Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Sigfrid Birklenius Sigfridus Laurentii, Lojoensis 933. Nummen Hyvelän Pirkkulan ratsutilallisen poika. Ylioppilas Turussa 1652/53 Byrklenius Sigfr. Laurentii Luojensis _ 46. Respondentti 6.5.1656, pr. Eskil Petraeus U1. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.6.1657. — Sotilaspappi 1657. Pappina Uskelassa (1666) ja Halikossa (1670). Uskelan Salon kappalainen 1675. ‡ Salossa 11.10.1691.

Pso: 1655 Brita Mattsdotter († 1700).

Poika: Salon kappalainen Henrik Bircklenius 3200 (yo 1684/85, † 1727).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; KA mf. ES 1750 (cc 13) Halikon ja Uskelan käräjät 20.–21.8.1685 f. 163 (Dn: Sacellanus i Salo Wällärde H:r Sigfridus Laurentij Bircklenius ... wore sinnad för sin Son Johan Sigfredsson på frijheet att optaga ett ödes hemman i Kåckola); KA mf. ES 1881 (ll 3) Lohjan käräjät 9.–10.3.1663 f. 8 (H: Sigfridj Laurentij Birklenij attest); KA mf. ES 1881 (ll 4) Lohjan käräjät 20.–21.6.1666 s. 52 (Inlades i Rätten een förlikning med gode mäns underskrift Dat. Höfwelä den 23. Febr. emillan bröderne Clemet Larson, Sigfridum Laur. Birclenium Comministrum Uskelaensem och Elin Larssdotter jämpte hennes Man Hinrich Johanson om Ryttarehemmanet i Höfwela); KA mf. ES 1890 (ll 22) Lohjan käräjät 18.–20.1.1705 s. 36 (Johan Michellsson ifrån Hyfwelä Förekom och berättade, huru som hans Fader Michell Michellsson woro nu snart för 3. åhr sedan med döden afgången, och Johans Moder Elin Clemetzdotter förl: höst öfwergifwet hemmanet och Rusthåldet i bem: Hyfwelä i Johans händer, begierandes Fördenskull att det måtte öfwersees och Inventeras, huru han det emoottaget och des Fäderne afwittras, att i fram tijden derr om må hafwas richtighet. Vertaa 4598). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 375 (H:r Sigfridus Laurentii, V. D. M. i Haliko); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 80; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 275; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 102; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #45. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 428; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2899R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2906R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Birklenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=933>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.