Helsingin yliopisto

Tiedot

27.6.1705 Teodor Johan Rickneck Theodorus Johannes Erici, Kexholmensis 4877. Vht: Pyhäjärvellä Vl. asunut lääninkirjanpitäjä Erik Michelsson († 1680) ja hänen 2. puolisonsa Helena Alhemius. Viipurin triviaalikoulun oppilas (1699). Ylioppilas Turussa 27.6.1705 Riikneck Theodor. Joh. Kexh _ 255. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1705 d. 27. Junii] Theodorus Johannes Rijkneck. — Apulaispappi Uukuniemellä (1708), armovuodensaarnaaja siellä (1710). Sakkolan kappalainen 1724, sai vanhuuden takia viransijaisen 1739. † Sakkolassa 20.1.1745.

Pso: 1:o 1708 Magdalena Hertz; 2:o 1724 Helena Schroeder tämän 1. avioliitossa († 1770).

Pson seur. aviomies: Sakkolan kappalainen Johan Salinus, myöh. Saliin 6204 (yo 1735, † 1763).

Äidin isä(?): lääninviskaali Matias Alhemius 487 (yo 1645).

Poika: Spankkovan kirkkoherra Erik Rickneck 5709 (yo 1729, † 1775).

Vävy(?): Sakkolan kappalainen Johan Salinus, myöh. Saliin 6204 (yo 1735, † 1763).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #412; KA mf. ES 1795 (gg 1) Pyhäjärven käräjät 28.2.–1.3.1667 f. 769v (Framkom för detta Bookhållaren wäll:t Erich Michellsson och giorde Inspråk och Clander uppå sin och sin Swer Moders wegnar uppå den arffschifft, som Sahl: Erich Niellss: Clöfwers barn, Erich 687, Hindrich, och Jacob Clöfwer Sampt Mågen Larss Sylvius hafwa sin emellan hållit, Alldenstundh dhe inttet, som sigh bordhe effter lagh, gällden uth af Oschiffto aflagdt hafwa, Ty heller han bem:te Båckhållaren, Oansedt han och een Mågh ähr det ringaste uthaff samma arff bekommit hafuer, som han sigh nu dher Öfwer beswärar), Pyhäjärven käräjät 2.–3.3.1666 f. 920v (... dett skeedt hoos för detta Bokhållaren W:t Erich Michilsson i Ruskaniemj på Barns Öll), Pyhäjärven käräjät 4.–6.6.1663 f. 1119v (Företrädde förre Bookhållaren W:t Erich Michelsson och gaf tilkenna hurusom honom för een tijdh sedan är af Cronan donerat någre godz, iblandh annat een Holma Conowitz be:dh ...); KA mf. ES 1795 (gg 2) Pyhäjärven käräjät 16.–18.10.1683 f. 209 (Gabriel Erson från Ifwans holm föredrogh Rätten, huruledes hans bror Reinholdt Ersson ib:m haar Ofmyckit interesse honom och hans medh arfwingar, för dhe 700 D:r Kop:r m:t, som han sin Sahl: Fadher fordom Bokhållaren Erich Michielson för een tijdh sedhan i Stokholm haar ländt, påfördt, så att han nu medh förbem:te Capital och hwadh han för Konowitza holmans inlössningh kan uthlagt hafwa, gör sigh een prætension och fordran på 2397 D:r 16 öre Kop:r m:t, ehuruwäll på berörde 700 D:r Alleredha A:o 1673, 178 D:r K:r m:t bettalt ähr ... framteandes ok een skrift af den 12 Januarij Nästförledne, af bem:te Reinholdt och hans Stiufmoder hustro Helena Alhemia, underskrefwen, hwaruthinnan mehrebem:te Reinholdt och Hustro Helena uthfäste sigh hwardera Etthundrade D:r K:r M:t till honom Gabriel Erson, för sin Ryttare Tienst som han för deeres och andras godz giordt haf:r, bettala, som samma skrift uthwijsar; der emot Enckian nu Disputerar, seijandes sigh eij hafwa wist, hwad uthj samma skrift war skrifwen då hoon sitt Nampn der underskrifwit hadhe), Sakkolan käräjät 22.–23.10.1683 f. 221v (Fordom Bookhållarens Sahl: Erich Michielssons Enckia hustro Helena Alhemia framtedde een Räckningh, Angående Rustienstz Penningar, som hoon för sitt godz i Pyhäjärfwj haar bettalt); KA mf. ES 1796 (gg 2) Pyhäjärven käräjät 27.–28.3.1682 f. 345v (fordom Bookhållarens Sahl: Erich Michielssons godz), Sakkolan käräjät 19.–20.2.1680 f. 775 (Opå Bokhållarens Erich Michelssons wäg:r förekom hans Swåger Lieutenanten Manhafftig Lars Sylvius och pulserade på Uthslag i saaken medh Rentemestarens Jonas Perssons Arf:r om Konowitz Holma), Sakkolan käräjät 6.–7.12.1680 f. 838 (Bokhållarens Sahl: Erich Michelssons Son Gabriel Erichzson förekom och præsenterade åter nu sin sahl: Faders Underskrefne Räckning, hwar medh han giör icke allenast betalt dhe 200 R:d:r som Konowitz Holma till sahl: Rentmestarens Jonas Peerssons Arfwingar står pantsatt före, uthan och wara 319 d:r 16 ö: K:m:t öfwerbetalt etc. begärandes nu at komma en gång med saken till ett ändteligit och önskeligit sluuth), Sakkolan käräjät 17.–18.2.1679 f. 857v (Konowitz Holma), Sakkolan käräjät 27.–28.11.1679 f. 943, 948v, Pyhäjärven käräjät 8.–9.3.1678 f. 1077, Sakkolan käräjät 19.–20.8.1678 f. 1094v (förr detta Landz Bokhållaren Erich Michelson); KA mf. ES 1797 (gg 6) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 15.–22.3.1687 f. 120 (Emedan Sahl: Bookhållarens Erich Michelssons Enckia hustru Helena Alhemia och 2:ne hans Söner Gabriel Erichzson och Erich Erichzson på sina och samptlige sina medarfwingars wägnar nu här för een sittiande Rätt sig förlijkte med hennes Stiuf Sons och deres broders Sahl: Reinholdt Erichzsons Enckia hustru Catharina Lars dotter Brolenia, om dhe Penningar som hennes man i sin lijfz tijdh och hon effter hans dödh Sahl: Erich Michelsson försträkt och för hans gäld uthlagt och till een Summa i Capital 1671 D:r K:r m:t); KA mf. ES 1798 (gg 9) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 24.–29.3.1690 f. 77v (Fordom Bokhållarens Sahl: Erich Michielssons Enckia hustro Helena Alhemia ... sin Stiuf Son Gabriel Ersson); KA mf. ES 1798 (gg 10) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 3.–6.2.1691 f. 8v, Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 7.–12.9.1691 f. 146v, 147; KA mf. ES 1800 (gg 18) Pyhäjärven, Sakkolan ja Raudun käräjät 17.–23.3.1699 f. 95, 96v (Bookhållarens sahl: Erich Michelsons Enckia dygdesamme h:o Helena Alhemia och des Sonn Adolph Rijkneck), Pyhäjärven, Raudun ja Sakkolan käräjät 18.–25.9.1699 f. 129 (Constapelen Alexander Ricknek), 130v–132v (Alldenstund ett rychte är här i orten förelupit det framledne Bookhållarens Erich Michelsons Enckia Helena Alhemia hade j denne Sommar erhållet af sin Pijga Walborg Mårtensdotter ett Gullstycke hwillcket Christer Äikäs Sonn Anders á 9 åhr haar å Torninemj strand weed Ifwanskansarj uthi Pyhäjerfwj insiön funnit å stranden, och tillspordes bem:te Enckia om hoon af sin Pijga det opfundne Gullstycket bekom:t hwar till hon swarade Ja, säijandes hon det warit mässing, henne ansades att hoon skulle det nu framwijsa på det Rätten måtte blifwa kunnig af hwad Materia det egentel:n består, hon swarade sig glömt att taga det medh sig och låfwade det framdeles opwijsa, Wijdare förehöltz henne att hon skulle uthsäija hwarest bem:te stycke nu för tijden är, hoon swarade att hon een deel der af gifwit åth sin Sonn Didrich Johan som för 6 Weckor sedan förreest till Wijborgz Skohla, hwillcken för diekne Penningarnes indrifwande skall och wara hemkommen säijandes hon det hon hade lämbnat det tiockaste stycke åth een Smeedh i Wijborg till Skoospänn, och att hon dhe smärste ändarne haar orörde och osmälte hemma ... Anderses Fader som detta stycke hittat i wattnet i stranden infann sig och för Rätten med den berättelse att han åthskillige reesor warit hoos bem:te Bookhållare Enck:a under hwillckens Förlähning han och boor sedan han förnummit af sin Sonn att han ett blankt stycke hittat i wattnet och begärt att få see det samma till att niuta å Sonens wägnar dess hittare Löön, så frampt det woore Gull, som öfwer allt i Pyhäjerfwj Sochn rychte gånget, men beklagade sig att han med hårde ord och bannor är blefwen afspijsat, att han skulle sökia någon deel af stycke mässing, som eij wore af något wärde, Bookhållare Enckian tillijka med Sonen och Lär Constapelen Alexander sade det samma stycke eij annat woore än mässing och att dhe som annorlunda sagt och meent det wara Gull, lära hafwa mera skamm än heder der af, Fadren anhölte att så frampt det woore Gull det hans Sonn des hittare Löön der af bekomma måtte, säijandes han Sonen eij förstått att bära det till honom uthan att han låtit Bookhållare Enckians wallpijga låcka det af sig), 151v (Den sidste dagen som war d: 25 Dito ankommer Bookhållare Enckians Sonn Carl Ludwijk med bem:te Fynd uthi een lijten Sämijsk Pung förseglat, hwillcken af mig underskrefwen [Häradzhöfdingh Carl Freese] i Cappelanens af Sackola H: Zacharias Sidensnöres och Länsmans Erich Erichsons närwaro opbrötz och befans bem:te Fynd wara af klart Gull, hwillcket waar i 3 deelar sönderstyckat, det Bookhållare Enckian Giort ... dhe nu af Bookhållare Enckian till denne Rätt Öfwerskickade Gull stycken äre af 44 Ducaters wichct ... för hwillcka omständigheter det 36 Cap:l i Tiuf: B: L: L: in fine med klare Ordh tillerkänner uthi sådan Butn fynd, Konungen halfft wider han som hitte, dy Lijkmätigdt berörde Capittel åthniuter Kånungen af bem:te Fyndh helfften och Christer Äikä å sin Sons wägnar den andre helfften, börandes Bookhållare Enckian frambära det återstående Gullet och derföre blifwa till nästa Wintter ting Citerat, Crono Befallningzman här uthinnan till swars, så frampt hon tillförene det samma godwilligt ifrå sig eij skulle Lefwerera), 153 (Syskonen Johan Nurka Thomas Nurka och Maria Nurcka gofwo Rätten tillkienna det deras ållderstigne moder öfwer 60 åhr Maria Nurcka är förledne wåhras död blefwen, Och som Adolph Riknek förnimmes med een eldkrook hafwa henne slagit, dy äre dhe i den meening att hon der af hade döden tagit ... Sentens ... dömbdes merbem:te Adolph Rijknek uthi den af klaganderne sielfwe Deserverade saken frij och leedig); KA mf. ES 1800 (gg 19) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 12.–19.1.1700 f. 2 (Crono Befallningzman Wällbet:de Hind: Masalin tillföllie af denne Rättz sidste uthslag af d: 18, 19 Sept:r förledne åhr framhade effter föregången Citation framledne Bookhållarens Sahl: Erich Michelsons Enckia Helena Alhemia och fordrade af henne det ännu återstående Gullet aff den Gullfynd som hon heml:n sönderstyckat ...); KA mf. ES 1801 (gg 20) Sakkolan, Pyhäjärven ja Raudun käräjät 30.1.–9.2.1701 f. 5v (Adolph Rijkneck en ogifft karl, hwilken första gången begådt Lönskeläger, medh en ogifft kåna Wallborg Rami), Sakkolan, Raudun ja Pyhäjärven käräjät 21.–26.10.1701 f. 117 (Helena Alhemia); KA mf. ES 1801 (gg 21) Sakkolan, Raudun ja Pyhäjärven käräjät 16.–23.10.1702 f. 149 (Länsman Wälförståndigh Erich Rijkneck); KA mf. ES 1801 (gg 24) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 22.–30.3.1705 s. 122 (Styckjunkaren mannhafftig Alexander Rijkneck gaaff Rätten tillkenna det af dess afledne Swärfaders Capitain Gustaff Gaddes qwarlåtenskap Alz ingen deel å sin hustros wägnar bekommit Och ansökt att dess hustros Stiufmoder Fruu Elisabetha Schubb till deras behörige andeels förnöijande Lagl:n Obligeras måtte), 123; KA mf. ES 1801 (gg 26) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 27.1.–1.2.1708 f. 5v (Styckjunkaren Manhaftig Alexander Rijkneck), 7v, 9 (Lensman Wälförståndig Adolph Rijkneck föredrogh Rätten det han ware sinnad att optaga Simon Komis Ödes hemman utj hans Moders Bookhållerskans dygdesamme Chatarina Alhemias Arrende Godz Iwaskansari beläget); KA mf. ES 1802 (gg 27) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 18.–23.1.1709 f. 1 (Såsom Bönderne Matz Äikä, Jöran Äikä, Eskel Hannukain, Simon Käpo ifrån Riska framkommo och berättade sig med Bookhållarens Sahl: Erich Michelssons Enckia dygdesamme hustro Helena Alhemia ingådt sådant aftahl: att de till bem:te Enckia afstå all den Contingent, som de uthi hehla krigztijden in till förledit åhr 1708 inclusive för den här inqwarterade Milicen har måst utgiöra, hwaremoth dem effter hennes Sons Styckjunckarens Manhafftig Alexander Rijknecks nu in för Rätta giorde uthsago cederes twenne Åhrs ordinarie Ränttor till godo; åtagandes sig bem:te Rijkneck jempte sine Syskon uppå den händelsen der hans Moor dessförinnan skulle hända något dödeligit, hålla berörde Bönder alldeles skadelöse). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 327 (LXV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 57. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 260; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #299; A. Tertti, Hertz – Sydänheimo – Tertti. SSV 42 (1987) s. 131.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Teodor Johan Rickneck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4877>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.