Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1685 Johan Oxenius Johannes Bartholdi, Nylandus 3237. Vht: Karjalohjan Härjänvatsan Vikkaraisen talollinen Bertil Simonsson († 1688) ja hänen 2. puolisonsa Ingeborg Mattsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 8.3.1681 (in cl. d:ni Henrici Karkuensis, Johannes Bartholli Karislojoensis) – 1685. Ylioppilas Turussa kl. 1685 Oxenius Joh. Bartholli Nyl _ 163. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa helatorstaina 21.5.1691. — Karjalohjan pitäjänapulainen 1691. Vihdin kappalainen 1698. Kirkonisäntä (1710). Isonvihan aikana vt. kirkkoherrana. † Vihdissä 14.12.1720. ‡ kirkontilien mukaan 9.7.1722.

Pso: 1695 Sofia Henriksdotter Tallqvist († 1747).

Poika: Ruskealan kirkkoherra Jonas Oxenius 5705 (yo 1729, † 1757).

Pojanpoika: Rymättylän kirkkoherra Adolf Oxenius, v:sta 1812 Bäckvall 10280 (yo 1786, † 1828).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; KA mf. ES 1886 (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1693 s. 69 (een Attest af d: 12 Septemb: 1692 af Kyrkioheerden H:r Jonas Tavonius, Jochim Tavonius och Coadiutoren H:r Johan underskrefwen); KA mf. ES 1886 (ll 11) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–12.2.1694 s. 49, Pohjan ja Karjalohjan käräjät 25.–26.10.1694 s. 619 (Coadjutoren Wällärde H:r Johan Oxenius beswärade sig öfwer Skräddaren Johan Jacobsson i Herienwatza, för det han då H:r Johan förl: Sommars Lähnt honom des Häst till Åbo, med förord, att han oskadder skulle skaffa honom den hem igien, hafwer den så illa brutet, att H:r Johan i 18. Wekors tijd der effter eij kunnat Nyttia den, och måst gifwa hofslagaren i Ratis Een tunna Spanmåhl för des Läkiande, begierandes att Johan Jacobssonn een sådan Uthläggning måtte honom betahla); KA mf. ES 1887 (ll 14) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 1.–3.7.1697 s. 439 (Såsom hustru Maria Jacobzdotter i Herienwatza war uppå Coadjutors Wällärde H:r Johan Oxenij anhållan att hon måtte till des framl: Faders hemman dersammastädes åtherstella dhe Kerror som hon der ifrån Undfådt af H: Johans Swåger framl: Grels Grelssonn för 10 st: Lähnte Timberstockar, der med till fredz, att samma Kerror af henne åtherstelles till hemmanet igien, allena H:r Johan betalar henne berörde Timber), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 18.–19.10.1697 s. 732 (Pant), 735 (Skräddaren Johan Jacobssonn i Herienwatza bör anklagas och dömmas för det han olagl:n tillwällat sig wexten af ett Swedie Landh dersammastädes under det hemmanet som framl: Grels Grellsson åbodt ... Hwar å Johan Jacobson upwijste een Häredz dom af d: 25. Octob: 1694. der igenom framl: Hindrich Bertilsson i denne by dömmes att betala Johan Jacobssonn 4. tunnor Spanmåhl ... Hindrich Bertellssons Måg ofwanbem: Grels Grelsson som effter Swär Fadren tillträdt hemmanet, hwilcket är Skatte, redan om hösten 1696 ... hwar effter sedan Grels och Swär Fadren båda blefwo döde förl: Wåhras, och Coadjutoren Wällärde H:r Johan Oxenius Hindrich Bertellssons Bror ahnträdde Hemmanet, och iembwähl wille widkännas omrörde Swedie Land, sände Grels Grelssons Enckia Ingebor Hindersdotter); KA mf. ES 1887 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 31.1.–1.2.1698 s. 51 (Det opwijste coadjutoren i Karis Loijo, Wällerde H:r Johan Oxenius, Leutnant: Wälb: Mårthen Krantzfelt inrymbning till Framledne Henrich Bertelsons hemman i Heriewattza, som des Mågh Grels Grelson sedan åbodt, och bem:te H:r Leut: skall wara tilldehlt å Löhnen, begiärandes Ransakningh om samma hemman ... detta hemman i Långl: tijder eij warit wijd Synnerligit Wäll stånd, men nu sedan Misswäxt Åhren tillstötte, dess mera, därigenom af sig kommet, hwarefter Förl:ne Wår och Winter, ofwannemde bägge Åboer, uti stoor Armod och Fattigdoom med döden afgådt, och Lämnat hemmanet heelt i Wahnbruuk, efter som dheras Enckior, eij heller mächtat det wijd macht hålla, utan är därå, Oxenius kommen till att emottaga det, uppå Crono Befallningzmannens tilllåtande), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–22.10.1698 s. 642 (Förra Feltwäbelen Johan Larsson förekom med Crono Befallningzmannens Wälbet:de Fredrick Axellz inrymning af d: 27. förl: Aug: till det hemmanet i Herienwattza, som Henrich Bertelsson tillförene åbodt, och dess måg Greels Greelsson effter honom, sampt sedan Capplan H:r Johan Oxenius, begiärandes derom Laga Ransakning ... hwarföre Capplan H:r Johan Oxenius såssom Bördeman dertill, och den afledne Henrich Bertelssons half Broder, hemmanet 1697. om Sommaren antaget, förmeenandes det att uprätta och besittia, men som han om Winteren dereffter är blefwen kallat till Capplan i Wichtis Så haar han hemmanet igen öfwergifwit och lemnat förl: Sommars. Tämä uusi isäntä, vääpeli Johan Larsson, oli talollisen poika Nummen Hyvelästä, katso Lohjan käräjät 7.–8.6.1698 s. 323 ja (ll 8) 17.–18.9.1685 f. 140); KA mf. ES 1888 (ll 16) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.1.–1.2.1699 s. 111 (twenne Sölfskedar), 126; KA mf. ES 1889 (ll 21) Vihdin käräjät 20.–21.6.1704 s. 328; KA mf. ES 1890 (ll 22) Vihdin käräjät 12.–14.1.1705 s. 23, Vihdin käräjät 26.–28.6.1705 s. 494; KA mf. ES 1890 (ll 23) Vihdin käräjät 19.–20.6.1706 s. 522 (Dhet begierte Fendricken Wälb: Johan Ståhlhana, att Capplanen H:r Johan Oxenius måtte fullgiöra deres Köpe Contract af d: 4 octob: 1703, om Niuhala Rusthåld, då han Försäkrat derföre på wissa Terminer ehrläggia och betala 800 D:r Kopp:r m:t), Vihdin käräjät 24.–25.9.1706 s. 540 (Capplanen H:r Johan Oxenius, hwars Capplansbohl Niuhalla är i Rota med de Suxela boer); KA mf. ES 1890 (ll 24) Vihdin käräjät 11.–12.1.1707 s. 8 (katso 4648); KA mf. ES 1891 (ll 26) Vihdin käräjät 25.–26.6.1709 s. 378; KA mf. ES 1892 (ll 27) Vihdin käräjät 22.–23.6.1710 s. 580 (Kyrckowärden Capplan H:r Johan Oxenius); KA mf. ES 1892 (ll 28) Vihdin käräjät 20.–21.6.1711 s. 416 (Niuhala); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 1.4.1674 (Företrädde för Rätten, wällärde H:r Mathias, och gaf tillkiänna, det Madtz Simonson Borgare här i Staden, haffuer blifuit fullmechtigh aff sijn syster, Karin Simonsdotter, warandes i Stockholm, anlangande det lägersmåål, såm Hindrich Hindrichson ifrån Tallnääs och Karijsloijo Sochn, hafuer aflat barn medh henne, och henne icke ächtat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 212 (XLV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #197; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 23, 28; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #30; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 180 (1683:II), 181 (1684:I), 183 (1685:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 357, 401; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 225.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Oxenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3237>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.