Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Gilius Tollet Gilius Danielis, Tavastburgensis 2720. Vht: Hattulan kihlakunnan kruununvouti Daniel Giliusson Tolle († ~1699) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Kristina Silfverharnesk. Ylioppilas Turussa kl. 1679 Tolle Gilius [Tavastb _ 140]. — Korpraali Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä (1688). Majoitusmestari. Asui Sääksmäen Ikkalassa ja sittemmin Vanajan Kirstulassa. † Puolassa (1705).

Pso: 1687 serkku Margareta Spåre († 1735).

Eno: kapteeni Arvid Silfverharnesk 2719 (yo 1679, † 1714).

Serkku: Tarton laamanni Gilius Dreilick 3045 (yo 1682/83).

Veli: korpraali Daniel Tollet 2721 (yo 1679, † 1697).

Pojanpoika: rusthollari Vanajassa Isak Tollet 7731 (yo 1753, † 1783).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196b; KA valtakunnanregistratuura 1.10.1668 f. 514 (Till Landzhöfdingen H:r Axel Ståhlarm för Staden Tawasteborg angående dess beswär öfwer Häradz Fougden Daniel Tolle), 10.12.1685 f. 660 (Til Öfwersten Georg Anthoni Brakel, at sätta Håpmannen Daniel Tollet til knekt i den förrymde knektens Jacob Anderssons ställe ... Wi förnimme af eder und:e skrifwelse, at en utaf de ifrån fortifications arbetet i Narfwen ock Revel förrymde ock sedermera fasttagne knekter Jacob Andersson benämd är förmedelst Håpmannens Daniel Tollets hustrus förwållande undankommen, då hon fått knekten lös utur fångehuset, ock låtit honom ro sig öfwer siön twå mil wäg; Fördenskul förklarom Wi här med, at Hopmannen Tollet skal strax sättas til knekt igen, ock bli under regimentet så länge ock til des han antingen återskaffar den förrymde knekten eller en annan god karl i stället), 21.6.1688 f. 339 (Till Cammar Collegium angående Befallningzmannen Daniel Tollet ... Det ähr hos Oss Befallningzmanneen Daniel Tollet med bijfogade Suppliquer och Doceumenter inkommen, beklagandes sig wara genom Landzhöfdingen Klingstedts tillskyndan trängd ifrån Slottz Fougde Embetet på Tawastehus, och uti stället igen des Hoffmästare förordnat, hwilcken och förlängst med Eder fullmacht därå skall wara försedd ...), 16.10.1688 f. 625 (Till Åbo Hoff Rätt angående Cronefougden Tolletz klagemåhl emoot Ryttmästaren Sölfwerklinga), 12.12.1693 f. 919 (Till Cammar Collegium swar ang:de Carl Gilliusson ... för detta Cronofogden Carl Gilliusson Tollet under sin Flycht åth Ryska Grentzen är blefwen fasttagen, hafwandes öfwer 3 månaders tijd suttit fängslig i Narven ... Ty hålle Wij före wara bäst at han först blifwer wähl bewarat hijt förd, och sedan här ifrån till Marstrand i halssjärn, at arbeta i alla sina Lijfzdagar); KA mf. ES 1726 (bb 22) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 10.–11.3.1702 s. 87 (Befallningzmanskan Madam Anna Milthopæa har af Höga Landzhöfdinge Embetet d: 14 Decembr: 1700 ehrhullit Femb Åhrs frijheet på ett Crono indelt hemman i Miemala byy och Rengo S:n, så att Skatten der af nestkommande Åhr 1705 skulle betahlas; Men emedan besagde Enckia wedh desse Krigz Coniuncturer intet i mangel af Mans hielp kan wijdare låta sig Hemmanetz opkomst wara angelägit ... afsäijer hon sig från Hemmanet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 178 (XXXIX). — Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 225 (Tollet Tab. 11).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gilius Tollet. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2720>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.