Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1685 Simon Achrenius Simon Gregorii, Austro-Finlandus 3234. * Salossa 14.10.1667. Vht: talollinen Salon Kirjolassa Grels Bertilsson († 1697) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa Valborg. Turun katedraalikoulun oppilas 14.2.1678 (in cl. d:i Henrici, Simon Gregorii Filius Rustici Uskelensis) – 1685. Ylioppilas Turussa kl. 1685 Acrenius Simon Gregorii A F _ 163. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1693. — Armovuodensaarnaaja Somerolla 1693. Somerniemen pitäjänapulainen (kappalainen) 1695. Someron kappalainen 1710, pysyi virassa isonvihan yli. † Somerolla 3.12.1747.

Pso: 1693 Lisa Sigfridsdotter Laurinus († 1712).

Appi: Someron kirkkoherra Sigfrid Laurinus 1454 (yo (1661), † 1684).

Poika: Sievin kappalainen Simon Achrenius 5318 (yo 1722, † 1751).

Poika: Nousiaisten kirkkoherra Abraham Achrenius 5478 (yo 1725, † 1769).

Poika: Pyhäjärven Ol. lukkari Isak Achrenius 5848 (yo 1731, † 1778).

Tyttärenpoika: Kurkijoen kirkkoherra Lars Rothenberg 7729 (yo 1753, † 1789).

Veljenpojan poika: Perniön lukkari Johan Achrenius, myöh. Achrén 8735 (yo 1767, † 1816).

Vävy: Urjalan kappalainen Benjamin Lundanus 5367 (yo 1722/23, † 1754).

Vävy: Someron kappalainen Jakob Sahlsten 5856 (yo 1731, † 1766).

Vävy: Paimion pitäjänapulainen Nils Tectonius U1244 († 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; KA valtakunnanregistratuura 4.6.1696 f. 308 (Till Åbo Consistorium swar, angående Boställe för en Medhielpare wid Ylistaro Försambling ... Wij hafwe erhållit Eder Skrifwelse daterat d. 20 passato, hwarutinnan I underdånigst tilkiänna gifwe, at sedan Capellanernes Upbörd i Sommero Sockn är blefwen förminskadt, kunna intet widare twenne dersammastädes underhållas, som dock för Soknens Wijdlyftighet skull är hög Nödigt, mädan Gudz tiensten därsammastädes bör förrättas på 5 Prediko Stellen, förutan Moderkyrkian i synnerhet wid Capellet Ylistaro, som är belägit 2 Mijl ifrån Moderkyrkian och har under sig 38 Hemman, och som I underdånigst anhålle att Wij i Nåder täcktes förunna Hemmanet Jackula som Åhr 1688 är blefwit lagd til Capellans bord under bem:te Ylistaro Capell, til Boställe för en Medhielpare dersammastädes, aldenstund twenne Capellaner intet widare kunna Subsisterar i mehrbemelte Sockn af den ringa Räntan som dem numehra allenast tilkommer, erbiudandes sig Sochnen at willia sielf uppehålla en Medhielpare til deras saligheetz befrämiande; Ty wele Wij dertill i nåder hafwa bewilliat och låte derom afgå Wåre ordres till Landzhöfdingen), 4.6.1696 f. 310 (Till Landzhöfdingen Creutz, angående Boställe för en Medhielpare wid Ylistaro Capell); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 27.–29.2.1696 f. 58 (Capellans bohlet i samme [Jackula] byy ... Probsten Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Abraham Juslenius opå Sacellani H:r Simon Accrenij wegnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 208 (XLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 19, 28; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #73; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 178 (1682:II), 179 (1683:I), 181 (1684:I), 183 (1685:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 342, 343; A. Oja, Achrenius-suvun alkupolvet. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys vsk 26 (1957) s. 5–9; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 211; P. J. Voipio, Someron kappalainen Simon Achrenius oli Grelsin poika, ei Georgin. Genos 59 (1988) s. 85–86.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Achrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3234>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.