Helsingin yliopisto

Tiedot

(1643) Johan Forschovius Johannes Johannis 326. Vht: Porin ja Ulvilan kirkkoherra Johan Forskåhl (Johannes Sigfridi, † ~1629) ja Anna. Ylioppilas Uppsalassa 27.11.1631 Ioannes Ioannis Biörnburg. Finno. Mainitaan Turun akatemian konsistorin pöytäkirjassa kantajana 6.1643 at Johannes Forschovius klagar öfver Abrahamum Cursorem [Abr. Monaeus], om någre gambla handlingar, och sina bööker, joten on luultavasti kirjoittautunut ylioppilaaksi myös Turkuun. Mainitaan Uplannissa vielä 1646.

Sukulainen(?): ylioppilas Petter Forsskåhl 4295 (yo 1697/98, † 1706).

Viittauksia: KA mf. ES 1921 (mm 5) Kokemäen käräjät 16.–17.4.1641 f. 134v (Dömdes her Johan Johannis een Student i Biörneborgh Rogh half T:a af Michill Nilsson i Hyrkälä som be:te Michill nu sielf bekende sigh ware honom för een Gryta skyldigh), Ulvilan käräjät 15.–16.8.1642 f. 242v (Kärde H: Kirstin Gabriell Michilssons i Gammalby till Johan Larsson i Ruskila een Nämbdeman för thz han sampt med D: Johanne Forscovio i Biörneborg hafuer kommet till hennes gård och för een ökänd och owiss geld pantat af henne een Sölf Skeedh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 21 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (IV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 90 (6.1643); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 59; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 28 (19.4.1637, Rector berättar, sigh hafua citerat till Consistorium Johannem Johannis Finnonem, per famulum publicum. Men han will inthz comparere ... Sententia professorum: Effter denne sellen icke haffuer obtempererat magistratui suo, skal han gå in carcerem, och til näst Consistorii dagh åter citeras till Capitlet, och swara till sin misshandel han bedrifuit haffuer emoot ofta ben:de quinna), 301 (15.9.1640, een finsk student Joh. Forschovius benämbd, för twenne åhr sädan, haffwer honom [Anders Nilsson] pantsat Biblia hebræa Hutteri).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forschovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=326>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.