Helsingfors universitet

Matrikelformulär

Studenternas matrikeltexter följer följande formulär:

Tidpunkt för när man blivit student. Namn. Namnet på latin fram till år 1713. Löpande numrering. Födelseort och -tid. Föräldrar eller härkomst. Daterade händelser i kronologisk ordning. Övriga uppgifter om studietiden och universitetet. Tjänstekarriär och andra senare livsskeden. Dödsort och -tid.

Makens uppgifter.

Länkar till släktingar som finns i matrikeln.

Hänvisningar till otryckta källor är ordnade efter arkiv där de finns. Källpublikationer och läroanstalternas matriklar är ordnade efter tryckår. Litteratur är ordnad efter tryckår.

Förnamnen är skrivna i svensk form oberoende av modersmål. Släktnamnens alla alternativa skrivsätt har förts in i personregistret. De latinska namnformerna som användes parallellt med de svenska förnamnen fram till 1713 är bokföringsmässiga och baserar sig inte direkt på någon bestämd källa. I arkivkällorna och den äldre litteraturen förekommer också flera andra varianter av studenternas namn. Det latinska attribut som anger hemort är heller inte entydigt, utan växlar efter användningsändamål. Till exempel Samuel Florinus 3653 on till kyrkoherden i Pemar, skrevs in i Åbo skola 1687 med epitetet Paemarensis, i Åbo akademi 1690 med Australis och i Leidens universitet 1699 med Finlandia-Suecus.

Målet har varit att ange födelse- och dödsdatum efter lokal tideräkning, utgående från årtal och ort kan man därför komma fram till om de är efter den gamla eller den nya stilen. Efter uppgifterna om härkomst följer en kronologisk uppräkning av händelser som gäller skolgången och studierna, t.ex. inskrivning och studieprestationer. Bland uppgifterna finns även irrelevanta detaljer som följt med för konsekvensens skull och på grund av att genomgången av källorna har varit systematisk. Dessa uppgifter behöver inte nämnas när matrikeluppgifterna används t.ex. i släktutredningar. Av studentens senare tjänstekarriär finns en mera summarisk beskrivning, de mera detaljerade uppgifterna måste letas upp i varje tjänstekårs egna matriklar. Detsamma gäller makens och barnens noggrannare personuppgifter som man måste söka i andra källor, t.ex. släktböcker.