Helsingin yliopisto

Tiedot

(1654) Johan Schäder Johannes Stephani, Alandus 1028. Vht: Ahvenanmaan kruununvouti ja jahtimestari Staffan Hansson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa. Respondentti Uppsalassa 18.12.1652 pro exercitio, pr. Skytten kaunopuh. ja polit. prof. Joann. Schefferus. Mainitaan ylioppilaana Turun akatemian konsistorin pöytäkirjassa 3.4.1654. Respondentti Uppsalassa 19.9.1655 pro gradu, pr. log. ja metaf. prof. Ol. Unonius (väitöskirjassa gratulaatio Anders Thuroniukselta). FM Uppsalassa 27.9.1655. — Kreivi Per Brahen sihteeri 1658–61. Ortalan kreivikunnan (kreivi Anders Torstensonin) hopmanni ja pehtori (1666). Sihteeri (1673). † 1675/76.

Pso: Anna Dellingshausen tämän 1. avioliitossa.

/ Eräs Jahannes Steph. Roslagius yo Uppsalassa 24.10.1646. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.5.1641 f. 87 (Öpet Breff för Befalningsmannen på Åhlandh Staffan Hansson, att odreffwen niuta ett hemman be:dh Diekenbölen ... uthi Hammeland Sochn), 25.10.1643 f. 145, 7.11.1646 f. 623 (Öpet breef för Staphan Hansson Befallningzmannen på Ålandh att handhaffua Sal. Kong Gustaf Adolphz förbudh [d. 26 Februarij A:o 1627], att ingen må begifua sigh eller flyttia antingen ifrån Ålandh hijt öfuer eller till Finlandh, och derifrån hijt), 20.7.1647 f. 231 (Till Staffan Hansson, att skaffa hijt een post wedh ifrån Ålandh), 22.2.1648 f. 446 (Till Staffan Hansson på Åland att skaffa widh handen 5000 f:r wedh till Hoffholdningens behof etc.), 10.4.1651 f. 83 (Hemmans Frijheet för Staphan Hansson, Befallningzman på Åhland), 20.11.1651 f. 304 (Fullmacht för Staffan Hansson att wara Jägemästare på Åhlandh), 31.1.1652 f. 353 (Till Jägmestaren på Åhland Staffan Hansson att låtha Rijkztygmestaren Grefwe Wittenberg fella sammastädz sex st. Elger etc.), 20.2.1654 f. 230 (Melioration för Jägmestaren Staffan Hansson, opå Twenne hemman medh ett lijtet straxt der hoos på Ålandh och Hammarlandh Sochn belägne), 5.3.1670 f. 345 (Till Cammaren för Befallningz Mannen på Ålandh Staffan Hanssons Arfwingar om 927½ D:r Sölf:r M:ttz rest), 28.11.1672 f. 408 (katso 2007); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Finströmin käräjät 24.9.1656 f. 130 (M:r Johan Staffansson kerde till Matz Ersson i Emkarby om een 6 bool bååt Matz länt hafuer at föra Wedh med Uhr skutan att lätta henne); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 13.–14.2.1673 f. 9 (Förekom Secreterarens W:t Johan Skaders fulmechtigh Johan Nillsson be:d och kärde till Sigfredh Jörensson J Muntis, om een tunna rågh, och 10 D:r K: M:t som han skall aff fordom Probsten j Masku Sal. H:r Hindrich Hoffman, uppå een kiorttell tillåns tagit hafwa, nu för 12 Åhr sedan. Mainittu kirkkoherra oli naimisissa Schäderin sisaren kanssa); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Finströmin käräjät 23.9.1658 f. 162v (Företredde H:r Hög Grefl: Excell:s H: Richzdrotzetens Secreterare Ehreborne och Wälbetrodde H: Johan Scheder), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 24.9.1658 f. 164v, Hammarlandin ja Eckerön käräjät i Diekneböle Länssmansgård 2.10.1662 f. 128v (Orsaken hwarföre bägge Soknarne nu åter droges tilhopa, til ett Tingzställe war, at för dhetta Länssmannen opå Ekeröön, Anders Jöransson war medh dödhen afgången, och Secreteraren Wälbetrodde Jean Schæder, hadhe förmått sigh Wälborne H: Landzhöfdingens Fullmakter på Länssmans Embetet medh Tingzkostens opbörd bådhe öfwer Ekeröön och Hammarland, dy kunde Tinget ingenstädes hållas, än dher som Secret:n hadhe sitt huusshåld, och Tingzkosten uppbars), Finströmin käräjät 3.10.1662 f. 131v; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 28.2.1670 f. 14v (Företrädde H: Inspectorens öfwer Ortala Grefweskap, Högacht:d och Wälbetrodde Jean Schæders Umbudzman), Finströmin käräjät 22.8.1670 f. 80v (H: Hoppmannen Jean Schæder lät upläsa dhen obligation, som Sahl: Majoren Wälbördigh H: Johan Hansson Gyllenflög, honom sampt hans Medarfwingar gifwit hafwer j Diekneböle, d: 9 Octo: A:o 1658), Saltvikin käräjät 25.8.1670 f. 83 (Hopmannen och Inspectoren öfwer Ortala Grefweskap, Högachtadh och Betrodde H: Jean Schæder), Hammarlandin käräjät 15.9.1670 s. 159 (ett wänligit och fast Jordeköp om twenne H: Inspectorens Skattehemman uthj Diekneböle. Myös 6.2.1671 s. 17); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 18.9.1676 (Frelsehemmanet j Hulta, som H: Aron Mörner hadhe förährat til Sal: Secreteraren Johan Schæder, blef nu förste gången opbudit, sedhan sielfwe donationsbrefwet dherpå, dat: Stockholm den 16 Febr: 1675 war tilförenne för heela Tingzlaget publicerat. Myös 19.3.1677 ja 2.11.1677), Sundin ja Saltvikin käräjät 23.9.1678 (Sal: Secret:s Johann Schæders hemman uthi Nääs); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Sundin käräjät 12.–13.1.1709 s. 12 (Uppå Krydkrämerskans Madam Anna Dellingzhusens wägnar inlade Wälborne H:r Tyris Fotangel en skriftelig deduction och fullmacht medh medelst hon klagar öfwer Bonden Matz Andersson i Prästöö, dett han wähl A:o 1698 d: 10 Maii af henne arenderat dess lilla frälse hemman i Hulta by och denne Sochn för 20 D:r K:m:t åhrl:n ... men som han hwarken henne eller Cronan betahlt utj 10 Åhrs tijdh), 18 (Hulta Frälse hemman som Madam Anna Dellingzhusen efter sin förra Man fordom Secreteren Scheder possiderat); KA mf. ES 2035 (rr 21) Sotkamon käräjät 7.–9.2.1684 s. 172 (Den koon som Håppman Besoldus beklagade sin Styff Swär Modher Elisabetha Scheeder af Turunkorfwa Hemman tagit hijt till Staden och her Slachtat, Remitterades Under Stadz Rättens afhielppande effter den her inåm Stackqwetet slachtat ähr); KA mf. ES 2036 (rr 21) Sotkamon käräjät 10.–12.7.1684 s. 50 (Framkom Sigfredh Leinonen och inlade i Rätten För detta Hopmans wedh Caiana borg Samuel Långz Skrifftelige Contract daterat den 27 Decemb:s 1681 ... om dess hemman i Turunkårfwaby af ½ Mantals Skatt och Sotkamo Sochn belegen, således att Sigfredh som een Landh bonde skohle hemmanet besittia ... som Skrifften af d: 3 Nästledne Decembris 1683 dedh uthwijsar, hwilken Skrifft Longens Mågh för detta Hopman i Uhloborgz Frijherskaph Vitus Casparus Besoldus medh sin egen handh skrifwit och Componerat); KA mf. ES 2037 (rr 26) Sotkamon käräjät 4.–6.2.1689 s. 139 (Sahl: Besoldi Enckia), Sotkamon käräjät 12.–13.8.1689 s. 134 (Wördige och Wällärde H:r Ericus Erici Cajanus 1970 Framkåm och berättade Rätten huru såssom hans Fader Ehrewyrdige Kyrckioheerden H:r Erich Cajanus i Såttkamå hade förstreckt Twrun Kårfwa hemman till för detta Hoppman här widh Cajana Sammuel Långh hwarpå honom ännu skulle af betahlningen återstå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 60 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 589 (3.4.1654, Johannes Stephani Alanus), 592 (12.4.1654, D. Johannes Stephani Alanus); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 71 (M. Johannes Stephani Skäder), 275–276 (Johan Schäder), 277 (Schäder), 311 (Johan Schäder), 318 (Johan Schäder); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 454 (sal. Scheder); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 81 (M. Johan Scheder), 137–138 (Skrifuess Hr Peer Braahe till, om M. Johannis Schäderss bröllop i Giöteborg, att dätt måtte förhindras, effter han hafuer brud här i Åbo, nämbl. salig past. dotter i Jomala, Rev. Dn Christierni), 196 (J. Kirstin Christersdotter), 197; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. XI–XII, 134 (13.8.1666), 198 (21.9.1671, Jean Schäder). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 487; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2919D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Schäder. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1028>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.