Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Samuel Florinus, aateloituna 1719 Blomfelt Samuel Henrici, Australis 3653. * Paimiossa 20.8.1671. Vht: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705) ja hänen 2. puolisonsa Beata Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 27.1.1687 (in cl. rect. circ. super., Samuel Henrici Paemarensis). Ylioppilas Turussa kl. 1690 [Florinus] Sam. Henrici Austr _ 185. Respondentti 17.6.1693, pr. Petter Hahn 2187. Ylioppilas Wittenbergissä 11.10.1695 Florinus, Samuel, Austro Finlandius. FM Wittenbergissä 15.10.1695. Ylioppilas Leidenissa 28.3.1699 Samuel Florinus Finlandia-Suecus. 28 [ann.], Oriental. et Hum. L. — Turun akatemian kielimestari 1705, ero 1706. Kenraalikuvernööri kreivi Mauritz Vellingkin kanslisti Staden kenraalikuvernöörinkansliassa 1711. Kuninkaallisen kirjaston sihteeri Tukholmassa 1714. Aateloitu 1719. Karjalan laamannikunnan laamanni 1721, ero 1736. Valtiopäivämies. † Tukholmassa 26.6.1753.

Pso: 1719 Margareta Friedenreich tämän 2. avioliitossa († 1748).

Kaima: Sysmän kappalainen Samuel Florinus 3502 (yo 1688, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 61a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 18.5.1696 f. 267 (Till Bijskopen Gezelius swar angående Stipendium för Samuel Florin ... Wij hafwe erhållit Eder skrifwelse daterat den 29 passato, huarutinnan I underdånigst intercederen för Studioso Theologiæ Samuel Florin, det han utaf Oss måtte warda benådat med något stipendio till dess Studiers fortsättiande. Och som Wij där till i nåder wele hafwa bewiliat. Så låte Wij afgå Wåre nådige ordres till Stats Contoiret, att dhe låta honom unfå det samme på tree åhrs tijd å trehundrade dal:r Silfwermynt åhrl:n etc.), 17.12.1705 f. 338 (Språkmästare fullmakt wid Academien uti Åbo för Samuel Florin ... medelst Antoni Papis transport till Academien i Upsala, Språkmästare tiensten wed Academien uti Åbo är kommen att blifwa ledig), 12.11.1706 f. 416 (Språkmästare fullmacht wid Academien i Åbo uti Samuel Florins ställe för Elie Bontemps ... medelst Samuel Florins erhållne afskied, Språkmästare beställningen wid Wår Academie uti Åbo är worden ledig, och till des besättiande hos Oss underdånigst föreslås Elie Bontemps i anseende till des skickelighet), 3.11.1721 f. 108 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för [Secreterare i Wårt Biblitheque] Samuel Blomfeldt at wara Lagman i Carelska lagsagun i Finland ... medelst Lars Brommenstedts 2314 befordran till vice Præsident i Wår Åbo Hoffrätt des härtils förträdde Lagmans beställning uti Carelska lagsagun är ledig worden). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 753; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 240 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 265, 316, 340, 582; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 197, 395; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 19, 70; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 265; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 301, 302; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 58, 72, 73, 75, 87, 101; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 404; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 39; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 459–460 #480 (17.12.1705), 462–463 #485 (12.11.1706); Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe 2 1660–1710 (bearb. v. F. Juntke, 1952) s. 114; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 188 (1687:II), 191 (1689:I), 193 (1690:I, pro vale). — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 297; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 442 (Blomfelt); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #236D, 240D, 491D, 652D, 1444R, 2421D, 2433D, 4103D, 4208G; H. Holmberg, Suomen laamannikunnat ja laamannit. THArk 16 (1963) s. 127; C. Callmer, Svenska studenter i Wittenberg. PHT 72 (1976) #713; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 148; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #25, 297, 648, 1795R, 3057.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Blomfelt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3653>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Florinus, Sam. Henrici Austr. p. 185 || Hans bror p. 140. Född 1671 i Pemar. Stipendiat 1692. Respondens 1693 u. Hahn. Besökte utl. akademier, hvarför af bisk. Gezelius hos kansler rekommenderad till e. o. professor, enl. prot. 4.12.1701. Af k:m förordnad till språkmästaretjensten vid akad. efter Ant. Pape 13.11.1705. Kanslist hos generalguv. gr. Wellingk i Stade 1711. Sekreterare vid kongl. biblioteket i Stockh. 1704. Adlad 1719: Blomfelt. Lagman i Karelen 1721. Afsked 1736. Död 1753 i Stockh.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 240.