Helsingin yliopisto

Tiedot

1647/48 Bertil Fontanus Bartholdus Erasmi, Mascuensis 613. Vht: Ruskon Lähdemäen (Lehtimäen) rälssiratsutilan lampuoti, kirkonisäntä Rasmus Tomasson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1647/48. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Barthollus Erasmi, Mascoënsis. — Ruskon kappalainen 1672, ero 1688. ‡ Ruskolla 2. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 13.6.1697.

Pso: 1670 Kristina Jonasdotter (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #37; KA mf. ES 1844 (kk 4) Nousiaisten, Maskun, Merimaskun ja Lemun käräjät 10.–11.10.1656 f. 29v (Johan Simonson i Kairisto byn och Rusko Sochn medh sijn Fader Systers son Barthollo Erasmi, kiärade till Matz i Kyttöss, om derrass Sahl: Fader Faders Arff, huilcken för 30 Åhr sedan uti be:te Kyttöiss by är afsomnadt, och alt sedan hans Son Greelss, dhenne Matzsens Fader Hemmanet förestådt, där af han så wäl som andra broderen Simon Sin deel både af löst och fast bekommit hafwer, men Bartholli Moders deel skall ännu uti gården innewara); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 30.7.–1.8.1681 f. 41v (Simonn Jörenssonn i Ledwo dömbdes effter egen bekännellsse att bethala till Capellanen H:r Bertill Erasmi för 3 Åhrs resterande Capellans Räntta Nembl: 18 Cappar Rågh), 43v (Comminister uthi Rusko Cappelgiäld Wähllärdhe H:r Bertill Erasmi kom nu för rättenn och fordrade af des Swåger Sigfred Jacobssonn Rågh 2 Tunnor som han d. 7. Aprillis åhr 1651 sin Syster Margretha Erasmi dotter af dess Sochnedieckne Räntta skall försträkt haf:a); KA mf. ES 1846 (kk 8) Raision ja Maarian käräjät 2.–3.11.1687 s. 201 (till wittne Coadjutoren uthi Rusko bohl H:r Bertill Rassmusson Fontanus in emoth sina 70 åhr ... H:r Bertels fader allenast som een landbonde och icke som een Bördeman besutit Lechtemäki Hem:n, och der ifrån bårtdrifwin blefwen); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision ja Maarian käräjät 26.–27.9.1690 f. 137v (der näst giorde Coadjutoren Wällärde H:r Bartold Erasmi Eedh å Book bekiännandes sigh hördt af dess Fader ungefähr för 50 åhr sedan dett samma Ängzrödiande öfwer Lechtämäkj rätta Råår woro giord); KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.9.1693 s. 580 (attest gifwen af H:r Bartold Fontanus och Mathias Humilin); KA mf. ES 1849 (kk 14) Raision ja Maarian käräjät 7.–9.10.1697 f. 343 (Coadjutoris Framledne H:r Bertill Fontani Enckia Christina Jonasdotter, beswärade sig öf:r Klockaren Anders Eskillsson i Rusko, hwilcken till sig tagit ett Skrijn i förwahr näst för H:r Bertils död bem:te H:r Bertill tillhörigt, hwar uthi warit förwarade ett Sölfstoop, och 2: st: skedar, Begiärandes att honom kunde påleggias skrinet restituera, Klockaren swarade, sig wara H:r Bertils arfwinge efter han är des Syster Dotter Son, i lijka måtto instelte sig Michel Hindrichsson i Kangare som ähr H:r Bertils Brorsoon på samptelige Interessenternes wägnar, fordrandes arf efter H:r Bertill som Barnlöös död blif:t; H:r Bertils Enckia berörde Kirstin Jönsdotter upwiste sitt Mårgongåfwo Bref af bem:te hennes Man egenhendigt underskrif:t, och af Cappellan Sahl: H:r Gabriel Leander till Wittne verificerat Dat: den 1: Decemb: 1677: af Innehåld att han på sin Bröllopzdag den 25: Januarij 1670: förährt sin hustro till Mårgon Gåfwo Ett hundrade lod Silfwer och 10: Ducater, Begiärandes få derföre behålla den lilla egendomen i sin lijfztijdh, som kan finnas efter hennes Man, den hoon effter sin död, effter hoon inga Arfwinge haf:r will uplåta sin Mans slecht till delningz och ingen annan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 35 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 43; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 380, 382, 408–409, 412, 477, 481. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 148 (Barthol. Pontanus).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Fontanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=613>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.