Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Anders Cajanus Andreas Andreæ, Paldamoensis 805. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Anders Eriksson († 1657) ja Agneta Mattsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 28.9.1648 Andreas Andreæ Paludenius Cajanus. Ylioppilas Turussa sl. 1650 [Cajanus] Andr. Andreæ _ 41. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1650] Andreas Andreæ Cajanus Upsaliæ depositus. — Pielisjärven kirkkoherra 1653. † Pielisjärvellä 11.1657.

Pso: Anna Henriksdotter Kauhanen tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Veli: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Poika: Kuusamon kirkkoherra Henrik Cajanus U358 († 1691).

Lanko: sotilaspappi Henrik Kauhanen 1098 (yo 1655, † 1658).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #78; KA mf. ES 2113 (tt 1) Pielisjärven käräjät 7.–8.1.1653 (Sedan blef Her Anders A: Cajanus Församblingen recommenderat, och effter H: G: N:des honom meddelte Fullmacht, förordnat till Kyrkioherde i Pielisjärwi; Så och en Finsk Bibel, på H: G: N:des wägna, skänckt til Kyrckian), Pielisjärven käräjät 10.3.1658 (Om Sal: Kyrkieherdens her Andreæ Cajani Enkias Nådeåhr), Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1659 (Om Sal: Kyrkieherdens Her Andreæ Cajani Effterlefwerskas Nådeåhrs förlängiande blef Almogen förkunnat effter H: G: N:s Her Rijkzdrotzetens Commissariers henne meddelte bref); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1662; KA mf. ES 2036 (rr 21) Paltamon käräjät 14.–15.7.1684 s. 55 (des Sahl: Styffader H:r Anders Caianus, katso 1141). — M. G. Schybergson, Konventen i grefve Per Brahes finska förläningar. Förhandlingar och uppsatser 4 (1889) s. 36 (8.–15.2.1654, Om Kyrkoherdens i Pielis pogost Anders Cajani underhåll och om prästebolet i Brahea, resolverades, att han njuter samma rättighet, som hans antecessor njutit hafwer ...); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 119; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #78; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 80 #78 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 279 (23.11.1648, post meridiem in ædibus Rectoris, præsente M. Erico Noræo anklagade Andreas Caianus Josephum Hourenium 1002 för det han hade om nattetijd kommit i hans stuffua, der inne ropat, och burit hugg på sig at näsan blödde. När näsan wände igen at blöda, gick han til migh frågandes om iag wille gå till Magnificum Rectorem och klaga, slog mig åter några örefijlar af öfuerdådigheet. Detta så sant wara witnade Henricus Forbus U155, at han såg Josephum slå Andream twå örefijlar sädan hans näsa wände igen at blöda. Resolutio. Josephus skal böta för twå pustar, och för den tridie, såsom ock annan otijdigheet och ropande i Andreæ stuffua, skal han gå i carcerem). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 162; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 255 (Cajanus Taulu 25); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5356.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=805>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.