Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Josef Hourenius Josephus Matthiæ, Ostrobotniensis 1002. Vht: Pyhäjoen Hourulan isäntä, nimismies Matts Larsson († 1657) ja Elisabet Michelsdotter. Ylioppilas Uppsalassa, mainitaan konsistorin pöytäkirjassa 23.11.1648 mutta ei yliopiston matrikkelissa. Ylioppilas Turussa sl. 1653 [Hourenius] Joseph Matthiæ Ostrob _ 50. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1653] Josephus Mathiæ Hourenius. — Luutnantti (1678).

Serkku: Haapaveden kappalainen Henrik Hourenius 1145 (yo 1656, † 1675).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #105; KA mf. ES 2028 (rr 6) Pyhäjoen käräjät 21.3.1645 f. 13v (Erich Henderson i fron Ulå kärade till ländzmannen W:t Mas Larson det hans swärfadher Michell Houru hadhe honom skyldigh blifwut 9 T:r Tiera och Smör ½ T:a för 1 ååm Vijn han honom i hoop medh Peer Tolfuainen bårghat hadhe, så emedhan Mas Possiderar Hourus heeman altså sökiandes honom om betalningh); KA mf. ES 2034 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 1.–3.8.1678 f. 199 (Befahlning: Wähl:t Henrich Curnovius (katso 8) Insinuerade een Förlichning skrifft, emellan sig och Leutnampten Manhafftigh Joseph Matzsson uprättadt, om Hourula hemmaneth, lydande Ordh ifrån Ordh som föllier: Såsom min Swåger Befallningz Mannen Wälbet:de Henrich Curnovius nu widh häradz Tinget hafwer ährhållit Laga dohm, på Hourula hemman af 1 1/4 M: i Pyhäjokj Sochn, hwilket min Fader Sahl: Matz Larsson Egdt och åbodt, Men sedermehra för Gieldh honom ifrån, och utj Fremmande händer kommit, hwar till iagh närmare wore min Sahl: faders hemman fåå inbyrdha så wijdha alt detta ähr passerat den tijdhen iagh urj Cronones tienst uthrijkes stadder warit; Men emedan iag medh be:te min Swåger, ähr så wijdt öfwer eens kommen och förlicht, at iag hwarken nu eller framdehles till Hourula hemman någon Arfz prætention hafwa skal; Altså afståår iag för migh och mina Arfwingar så födde som ofödde, all den Arfz Rätt som iag mig i någon måtto kunnat förmahna och hafwa kan till mehrbe:te min Swåger H:r Curnovium med hans Arfwingar rohligen at besittia; Till wisso under egen handh, och begiärer Underskrifne Godhe Herrar, sådant mitt wähl betänckte Contract Corroborera. Datum Pyhä Jokj d: 9 Augustj A:o 1678. Joseph Matzsson Leutenampt. Således utj wår närwaro Passerat, attesteres medh egna händher. Jöran Zadler Häradzdomare. Johannes Carlander), 201 (Befahlningz Man Wähl:t Henrich Curnovius kiärdhe till Giestgifwaren Michell Matzsson och hans brodher Johan om Hourula halfwa hemman, här i Pyhäjokj Sochn och Nårrby belägit af 1 1/4 M: Skatt, förebärandhes halfwa hemmaneth, sin hustru Maria Thomasdotter fallit till Arfz effter sin Sahl: Swärfadher Thomas Jöransson Utj Uhlo hwilket Befahlningzmannen nu söchte inbördha, och dess medelst andra halfwa hemmaneth såsom Rätta Bördhe Man inlösa. Michel sadhe sigh kiöpt hemmanet af Befahl: M:s Stiuf Swärfahr Rådhman Wähl:t Petter Nyman för 1000 D:r Kopp:r m:t dher opå han opwijste kiöpe breff af d: 22 Decembr: 1673 ... Befahl: M:n Curnovius protesterade ... Sentens ... ährkännes och dömes Hourula hemman, under Befahl:s Curnovij eller hans hustrus byrdh, dhet han må tillträdha, besittia och behålla emoth 600 D:r Kopp:r m:tz ährläggiandhe). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #105; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 279 (23.11.1648, anklagade Andreas Caianus 805 Josephum Hourenium). — A. Soini, Kierrä kivi älä kiroa. Hoffrénien sukuhistoria 1 (2001) s. 99

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Hourenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1002>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.