Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Simon Magander (myös Rufus) Simon Bartholdi, Aboensis 1009. Vht: turkulainen majoitusmestari Bertil Jakobsson ja Elisabet Eskilsdotter. Oraatioon (1661) sisältyvän dedikaation mukaan Vanajan kappalainen Henricus Æschilli Nauklerus (Nacklerus) oli Maganderin eno. Ylioppilas Turussa 1653/54 Magander Simon Barth:i Ab _ 50. Oraatio pyhäinpäivänä 1.11.1659 Simeon Bartoli Magander, painettu 1661. — Luultavasti Lopen kirkkoherran apulainen (coadjutor) 1661. Porin läänin jalkaväkirykmentin (Henr. Flemingin rykm.) saarnaaja. † Nevanlinnassa 4.1667.

Pso: 1664 Valborg Sigfridsdotter (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA valtakunnanregistratuura 26.5.1669 f. 75 (Till Gen. Gouverneuren i Finlandh för een fattigh prestänckia om Någon hielp af Siäle Hospitalet i Finland ... Breffwijserska hustru Walborgh Siegfredsdotter klageligen angifwit sitt miserable tillståndh effter hennes framledne Man Feldpredicanten h:r Simon Megander at hon altz intet ägar till sit och sine små barns oppehelle, underdånigast anhållandes, at blifwa medh någon hielp och undsättningh uti sin lägenheet hugnader och försedder), 14.11.1674 f. 385 (Till Harald Oxe för Walborg Sigfridzdotter på ett ödestorp ... uthi anseende till felt Predikantens Simonis Magandri långlige och flijtige tienster och hans hustrus Walborg Sigfridzdotters medh sine månge små barn stoora fattigdom); Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1667 s. 275 (KA mf. WA 2060); KA mf. ES 1924 (mm 10) Huittisten käräjät 4.–6.7.1659 f. 274v (Företrädde Fordom Qwarteermestarens Sahligh Berthill Jacobssons Son Een Student Simon Berthelsson, kärde till Markuss Kupari i Talala om 54 D:r Kop:r M:t Efter Soldatens Thommass Grelssons i Hannula egen wthgifne obligation Dat: den 10 Martij 1646 der emoth Markus Kupari swarade och sade sigh icke den Eyrickz wärdh af Sahl: Thommas Grelssons eller hanss [Studentens] Faders Systers Sahl: hust: Walborgz Qwarlefde egendoom mehtigde blifwit); KA mf. ES 1541 (z 33) Turun RO 15.6.1664 s. 345–348 (Acta emellan Simonem Bartholdi Magandrum med sin Broder Påfwell Bertillsson, och Borgaren Erich Simonsson [för detta Academiæ Fogde] ... Anbelangande Sahl: Bertill Jacobssons gård å Aningais gathan belägen, den hans Söhner Herr Simon Magander och Påfwell Bertillsson nu inlössa och bordha weehla. Så befinnes det Sahl: Bertils Enckia Hust: Elisabeth Eschilsdåtter, hafwer 1658 den 15 Julij pantsatt Borgare och Inwåhnare här samma städes Erich Simonsson Samma gård emoth 40 D:r K:m:t); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 7.3.1660 (Simon Bartollj Studiosus, kom för rätta, medh höghwördige Bischops schrifuelsse, den hans höghwördigheet hadhe sendt hijt till Nåndal adt Informera Barnen, Nu tilfrågades dhem som Barnen hafua hållit uthj Disiplin under her Jacob 846 Coadjutorem, Om dhe wele taga dhenne be:te Simon Bartolli emot, der till swarade sigh hafua accorderat medh H:r Jacob Jacobi om denne Innewarande åhrs Lhön för barnas Informeringh, och föregåfuå, adt dhe ähre alle i dhen menningh Lefrere her Jacob hwad dhe honom Låfuadt hafua, Eij hel:r wele dhe i H:r Jacobs från waru, någådt Stadga med be:te Simon Bartolli för ähn H:r Jacob kommer Personligen sielf tillstedz, adt förswara sijn saak der wed det och blifuer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV), 63 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 580 (Simon Bartholli Rufus ... nyligen kommen till deposition), 592, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 3–4, 25, 167 (8.6.1659, Anklagadhe h. Margreta Andersdotter studios. Simonem Bartholli för det han hafwer kallat henne isomaha, hora, nara, murhanainen, ey sua yxi böweli woita, mutta monda), 254, 257, 259–260 (mainitaan myös edesmennyt veli Sigfridus), 270, 280; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 243 (14.8.1667, Her Simonis Magandri änkia), 244, 272 (änkians swärmodher), 275, 278; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 380, 381–382 (Dn Simon Bartholli, en rödhårat, ...), 523; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 293 (26.5.1669, Till Gen. Gouverneuren i Finlandh för een fattigh prestänckia om någon hielp af Siäle Hospitalet ... Walborgh Siegfredz dotter ... hennes framledne man feldtpredicanten Hr Simon Megander). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190 (Magander, lähteenä Turun t.k. 15.6.1664), 195 (Rufus); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2527.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Magander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1009>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.