Helsingin yliopisto

Tiedot

13.9.1701 Johan Ellonius Johannes Christierni, Viburgensis 4630. * noin 1677. Vht: Kiteen kappalainen Krister Ellonius (Christiernus Petri, † 1735) ja N.N. Ylioppilas Turussa 13.9.1701 Ellonius Joh. Vib _ 242. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1701] d. 13. Septbr. Johannes Ellonius. Vib. — Kiteen kappalaisen (isänsä) apulainen (1706). Kiteen pitäjänapulainen 1736. † Kiteellä 6.11.1754.

Pso: 1706 Sofia Näglick († 1741).

Poika: ylioppilas Krister Ellonius 7180 (yo 1746, † 1761).

Lanko: Kiteen kirkkoherra Joakim Neglick U543 († 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 52b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #361; KA mf. ES 1834 (jj 8) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.9.1660 s. 82 (Såssom en Diekne Christiernus Petri ben:d är berychtat at hafua belägrat en Enckia Carin Matzdott:r i Safwi Taipal Sochn, så blef för detta om samme ärende skrifuet till Consistorium Wiburgense, at en å Consistorij wegna motte wara Tillstedes när den saaken förehades. Instellte sigh altså till samma enda M:r Marcus Helsingus och framhades ber:de Personer och här om Tilltaltes; då be:te Christiernus här till aldeles nekade, Seijandes sigh aldrigh hafft med henne i så motto at beskaffa. Konan berettade huruledes hon förledne höst widh Margaretas Tijdh hadhe warit hoos be:te Dieknes broder, Matz Älloin, at skära Rågh, och då skall han hafua henne belägrat, och 14 Dagar för Påska hadhe hon födt barnet ... Tillspordes Kyrckherden H:r Per Laurentij [Savitaipaleen kirkkoherra Per Fabricius], huadh honom här uthj vitterligit vore ... Denne Konan är en Dragoune Hustru och hennes man 1655 uthrest Till Pohlandh, och Tuifles om han ännu icke må wara i Lijfuet); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–26.5.1663 s. 68 (Såsom 1660 den 10, 11 och 12 Septemb: blef upskuten Christierni Petri saak medh een Kåna Karin Matzdotter, den be:de Kåna omklagar att hafwa medh sigh barn aflat, och dedt in till dess något skulle förnimmas, om hennes förre Man wore lefwandes eller dödh. Altså förestältes nu samma Personer och befans intet wara spordt om hennes Man, uthan Nembden præsumerar honom medh dhe månge andre wara i Polniske Krijget slagen. Så emedan Christer icke kan sigh på något sätt ifrån gärningen leeda, uthan den mehra tillstår. Altså fälles Christer för Lönskeläger till saak 40 m:. Och förwijses så han som Kånan till Prästerskapet att undfå resolution om Kyrckieplichten); KA mf. ES 1838 (jj 21) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–11.6.1678 s. 44 (Dömbdes H:r Christer Elloin i Safwitaipale S:n att betala till sin barns Amma Anna Persd:r 3 halfspän rågh); KA mf. ES 1838 (jj 22) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 29.–30.4.1679 s. 32 (Då förekom Coadjutor i Safwitaipale Sochn, H:r Christiernus Elloin, och klagadhe, att Nembdemannen Lars Monoin hadhe, något för sidste Påsk, där han war i Sochnen, Pastoris Påskepeng:r att opbära, begynt honom medh skiäls ordh angripa); KA mf. ES 1796 (gg 2) Kiteen käräjät 21.–23.8.1682 f. 378 (Coadjutoren her Christer Ellonius); KA mf. ES 1796 (gg 3) Kiteen käräjät 9.–12.2.1684 f. 20v (Cappelan Christer Ellonius); KA mf. ES 1797 (gg 5) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 20.–26.2.1686 f. 28 (Ähn Fälttes denne Gustaf Sincko [Kiteen kirkkoherran ent. apulainen Gustavus Matthiæ Sinkko] till 3 m:r för swarslössa emot Capplanen i Kijdhes her Christer Ellonium om dett han honom Osanningzman kallat, som han medh Arrendatorens Johan Stolpes och Anders Hartmans Attestatum bewijste), 30, Tohmajärven ja Kiteen käräjät 7.–12.10.1686 f. 116v; KA mf. ES 1797 (gg 6) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 26.1.–1.2.1687 f. 7v; KA mf. ES 1798 (gg 7) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 16.–22.3.1688 f. 120 (Capplans bohl); KA mf. ES 1799 (gg 14) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 28.1.–2.2.1695 f. 17 (H:r Gustaf Sincko Angaf Capplanen H: Christer Ellonium i Kijdhes, om någre swåre injurier och puncter som han för een tijdh sedan allareda haar honom uthi Consistorio angifwit före); KA mf. ES 1800 (gg 18) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 23.–31.10.1699 f. 213 (Cappellanen i Kijdes S:n Wällärde H:r Christian Eolænius); KA mf. ES 1801 (gg 22) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 26.–31.10.1703 s. 113 (katso 4412); KA mf. ES 1802 (gg 27) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 21.–26.2.1710 f. 245v (Cappellanen Wyrdiga och Wähllärde H:r Christer Ellonius framkom och föredrog Rätten, huru såssom han alleredan 1692, sampt sedermehra åthskilliga gångor beswärat sig här för Rätta, öfwer Kijdes Sochns allmoges försummelse wedh dess honom i Nåder förunte Cappellans bohls bygnad). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 310 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 50. — O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 108.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ellonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4630>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.