Helsingin yliopisto

Tiedot

10.9.1746 Johan Bilmark 7242. * Skarassa 3.7.1728. Vht: Skaran lukion historian, sittemmin teologian lehtori, FM Johan Bilmark (Johannes Johannis, Billmarck, yo mm. Uppsalassa 14.9.1708, † 1750) ja Anna Maria Bjerchenius. Ylioppilas Turussa 10.9.1746 Billmark Joh. VG _ 412 | Rect. 521. | Hist. et Mor. Professor. Ruotsalaisen osakunnan jäsen [1746] d. 10 Sept. \ Johannes Bilmark, Westro Gothus. | Histor. et Philos. Pract. Professor Aboënsis. Respondentti 3.10.1750 pro exercitio, pr. Algot Scarin U585. FK 1752. Respondentti 31.3.1752 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.7.1754 priimus. Ylioppilas Uppsalassa 3.8.1761 Johannes Bilmark W.Gothus (* 1728) Facult. Philos. ad Reg. Acad. Aboëns. Adjunctus. — Ruotsalaisen osakunnan kuraattori 1755–62, inspehtori 1764–1801. Fil. tiedek. promoottori 1775. — Turun akatemian ylim. filosofian apulainen 1756, käytännöllisen filosofian (historian) professori 1763. Akatemian rehtori 1769–70, 1777–78, 1783–84 ja 1795–96. † Turussa (ruots. seurak.) 12.4.1801. ‡ Raisioon.

Pso: 1776 Ulrika Helena Hastfer († 1776).

Veli: Varolan kirkkoherra, FM Jonas Bilmark 8010 (yo 1757, † 1812).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 23a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #267; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 666 (6.1758); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (9.5.1763). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43 (XCVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82 (XCVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 363, 364, 365; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 31, 32, 181, 182, 183, 254, 256, 374, 375, 435, 455, 456, 458; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 10, 17, 76, 78, 85, 147, 148, 156, 165–169, 183–184, 186, 228, 235, 312, 313, 392, 394, 412, 425, 429, 433, 435, 444–455, 458–460; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 201 (Informator hos Hr Professor Samuel Pryss i Åbo.); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 84; B. Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala II 1721–1780 (1947–69) #2321. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum IV. Disp. gymnasticas (1779) p. 23; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 250; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #254–482P, 1192R, 1208G, 1671G, 1716D, 1956D, 3206D, 3207, 3544R; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 607; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 69.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bilmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7242>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Billmark [Bilmark], Joh. Vg. p. 412 || Svg. 267: 10.9.1746. Son af teol. lektorn i Skara, sist kh i Vinköl Joh B. († 1750). Född i Skara 3.7.1728. Informator hos prof. domprosten Sam. Pryss 1746–58, sedan informator och ekon. biträde hos bisk. Mennander 1759–67. Stipendiat 1750–63. Respondens 3.10.1750 (med ded. till sina farbröder Carl B. tullinspektor i Lindesberg o. Sven B. räntmästare) u. Scarin („De Holmgardia“) P. I; de följ. 6 partiklarna 1759–66 under egit præsidium), 31.3.1752 pro gradu u. Jac. Gadolin. Magister 25.7.1754, primus. Kurator för Sveogoterne 1755–62; sedan deras inspektor. E. o. adj. i filos. fakulteten 30.7.1756. Inskrifven vid Upsala akad. 3.8.1761. Professor i historien och moralen 9.3.1763. Död 12.4.1803. Vid hans begrafn. i Reso talade Jac. Tengström; vid minnesfesten öfver honom 11.11.1801 parentation af Porthan och verser af Franzén. Donator till akad.; testamentet, der ock hans anförvandter uppräknas, tryckt i finska univ. stipendii författnn. Skrifter, se Lidén; Elmgr. I, 122 & II, 5 samt i hans biogr.; dessutom åtskilliga oratt. och parentt., uppsatser i Aurora Sällskapet och Åbo Tidn.; vidl. brefvexling och flera andra mss. *). — *) Bl. a. „Aboa Literata continuata“, hvilken jag anser vara förf. af Bilmark (se Prooem. p. XLII & XLIV), – ehuru handstilen icke är hans, – emedan i kansler Ekeblads föredragning om hist. professuren i Åbo 16.6.1762 säges, att B. i flera år varit och än är sysselsatt med „Aboæ Litteratæ auctae et restauratæ“ utarbetande; jfr ock Gjörvell, Kongl. Bibl. Dagbok p. 9.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 43.

Billmark, Joh... Död 12.4.1803 läs 12.4.1801.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 82.