Helsingin yliopisto

Tiedot

3.9.1679 Gustaf Törne (myös Törner) Gustavus Abrahami, Ingermannus 2761. Vht: Skuoritsan kirkkoherra Inkerissä Abraham Törne (Abrahamus Beronis, kotoisin Itä-Götanmaalta, † 1685) ja N.N. Ylioppilas Turussa 3.9.1679 [Törne] Gustavus [Abrahami Ingerm _ 143]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679 d. 3. Septbr.] Gustavus Abrahami Törne. Ingerm. — Skuoritsan (vt.?) kirkkoherra Inkerissä (1686). Narvan tuomiokapitulin notaari 1687. Novasolkan kirkkoherra 1691. † luult. Novasolkassa 1703.

Pso: (jo 1692) Eva Maria Molsdorffer tämän 1. avioliitossa (elossa 1736).

Veli: Johan Ulrik Törne 2762 (yo 1679, † 1695).

Poika: Pietarin kirkkoherra Johan Törne U673 († 1732).

Lanko(?): Espoon, sittemmin Hasslen kirkkoherra Johan Molsdorffer 3737 (yo 1691, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #152; KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–29.11.1681 s. 208 (Probstens och Kyrkioherdens H:r Abraham Tornes breef af d: 4 Januarij innewarande åhr); KA mf. ES 1808 (hh 1) Kaprion läänin alaosan käräjät 5.3.1684 s. 79 (ett attestatum aff d: 27 Decemb: 1683 verificerat af Probsten i Sqvoritz H:r Abraham Törne, Capitein H:r Hans Christopher Von Rohr och Pastoren H:r Johan Kyander 1615); KA mf. ES 1808 (hh 2) Kaprion läänin alaosan käräjät 17.–21.3.1685 s. 67 (af Caplanen H:r Erich Neræus [Skuoritsan kappalainen Erik Naeringius] och H:r Gustaf Törne uptekna låtit, hwilkes attest och så utj Rätten inlefwererades); KA mf. ES 1809 (hh 4) Kaprion läänin alaosan käräjät 14.–20.9.1687 f. 144v (Probsten i Sqvoritz Försambl: H:r Abraham Törner, allaredo för 3 Åhr sedan dödh blifwit); KA mf. ES 1811 (hh 13) Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 22.–23.6.1696 s. 361; KA mf. ES 1792 (ff 1) Ivangorodin läänin käräjät 6.–8.6.1687 f. 54v (Consist: Not: Gustaff Törn); KA mf. ES 1792 (ff 5) Jaaman läänin käräjät 26.–29.1.1692 s. 43 (Pastor Loci Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Gustaff Törne beswärade sigh öfwer Jamskowitz Allmoges trögheet uthi dheres uthskylders afgifft), Jaaman läänin käräjät 14.–16.6.1692 s. 128; KA mf. ES 1792 (ff 6) Jaaman läänin käräjät 16.–19.1.1693 s. 45; KA mf. ES 1793 (ff 8) Jaaman läänin käräjät 11.–14.6.1695 s. 95; KA mf. ES 1793 (ff 9) Ivangorodin läänin käräjät 8.–11.6.1696 s. 121 (Under Fyrwärckarens Hindrich Filcks hustro Elisabet Törne); KA mf. ES 1793 (ff 11) Jaaman läänin käräjät 20.–27.6.1698 s. 158; KA mf. ES 1793 (ff 13) Jaaman läänin käräjät 25.–30.6.1700 s. 184, Jaaman läänin käräjät 25.–29.6.1701 s. 37; KA mf. ES 1794 (ff 14) Jaaman läänin käräjät 16.–21.6.1702 s. 149. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 132–134, 297, 307, 377, 383, 390; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 59 (5.12.1683, Betalte studentens Törners kåhna sin lösn ifrån skampallen, 9 dlr.); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 61 (I 23.2.1681 Vib.: "Gustavus Törner förreste"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 23. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880G, 4007G; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #337.

Doria gratulantti

Päivitetty 31.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Törne. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2761>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Törne, Gust. Abrahami Ingerm. p. 143 || Vib. 152: 3.9.1679. – Son af Abr. Beronis Törne, kpl i Narva 1638, kh i Skvorits 1657 († 1686). Nämd i prot. 24.1.1681 att grassat, 9.1683 att bötfäld för lägersmål. Konsist. notarie i Narva 1687. Kh i Novasolka 1693.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186.