Helsingin yliopisto

Tiedot

1646/47 Karl Jordan Carolus Michaelis, nobilis 558. Vht: Savonlinnan läänin maaherra, eversti Mikael Jordan († 1652) ja Kristina van Monkhoven tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1646/47 [de Iorda] Carol. [Michaellis _ 27]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1646/47] Carolus Jordan. — Kornetti. Vangittu 1656 kaksinnaimisesta syytettynä Turun linnaan ns. Jordanin kamariin. Tuomittu Turun hovioikeudessa kuolemaan, tuomio vahvistettu 3.3.1662. † mestattu Turussa 16.4.1662. ‡ Rauman kirkkoon 6.3.1664.

Pso: 1:o 1651 Hedvig Bredekow (elossa 1662); 2:o 1655 Ebba Hermansdotter Fleming (elossa 1685).

Veli: kornetti Johan Jordan 557 (yo 1646/47, † ~1674).

Lanko: Henrik Fleming 29 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #41; KA valtakunnanregistratuura 3.3.1662 f. 167 (Till Åbo Håffrätt att exequera deres domb öfwer Carl Jordan ... att han Jordan effter lagh och Edher meeningh böör till lifwet straffas), 20.12.1662 f. 413 (Till Landzhöfdingen H:r Jöran Gyllenstierna, att inqvirerar om någre förpantadhe godz af Carl Jordan, och låta Kongl. M:t sedan dess beschafenheet fåå weta ... effter be:te Carl nu är dödh, och hanss rätt skall på dhenne Johan [Jordan] wara fallen); KA mf. ES 1844 (kk 4) Mynämäen käräjät 14.–15.10.1658 s. 102, Mynämäen käräjät 10.–11.1.1659 f. 2v; KA mf. ES 1844 (kk 5) Mynämäen käräjät 22.–23.10.1662 f. 101 (Framsteegh Kyrkherden i Wirmo Wyrdige och Wällerde Do:nus Johannes Nicolaij Venno, och inladhe i Rätten Sahl: Wälb: Carll Jordans obligation Dat: d: 15 Aprilis 1662 af Innehåldh, hwru såsom han ähr wälbe:te Kyrkherden 100 D:r Sölf: M:t för een Häst skyldigh blefwen. Begerandes sijn betalningh aff Jontila Hemman i Tursompera by, i Wirmo Sochn. Men emedhan Wälb:ne H:r Peer Flämmingh icke ähnnu Haf:r Lööst hemmanet till sigh, som Seijas Samma hemman Inbörda. Alt för dy togz Sådant ad notam); KA mf. ES 1846 (kk 7) Pöytyän käräjät 17.–18.10.1656 (Welb: Ebba Flämming); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 8.12.1655. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII), 479 (Tillägg och rättelser. VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 247, 256, 261; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 151 (16.4.1662, ringdes för Carl Jordan medh alla klåckor); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 62 #68 (12.1660), 66 #71 (22.3.1661); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #41. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 211 (Jordan Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 47 (Jordan Tab. 2); H. Donner, Karl Jordans tvegifte. Genos 11 (1940) s. 25–31; T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 542 (Jordan Tab. 4); Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 467.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Jordan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=558>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.