Helsingin yliopisto

Tiedot

6.11.1706 Johan Krogius Johannes Pauli, Viburgensis 4946. * Viipurissa(?) 27.2.1685. Vht: Viipurin Johanneksen kappalainen Paul Krogius (Paulus Jacobi, † 1705) ja Maria Samuelsdotter Ulvik. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 6.11.1706 Krogius Joh Vib _ 263. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1706. d. 6. Novembr. Johannes Krogius e Gymn. Vib. — Henkirykmentin rykmentinkirjuri Tukholmassa. † Tukholmassa 22.3.1748. Naimaton?

Veli: Pieksämäen kirkkoherra Paul Krogius 5209 (yo 1712, † 1762).

Veljenpoika: Pietarin suom. kirkkoherra Johan Henrik Krogius 7094 (yo 1745, † 1791).

Lanko: Johanneksen kappalainen Lars Hemmelinus 4488 (yo 1700, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #419; KA valtakunnanregistratuura 29.7.1693 f. 439 (Til Landzhöfding Lindhielm om Capellans bohlet under Coikis Capell ... Wij see af Eder underdånige skrifwelse daterad d. 14 hujus, huruledes Capellans bohlet under Coikis Capell uti Wijborgs Sockn, Hannukala wid Nambn, ifrån bemälte Capell, på andre sijdan om en stor Siö så widt är afläget, at Capellanen wid stormwäder, eller den tijden om åhret, då det hwarcken bryter eller bähr, intet kan komma til Capellet, ock förrätta Gudstiänsten; Och som icke allenast Socknen, uthan ock biskopen wid sin hembkombst ifrån sidste visitationen tillijka med Consistorio hoos Eder har ansökt, at samme Capellans bord måtte utbytas emot et annat hemman, som kan wara Capellet närmare beläget; föreslåendes I därtil hielpehemmanet under Fru Beata Ståhlarms Rusthåld Mänsola uti Stranda häradt ock Wijborgs Sockn beläget, af lijka ränta med det förra, Nämbl:n 13 D:r 25 öre 16 1/5 th:r Sölf:r mynt); KA mf. ES 1796 (gg 2) Raudun käräjät 3.–4.4.1682 f. 353v (Coadjutoren her Påel Krogius), Raudun vuoden 1681 syyskäräjät 10.–11.1.1682 f. 683 (Vice Pastoris hersammastedes wellerde H:r Påhl Krogij attest), 687v (Coadjutor här sammastädes wellärde H:r Påhl Krogius ... brandstudh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 334 (LXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 295 (Johan Croggius), 299, 426; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 58. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 727 (Krogius Taulu 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Krogius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4946>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.