Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1730 Johan Forsman 5785. * Lohjalla noin 1710. Vht: Lohjan Vaanilan rusthollari Jakob Persson Forsman († 1742) ja Margareta Henriksdotter Wanberg. Helsingin triviaalikoulun oppilas 9.2.1723. Turun katedraalikoulun oppilas 16.2.1725 (in cl. sec., Lojoensis) – 21.4.1730 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1730 Forsmarck‹¿› Joh. Nyl _ 329. — Vihdin pitäjänapulainen 1735, kappalainen 1748. ‡ Vihdissä 5.10.1760.

Pso: 1743 Ingrid Katarina Malm tämän 1. avioliitossa († 1786).

Pson seur. aviomies: Vihdin kappalainen Jakob Gravelius 7111 (yo 1745, † 1796).

Appi: Vihdin kirkkoherra Jakob Malm 5273 (yo 1715/16, † 1772).

Sisarenpoika: Tukholman suom. kirkkoherra, FM Anders Tötterman 7733 (yo 1753, † 1775).

Veljenpoika: rusthollari Snappertunassa, kersantti Henrik Forsman 8461 (yo 1763, † 1784).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; KA valtakunnanregistratuura 12.1.1683 f. 38 (Skydde breef för Herrdagzmannen Hindrich Hinderson [ifrån Wanila by och Loijo Sochn]), 4.1.1684 f. 14 (Rustningz bref för Hinrich Hinrichsson i Wanila); KA mf. ES 1817 (ii 13) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–6.2.1696 s. 192 (Bårgaren här i Staden Jacob Forsman ... att betala till bem:te bårgare Jacob Persson Forsman); KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–23.2.1691 f. 36 (Hindrich Hindrichsson i Wanila ... hans swärfader sahl: Nils Hindrichsson i Hitis); KA mf. ES 1889 (ll 19) Lohjan käräjät 27.–28.1.1702 s. 46 (Såssom Lendzmannen Henrich Henrichsson Wanberg hafwer effter Uprettadt Contract af d: 28 Janu: 1701 emot Cronones Rest och annan gieldz betalande Updraget des Måg Jacob Perssonn Forssman Skatte Rusthållet Wanila, och bem: Forssman ehrhållit högwälborne herr Landzhöfdingens Immission der uthi d: 26. nästl: Aug: warandes der å d: 25. och 26. Septemb: förl:t åhr 1701 samma Rusthåld till wärderat Forssman för 768 D:r Kopp:r m:t för uthan Löösöhren; Altså Upbödz nu effter Forssmans anhållan detta Rusthåldz Skatte och Bördz Rett första resan, der emot ingen klandrade), Lohjan käräjät 20.–22.10.1702 s. 447, 459, 473, Lohjan ylim. käräjät 26.11.1702 s. 574–578; KA mf. ES 1889 (ll 20) Lohjan käräjät 16.–19.1.1703 s. 59; KA mf. ES 1890 (ll 23) Lohjan käräjät 8.–10.5.1706 s. 379 (Johan Hindersson i Wanila begierte att få nyttia den Åker och Äng dersammastädes som hans Swåger Jacob Forssman tillsagt honom då han emoot taget samma Skatte Rusthåld nembl: Haudan Pelldo Uthåker och Tammeniemi med Juti Raija Äng. Myös 27.–28.9.1706 s. 566); KA mf. ES 1892 (ll 26) Lohjan käräjät 11.–13.11.1709 s. 630; KA mf. ES 1893 (ll 29) Lohjan käräjät 13.–15.11.1712 s. 802 (Rusthållaren Hans Mårtensson i Kyrckstad begierte att des Swåger Rusthållaren Jacob Forssman i Wanila skulle påläggas att utbetala till honom och de flere des medarfwingar, de 215 D:r 20 ö: Sölfwermynt Crono Rest, som skall blefwet innestående för bem: Wanila). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 401 (LXXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 61 (LXXXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #379; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 19. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 357, 358; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4161D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Vihti.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5785>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsmarck, Joh. Nyl. p. 329.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 401.

Forssman, Joh. Jacobi. – Fr. Åbo sk. 21.4.1730. Ej i Index. Okänd. – En Joh. Jacobi Forsman Lojo & Vanila inskrefs i H:fors skola 9.2.1723.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 61.