Helsingin yliopisto

Tiedot

(1642) Matias Matthias Jacobi, Resoensis 254. Vht: Raision Pahaniemen Ylitalon talollinen Jakob Henriksson ja Agnes Henriksdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 23.3.1642.

/ Vilh. Laguksen mainitsema Pyhäjärven Ul. kappalainen Matthias Jacobi Siikalenius († ~1686) on eri henkilö, jota ei tavata ylioppilaana Turussa. Hän oli kotoisin Pyhäjärven Ul. Siikalan Labbarin talosta. /

Viittauksia: KA mf. ES 1746 (cc 5) Marttilan käräjät 9.–10.10.1639 f. 21 (Kom för rätta en dieken Matias Jacobij och gaf tillkenna sigh hafwa lånt i fiordh 4 T:r Spanmål åth Thomas Jörenson i Kaulånpäre); KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 22.6.1646 s. 291 (Mathias Jacobj een Student anhölt nu om arrest på Anders Tassapäs Styffssons Johan Anderssons Mödernes Arff, för den giälld som han war honom schylldigh; Wardt så bewilliatt och meddelt till wijdare Rättens förklaringh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 7 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 47 (23.3.1642, Matthias Jacobi Resoënsis), 145–146 (4.12.1644, studiosus Matthias af Pahaniemi), 152 (29.1.1645, stud. Matthias Jacobi), 176 (12.6.1645, Matthias Jacobi Reesoënsis), 180 (19.6.1645, Matthias Jacobi Reesoënsis), 228 (17.6.1646, några Finnones, nembl. ... Matthias Jacobi), (231) (1.7.1646), 234 (6.7.1646, Matthias Pahaniemensis Fin.), 235 (13.10.1646, Matthias Pahaniemensis), 419 (14.7.1649, Matthias Pahaniemensis), 439–440 (20.3.1650, Matthias Jacobi Pahaniemensis).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias (Matthias Jacobi). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=254>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.