Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1692 Johan Polviander Johannes, Björneburgensis 3867. Kotoisin Porista tai käynyt siellä koulua. Ylioppilas Turussa sl. 1692 [Polviander] Joh. Björneb _ 198. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1692/93] Johannes Polviander | obiit Studiosus. † ylioppilaana Turussa 6.7.1701.

Pso: 1694 Elisabet Tomasdotter.

Kaima: Kokemäen kirkkoherra Johan Polviander 3751 (yo 1691, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 151a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #360; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 110 (22.6.1701, Till H:r Landzhöfdingen Bure ... Studenten Johan Polviander, tagen i förwar, hwilcken widh HeradzRätten i Kumblinge Sochn för begånget enfalt Hoor skall wara fälter till 80 D:r S M:tz böter, ...), 120 (15.7.1701, Till Hr Landzhöfdingen Bure ... d: 6: hujus, då han Polviander som stadigt warit uti Kongl Acad: Hächte förwarat, effter några dagars siuckdom genom döden afledh, ...), 122 (15.7.1701, Till Kongl HåffRätten i Åbo); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Kumlingen ja Brändön käräjät 28.–31.5.1701 f. 78 (Ehuruwähl den gifte Studenten Johan Polviander påstår och tillbiuder sigh 1:mo medh Eedh willia ehrhålla eij wara Barnfader eller skylldigh till Beata Nilsdotters af 20 Åhrs Ållder fall och förseende som nu för tijden finnes hafwande och tienar här i Kumblinge Prästegård hoos Ehrewördige Kyrckioherden H:r Carl Törn, barnfödd i Nyland och Lojo Sochn Pussula Capellgielld Låisierfwiij By, 2:do Söker Pålviander at leda denne Beskylning ifrån sigh oppå Gåssen och Dräng Poiken Aron Danielss:n i Listersby Sundz Sochn ... Studenten Johan Polviander böter för detta sitt förseende Åttatijo D:r Sölf:r m:t sampt uthstå oppenbara Kyrckioplicht, Sammaledes sakfälles Beata Nilsd:r till Fyratijo D:r dito mynt och uthstå Kyrckioplicht. Hwad detta Oächta Barnetz Underhåld och föda i des Ungdom och späde Åhr wedkommer, så pröfwar Rätten för Skiähligt at Polviander för dess dehl, så frampt Fostretz Lijfztijdh elliest når och räcker gifwer och ehrlägger Trettijo D:r Sölf:r M:t till dess Skiötzel och opfostring och det till Underdånigste föllie af H:s K: Maij:tz Allernådigste och Helssosamme Förordning i slijcht Måhl dat: d: 5 Febr: 1697. För det sidsta och aldenstund Beata finnes nu mehra wara tiock och födzlotijden efter Uthrächningen tillstunda, dy finner Rätten för deres Andehl Skiähligt at hon blifwer med Fängelsse i Castelholm med Watn och Bröd för detta sitt Brått satt och spijsat); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 26.4.1697 (Mattz Mattson Snickares, Johan Johansson Polvianders, Anders Bäckmans Enckias Karin Mårtens dotters, sampt Maria Mattz dottersBrukas andehlar utj Sahl: Mattz Snickares Graf j Kyrckian, belägen under Sahl: Arfwedh Mårtenssons Enckias Bänck, hwilka Elias Nesterus sig tillhandlat, oplystes nu andra gången). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 147, 150, 150–151, 165; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 116; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 5 (10.8.1701, ‡ studenten Polviander i akademie mull utan kl., gratis); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #360. — Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 393 (Polviander).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Polviander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3867>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.