Helsingin yliopisto

Tiedot

1651/52 Jakob Jacobus Jacobi, Mascuensis 846. Vht: talollinen Maskun Karinkylässä Jakob Jakobsson († ~1669) ja Agnis. Ylioppilas Turussa 1651/52. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Jacobus Jacobi Maschoënsis. — Apulaispappi Naantalissa (1656), samalla pedagogi vuoteen 1660. † 1672.

Pso: (jo 1661) Maria Larsdotter Jägerhorn tämän 1. avioliitossa (elossa 1709).

Pson seur. aviomies: Nousiaisten kirkkoherra Gustaf Allenius 1897 (yo (1667), † 1694).

Lanko: majuri Claes Jägerhorn 563 (yo 1646/47, † 1693).

Sukulainen(?): Seilin hospitaalinsaarnaaja Georg Caringius 785 (yo 1650, † 1668).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #58; KA mf. ES 1844 (kk 6) Raision ja Maarian käräjät 2.–3.1.1667 f. 1v (Coadiutoren i Nåndahl Wähllärde H:r Jacob); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 15.2.1656 (D: Jacobus Jacobj Prædicant och medhielpare i Sochnen, kärde till Johan Bertilsson Posa, Om skäls ordh, adt Johan scholle hafua lijkt honom under Prædican till Skomakare, Johan nekar aldeles, och sadhe adt han hadhe taalt Medh Michel Tasainen, Om skomakars Läär poike och icke dhz ringaste ordh talt om Presten), Naantalin RO 15.2.1656 (D: Jacobus Jacobi kärde till D: Ambrosium 876 Om förwijtelse adt D: Ambrosius scholle hafua D: Jacobum uhtropat för een tyff, som wördige höglärde Professorens M: Martini Stodij U4 saaker af hende; D: Ambrosius, will sådant ähn framdeles sijn ordh kasta på Abo Capitlet. D: Jacobus swarade, adt hwadh iagh i mijn ungdom då iagh waar een lijten gåsse i mijn Omyndiga åhr då iagh war et barn hafuer råkat synda, Så hafuer iagh för samma saak i Abo Skulstugun plichtat och lidit mit straff ...), Naantalin RO 19.12.1657 (Madz Jörensson kärde till Hedherlige och wällärde her Jacob Jacobi med hielpare i Sochnen, om geld peningar 7 D:r K: M:t), Naantalin RO 24.1.1658 (Madz Jörensson kärde till her Jacob, Kyrckeherrens Coadjutor om geld Peng:r 6½ D:r K:), Naantalin RO 19.9.1659 (oquedens ord); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 24.1.1660 (Hederlige och Wällärde D: Jacobus Jacobj, Kyrckeherrens Höglärd M: Mårtens Coadjutor U4, tilltalte Hinrich Simonsson Arrendator, opå Lill tullen), Naantalin RO 7.3.1660 "(Simon Bartollj 1009 Studiosus, kom för rätta, medh höghwördige Bischops schrifuelsse, den hans höghwördigheet hadhe sendt hijt till Nåndal adt Informera Barnen, Nu tilfrågades dhem som Barnen hafua hållit uthj Disiplin under her Jacob Coadjutorem, Om dhe wele taga dhenne be:te Simon Bartolli emot, der till swarade sigh hafua accorderat medh H:r Jacob Jacobi om denne Innewarande åhrs Lhön för barnas Informeringh, och föregåfuå, adt dhe ähre alle i dhen menningh Lefrere her Jacob hwad dhe honom Låfuadt hafua, Eij hel:r wele dhe i H:r Jacobs från waru, någådt Stadga med be:te Simon Bartolli för ähn H:r Jacob kommer Personligen sielf tillstedz, adt förswara sijn saak der wed det och blifuer), Naantalin RO 30.1.1661, Naantalin RO 11.2.1661, Naantalin RO 24.4.1661 (Sigfridus Jacobi 994 Studiosus, som Läser för Stadz barn), Naantalin RO 24.4.1661 (Wällärde D: Jacobus Jacobi Kyrckeherrens Coadjutor, kärde till Madz Hemmingsson Smedh föreberandes, huru han i fem åhr hafuer läsit för hans barn, och intz bekommit sijn Lhöön, för twenne hans söners Informeringh), Naantalin RO 11.9.1661 (Wällärde H:r Jacob Jacobi Opå sijn Swer moders Wälb: Frw Hebla Oloffzdotter Stiern Kors wegnar, kärde till Madz Andersson, honom hafua bekommit till Lääns af Wälb: Frwn, et sölff belte, och sedhan dhz annorstedz pantsat, Nw fordrar hon sit igen), Naantalin RO 23.9.1661 (D: Jacobus Jacob Kyrckeherrens Högl: och Erwördige Mest:r Mårtens Stodij Coadjutor i Nåndall, kärde till Erich Madzsson Randa, om Erichz Sons Informeringz Lhön, han för hans poike läsit i tw åhr, och icke till nöije betalt ... Sedhan hafuer h:r Jacob tagit een annan præseptorem till Randala Erich opå hans bekostningh såm scholle opå h:r Jacobs wegna läsa för Barnen Nemligen Studenten D: Sigfridum Jacobj 994 ...), Naantalin RO 18.12.1661 (Her Jacob Jacobi opå sijn swär mhors, Edle och wälb:ge fru Hebla Oloffzdotter Stiernkors wegnar, tilltalte Madz Andersson om et Sölf belte), Naantalin RO 15.1.1662 (katso 994), Naantalin RO 5.2.1662 (Erich Madzsson Randa, om Erichz Sons Informerings Lhöön), Naantalin RO 1.3.1662 (Studiosus Sigfridus Jacobj tilltalte her Jacob Jacobi Kyrckeherrens med hielpare, huru han hade accorderat medh her Jacob, om Barnes informeringh i medler tijdh be:te D: Jacobus war i Swerge, fem Månader), Naantalin RO 1.3.1662 (D: Jacobus kärde till Studenten Sigfridum Jacobi 994, om skäls ord, och för wijst honom tyfuerj), Naantalin RO 18.2.1663, Naantalin RO 25.8.1663, Naantalin RO 19.8.1663 (D: Jacobus Jacobi, Kyrckeherrens Coadjutor i församblingen, khärde till Hans Henrichsson, om skels ordh och förwijtelsse på gatan), Naantalin RO 12.3.1664, Naantalin RO 7.3.1666 s. 10 (smäde ordh), Naantalin RO 3.12.1666 s. 29 (D: Jacobus Jacobi Ehrwörd: M: Mårthens Kyrcke herrens Coadjutor, klagade at han måste mz predijkning och gudz tienst i Kyrckian, bådhe om Onssdag:r och twenne predijkan och Söndag:r göra, och intz hafuer af Stadhen för sit omak, derföre begärer han at borgerschapet betenckia honom för hans mödha och omak), Naantalin RO 9.2.1667 f. 2, Naantalin RO 27.11.1667 f. 9v, Naantalin RO 3.12.1667 f. 10v, Naantalin RO 3.12.1667 f. 11 (Her Jacob Jacobi, opå sin faars Jacob i Karinkylä wegnar kärde till Erich Sigfredsson Stääk, om uthlånte geld Penning:r 19 D: K: M:t), Naantalin RO 3.12.1667 f. 12, Naantalin RO 10.2.1668 s. 4 (D: Jacobus Jacobi Kyrckeherrens Coadjutor, kärde opå sijn faars Jacob i Karinkylä wegnar, till Erich Steek), Naantalin RO 8.4.1668 s. 8, Naantalin RO 1.12.1669 s. 20, Naantalin RO 9.4.1670 s. 7 (Her Jacob Jacobi Coadjutor, kerde till Hans Henrichsson om Skels ordh), Naantalin RO 9.4.1670 s. 8 (Her Jacob Jacobi Coadjutor, kärde till Jören Jörensson om sijn Sal: faars Jacob i Karinkylä uthlente geld), Naantalin RO 28.2.1672 (Her Jacob Jacobj Coadjutor begärte igenom sijn schrifuelse attest af Rådhstugu rätten, adt han all den tijdh han här i Sochnen giorde tienst i försambling hafuer han warit hoos sijn Swärmhor i Stoor gården wälb: Frw Hebla Stiern Kors i disk och duk, och nu fordras af honom Quarn tuls hielpen af befalningsman Madz Pedersson, det honom intz kunde Attestet förwegras), Naantalin RO 30.7.1690 (Majoren wälb: Clas Jägerhorn 563 föredrogh huru som han hafwer på sin Syster Sons Borgaren Jacob Jacobsson Karingij wägna betalt Regementsfältskern Johan Tanto 18 D: Kop:M:t för Bardberare löhn, som nu medh hans qvitans af d: 29 Martij nästl: bewijstes ... hufwudh såretz förbindande i Åbo); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 22.3.1697 (Besökarne Hindrich Hansson och Jacob Karingius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 439, 448, 464; V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 12 (XII). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 153; A. R. Cederberg, Reunamuistutuksia Vilhelm Laguksen Turun yliopiston ylioppilasluetteloon. Genos 15 (1944) s. 7; E. Matinolli, Naantalin historia (1959) s. 402.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob (Jacobus Jacobi). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=846>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.