Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Nils Bergudd Nicolaus Nicolai, Ostrobotniensis 2444. * Sulvassa 4.10.1660. Vht: Laihian vapaaherrakunnan hopmanni, Sulvassa asunut Nils Eriksson Bergudd († 1680) ja luult. Maria Mattsdotter Schildt. Ylioppilas Uppsalassa 10.9.1673 Nicolaus Nicolai Bergudd [O-Bothn.]. Ylioppilas Turussa kl. 1676 Bergsudd‹¿› Nic _ 120. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Nicolaus Bergudd. | Præfecturæ Ostrob. Secretarius. — Pohjanmaan läänin lääninrahastonhoitaja 1688, lääninsihteeri 1696. Asui Vaasassa. Elossa 1703.

Pso: 1689 Elsa Bergenheim († 1754).

Veli: manttaalikomissaari Erik Bergudd U338 († ~1694).

Poika: kruununvouti Nils Bergudd U602 († 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 21a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #242; KA valtakunnanregistratuura 1.1.1696 f. 1 (Lands Secreterare fullmakt i Österbottn för Nils Bergudd ... förmedelst Johan Drysells 2162 dödelige frånfälle lands Secreterare beställningen uthi Österbottn är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2084 (ss 15) Maalahden käräjät 30.7.1693 s. 1 (Landtrentemästaren wälbet:de Nils Bergudd beswärade sigh öfwer sine grannar Skogzbyggiaren för det dhe giort sigh gånge wägar igenom hans Täppar, ia och under tijden medh kiörande giöra honom der inpass; Swaranderne sade sigh nödigt behöfwa hempta dådan watn från Bysens källa, hwilken förr warit uthan Gierdzgårdar), 3, 4; KA mf. ES 2085 (ss 17) Maalahden käräjät 1.2.1695 s. 82 (Landt Ränttemästaren Wälbetrodde Niels Bergudd å samptel: Sålfwobybooernes wegnar); KA mf. ES 2085 (ss 18) Maalahden käräjät 27.1.1696 s. 115 (Landt Renttemestaren Wälbetrodde Niels Bergudd Upwijste H:r Baronens och Landzhöfdingens Sahl: Höghwälborne H:r Gustaf Grasses breef af d: 13 Decemb: 1692 som förmähler dedt dess Broder Sahl: Mantahls Commissarien Erich Bergudd hafwer ett i Skattwraak fallit Hemman i Sålfwåby a 2 Mantahl Skatt uptagit); KA mf. ES 2087 (ss 20) Isonkyrön käräjät 7.–8.3.1698 s. 491 (Hans Nådes Högwelborne H:r Barons och Landzhöfdingens H:r Johan EhrenSkiöldz Substituter, Landt Cammereraren H:r Hindrich Curnovius, Och Landz Secreteraren H:r Niels Bergudd); KA mf. ES 2089 (ss 23) Mustasaaren käräjät 21.3.1701 s. 532 (Landt Secreteraren Högachtad Niels Bergudd); KA mf. ES 2090 (ss 25) Vähänkyrön käräjät 27.1.1703 s. 13 (Hans Nådes Högwälborne H:r Landzhöfdingens Substitut Landz Secreteraren Niels Bergudd); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 207v (Borgmestaren och Befallningz:n i Brahea Wählb:de Pär Danielson Bergenheim androgh förmedelst sin Fullmechtigh S:r Zachris Jenderians uthskickader, Tulnären i Uhlo W:t Hans Lorens Greek denne Rätt, huru som Anders Läskiläs i Muhoss skatha Hustru Anna Påhls dotter hadhe 1671 om wårtijden sigh försåteligen i Ahmas Gestgifware Gårdh Borgaren uhr Brahea Erich Puhacka widh hans hemreesa ifrån Uhlo antastat och twungit till att öpna sitt skrijn, uhr hwilket hoon Bergenheims sölfkanna wåldsamligen bortagit och behollit hadhe); KA mf. ES 2035 (rr 19) Oulun ja Hailuodon käräjät 13.–16.2.1682 s. 274 (H:r Landzhöfdingen inlyste nu Cronones Befallningzman Welbet:de Peer Bergenhem effter Cammar Collegij fullmacht, den dhe till all hörsamheet och lydno skole skyldige wara); KA mf. ES 2044 (rr 42) Iin ja Pudasjärven käräjät 10.–13.1.1705 s. 65 (Chergiantens Pehr Bergenheims hustru Chirstin Pehrsd:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154 (XXXVI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 111 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 225; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 514; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #242. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #129D, 2648D, 3373D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9083; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3568 (1715, leski), 4703 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #324D, 987 (?), 2831H.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.5.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Bergudd. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2444>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.