod och Fattigdom, då denne des Son som än då gådt utij Tafwastehuus Schola, låtet honom der Begrafwa, än dock han intet effter honom ärfft eller bem: des Fader någon ägendom hafft effter sig att lembna, kännandes ingen her i orthen, ofwanbem: Mag: Johan Hillenius, eller wetandes hwar ifrån han warit; Altså blifwer detta till Laga Bewijs der öfwer Uthdelt); KA mf. ES 1888 (ll 16) Vihdin käräjät 3.–4.3.1699 s. 336 (Emedan Hendrich Hendrichsonn i Nyckelä tillkenna gaf sig ärna gåå i annat giffte, begierandes afwittring å dess Barns möderne med förra hust: Framl: Walborg Mattzdotter, hwar an dess Måg Corporalen Johan Hyllenius Jemwäl anhölt å sin hustrus Ingeborg Hendersdotters wegnar som är Hendrichz och bemelte dess hustrus eendeste Barn och dotter); KA mf. ES 1888 (ll 18) Vihdin käräjät 9.–11.2.1701 s. 64, Vihdin käräjät 14.–15.6.1701 s. 418 (Cappellahnens H:r Henrich Hyllenij hustru Chatarina Stare ... aflade Eedh uthan Jääf); KA mf. ES 1889 (ll 21) Vihdin käräjät 20.–21.6.1704 s. 331; KA mf. ES 1892 (ll 27) Vihdin käräjät 25.–26.2.1710 s. 311 (Aspelins Swär Moder, Capplans Enckan Catharina Sture), Lopen käräjät 27.6.1710 s. 591 (Capplanens Hylleni Encka Catharina Stare). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 155 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 359; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hylenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2429>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.