Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Johan Tönnerus Johannes Johannis, Tavastensis 2583. Vht: Orimattilan kirkkoherra Johan Tönnerus 300 (yo 1642/43, † 1695) ja Gertrud von der Lippen. Ylioppilas Turussa 1677/78 [Tönnerus] Johan [Johannis Tavast _ 134]. — Kurkijoen kappalainen (1697). Elossa 1709. — Naimisissa.

Poika: komissaari Jakob Tönnerus 5542 (yo 1727, † 1783).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–18.11.1679 f. 30v (Erich Eskilsson i Niemis hafuer slagit Studiosum D:num Johannem Tönnerum ett blodhsåår i hufudet); KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–15.2.1688 s. 79 (H:r Johan Tönnerus ifrån Orimattila gaf Rätten tillkenna att Cronones Befallningzman Hindrich Löfwingh i dagh widh Immisions fordrande på Latola hemmanet å sin Faders Kyrckioheerdens H:r Johannis Tönneri wägnar Landzhöfdingens Welborne H:r Jonas Klingstetz till honom uthwerckade befallning, skulle medh onyttigheet afwijt honom, så att han till sin saak icke är blefwen befordrat, anhållandes der på Laga attestatum), Hollolan ja Tennilän käräjät 2.–3.8.1688 s. 152; KA mf. ES 1724 (bb 14) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.9.1693 s. 284 (Wällärde H:r Johan Tönnerus); KA mf. ES 1724 (bb 15) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 10.–11.5.1694 s. 181 (H:r Johan Tönnerus); KA mf. ES 1725 (bb 17) Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.3.1696 s. 63 (Capelanerne H:r Gustaf och H:r Johan [Tönnerus]); KA mf. ES 1800 (gg 16) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 329, 335v, 337, 341v (Caplanen i Kurckjåkj Försambling Wällärde H:r Johan Tönnerus beklagade sig öfwer samma Sochns åhörare det dhe eij Erläggia till honom dett Capelans Räntta 4 Cap:r af hwart slaag som denne Hijtolla Församblingz Lämmar sine Capelaner Erläggia uthan biuder honom 2 Cappor af hwart slaag och anhölte at han måtte samma Frijheet som dhe andra hans wederlijckar i Landet åthniuta, Kurckjåkj S:ns nembdemän sade det H:r Johans Antecessor Sahl: H:r Ellias [Kurkijoen kappalainen Elias Simonis Ahockius] warit förnögd med deras gamble Plägseedh af 2 Cappors Erläggiande uthaf Rågh, Korn, och Hafra, och at H:r Johan weed sitt inträde i Församblingen haar och låfwat wara der med tillfreedz, H:r Johan sade sig hafwa månge barn och at han uthi desse swåre eij der med skall kunna subsistera ...); KA mf. ES 1800 (gg 17) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 21.–26.11.1698 f. 237 (J: Maria Petulandra); KA mf. ES 1800 (gg 18) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 2.–10.10.1699 f. 160v (Cappellanen i Kurkjåkj försambling wällärde H: Johan Thonnerus); KA mf. ES 1800 (gg 19) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 24.–31.10.1700 f. 107v (Cappellanen i Kurkjåkj försambling wällärde H:r Johan Tönnerus gaaf Rätten tillkienna att Ehuruwähl Ryttare hustron Maria Petulandra är i förmågo af h:s Excell:ces H:r Baronens Generalens och Gouverneurens högwälborne H:r Otto Vellingks af d: 13 Febr: nästledne uthgifne Resolution afsagt ifrå Capelans bolet och att hon weed instundande laga fardagh sig skulle der ifrå flyttia, icke deste mindre haar hon sig till någon flyttning eij beqwämat uthan honom till största skada och præjudice till Dato hemmanet besitter endoch Befallningzman Wällbet:de Hind: Masalin twenne skrifftlige förmaningar af d: 27 och 28 nästl:e Martj till des Moder affärdat, hwar effter modren Lijkwähl der ifrån till des andra Mågh Bårgaren Elias Happj bortflytt, men denne hennes dåtter Maria af ett strafwärdt öfuerdådh eij welat högbem:te hans Excell:s ordre och Befallningzmans förmaningar om flyttiande hörsamma och fördenskulld anhölte bem:te H:r Johan det bem:te Maria Petulandra måtte blifwa derföre lagl: afstraffat jemwäl och honom refundera all den wäxt hon af hemmanet nutit sedan hennes Moders Nåde Åhr Expirerade ... hwad wäxten anbelangar så sade hon sig blifwit af Ven: Consistorio genom een öpen resolution där wed maintenerat hwillcken hon sade hennes Mann Ryttaren H: Mårten Lång hafwa nu för tijden med sig i Narfwen); KA mf. ES 1801 (gg 21) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–12.2.1702 f. 17v; KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 26.1.–1.2.1709 f. 18v (Effter Wälborne H:r Öfwerste Lieutenantens och Commendantens Frantz Evold Focks uppå Munsterskrifwarens Mårthen Långz hustrus Maria Petulandras hos wälbem:te H:r Öfwerstelieutnenant och Commendant insinuerade Supliqve om executorial på den låfl: Lagmans Rättens den 21 och 22 Febr: åhr 1702 afsagde dom, angående 1698 åhrs åhrs-wäxt, som uppå Cappellans Bohlet i Kurckjoki warit uthsådt, hwarom bem:te Maria Petulandra och Cappellanen Johan Thonerus twistade, meddehlte resolution af den 15 Septembr: sidstledne, undersöktes, till huru stort qvantum den omtwistade 1698 åhrs wäxten å Åtzalax Cappellans Bohl sig bestijgit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXVIII). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 419; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 110.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tönnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2583>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.