Helsingin yliopisto

Tiedot

(1693) Matias Strandenius, myöhemmin Strannius Matthias Canuti, Tavastensis 3953. Vht: Hämeenlinnan Rantalan talon omistanut kivalteri Knut Andersson ja Karin Michelsdotter Höytylä. Mainitaan konsistorin pöytäkirjassa 11.10.1693 hämäläisylioppilaan Samuel Foreliuksen maanmiehenä [landsman], joten Strandeniuskin on luultavasti ylioppilas. — Viitasaaren Kivijärven pitäjänapulainen 1697. Viitasaaren kappalainen 1732. † Viitasaarella 4.1.1735.

Pso: Susanna Pölke.

Viittauksia: Esko Karisalmen tiedonanto 15.2.2009 (Tieto Stranniuksen syntyperästä, lähteenä KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Hämeenlinnan RO 29.10.1726 f. 613 Dett framwijste Bårgaren Adam Simonson ett Kiöpebreff d: 11 sidstl: Jun: i fremmande mäns närwaro oprättat, hwarmedelst Christina Knutzd:r till besagde Adam Simonsson försäljer des här i Staden belägne Gård Randala kalladt för Sextijo D:r Kopp:r m:t ... Säljerskans Broder Sacellanen i Witasaari S:n h:r Mathias Strannius ja Hämeenlinnan rippikirja 1678–90 s. 31); Esko Karisalmen tiedonanto 11.2.2012 (Tieto Stranniuksen äidistä, lähteinä KA mf. ES 1415 (t 1) Hämeenlinnan RO 20.1.1669 (mainitaan framlade gewäldiger Cnut Andersson ett kiöpebref daterat den 9. Marti 1668 ... parterna som ähr fader Michel Bertilsson, sonen Påwel Michelsson och mågen Simon Jöransson och Cnut Andersson), 8.12.1669 (prohossen Cnut Andersson ... sig hafwa caverat sin brodher Lars Andersson ifrån Janackala socken och Månickala by), 1674, 14.8.1682 (Cnut Andersson kom för rätten och begärade lösa sin saligh svärfader Michel Bertilssons, efterlämbnat en gammal badstugu ... Påhl Michelsson ... sin svåger Cnut), 21.5.1683 (Förekom bårgaren Cnut Andersson ... hans salig svärfader borgaren Michel Bertilsson), 21.11.1687 (Förekom Larss Sigfredsson och Larss Hindhersson ifrån Cangantacka och besuäradhe öf:r några dieknar Mathias Knutson Henrich Larsson och Michell Larsson, dhet dhe hafua dhem öfwerfallit i förledne Natt medh hugh och slagh oskylldigdt), 9.3.1689 (Postmest:n Mattz Eskellson besuäradhe öf:r Mathias Strannius dhet han hans förnster i förledne Natt söndher slagidt ... Strannius eij war tillstedes och är borttreester), 21.8.1689 (Emedhan såsom Mathias Canuti haf:r skylldigh blifuit kyrkieherdhen wällärdhe h:r Erik Favorinus ... be:te Mathias Fadher Knutt Andherson som en Cautionist), 10.1.1691 (mainitaan Randala Cnuts huus)); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Viitasaaren ja Saarijärven käräjät 21.–23.6.1699 f. 528v (Coadjutoren wäll:de h:r Matthias Strannius); KA mf. ES 2095 (ss 34) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–24.9.1712 s. 1186 (han hade intet pass el: besked om sitt förhållande, hwarken ifrån Församblingens i Witasari Kyrckioherde H:r Hindrich Portan eller Befallningzmannen Petter Forsteen, warandes dess pass som han säger sig hafft af Capellanen i Kiwijerfwi H: Mathias ben:d ej heller wid handen). — Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 403 (11.10.1693, att bem:te Samuel Forelius 3503 medh flere sine cammrater allaredho 1688 pantsatt hooss henne [sahl: Henrich Skreddares effterlefwerska, hust:o Chirstin Miödh] ett sölf:rstoop för 30 d:r kmts drycker, hwarpå 20 d:r skola wara betalte, men de öfrige 10 d:r d. m. ännu restera. Studenten Forelius nu som tillförenne nekade sig sölfstopet till lähns tagit, och dett hoos bem:te Christina Miödh pantsatt, men förmente, att om hans landsman, Matthias Strandenius benämd, dett samma låhnt och sedhermehra utsatt, lofwandes sådant medh Strandenii egen skrifwelse intyga, der han allenast till des brefs anförskaffande af Senat. Acad. skulle dilation ehrnå). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 390; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 446; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 144; A. Majaniemi, Matthias Strannius (1660–1735). Genos 65 (1994) s. 64.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Strannius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3953>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.