Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1668 Erik Cajanus nuorempi Ericus Erici, Ostrobotniensis 1970. Vht: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Montanus. Ylioppilas Turussa sl. 1668 [Cajanus] Ericus Erici _ 95. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1668] Ericus Erici Cajanus | Pastor in Sotkamo 1691. Obiit 1712. — Sotkamon kappalainen (1673), kirkkoherra 1691. † Sotkamossa 1712.

Pso: Margareta Eriksdotter Fortelius.

Poika: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Erik Cajanus 4048 (yo 1694, † 1737).

Poika: Lohtajan kirkkoherra Johan Cajanus 4155 (yo 1695, † 1730).

Poika: Kajaanin kirkkoherra, FM Gabriel Cajanus 4156 (yo 1695, † 1713).

Poika: opiskelija Gustaf Cajanus U1133.

Lanko: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Vävy: apulaispappi Erik Svahn 4572 (yo 1700, † 1709).

Vävy: Sotkamon kappalainen Josef Ahllund 5011 (yo 1708, † 1744).

Vävy: Sotkamon kappalainen Erik Sinius 5219 (yo 1712, † 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #201; KA valtakunnanregistratuura 26.6.1691 f. 297 (Collation för H. Eric Cajanus på Sotamo Försambling ... såsom Sotamo Försambling uti Cajana Lähn, förmedelst den förre Kyrkioherdens H. Eric Cajani 541 dödel. afgång är kommen att blifwa ledig, och Oss till dess ersättiande und. recommenderas och föreslås den afledne Kyrkioherdens Son Wähllärde H. Eric Cajanus, hwilken för Capellan uti ber:de Försambling en lång tijd bortåth har upwacktat), 12.10.1692 f. 535 (Collect för Sotkamo försambling i Finland ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, at såsom Oss Sotkamo Försambling underdånigst har låtit föredraga hurusom deras Kyrkia och Prästegård förledit åhr af en wansinnig menniskia är worden opbränd, hafwandes de fuller efter yttersta förmågan optimbrat en ny Kyrkia, men willia deras ringa wilkor och medell intet tillräkia at anskaffa klockor och annan kyrkioskrud ...), 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Sacellanen Isaac Sinius U379 att wara Kyrkoherde uti Sotcamo i Österbottn, effter framledne Eric Cajanus); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 9.–11.2.1671 § 21 (Sacellania der i Sotkamo nu ledig blifwer, katso 541); KA mf. ES 2034 (rr 18) Sotkamon käräjät 30.6.–1.7.1681 s. 515 (Wyrdige och Wällärde H:r Ericus Ericj Cajanus Cappelan i Paldamå, Lett opplyssa Erich Tuhkoisses Kiöpebreff på dhes hemman aff 1/4 Mantahls Skatt för 250 D: Kopp: m:); KA mf. ES 2035 (rr 19) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1682 s. 189 (Capplanen uthi Sotkamo Wyrdigh och wellerde H:r Ericus Cajanus let andra reesan oplysa ett hemman om 1/4 M:ll i Jurmas by, som han aff Erich Erichsson Tuhkonen sigh haf:r till handlat, uthi hwilken oplysningh Nembdeman Erich Tuhkainen giorde klander), Sotkamon käräjät 14.–15.8.1682 s. 496 (Innwånaren i Cajana Daniel Jacobsson framkom och fordrade af Cappellanen Wällärde H:r Erich Cajano effter dess Fader Fader H:r Jacobi Teuscovij 576 Fader som war Fordom Capiteen Pehr Tyskes qwarlåtenskaph, hwar emoot mehrbem:te H:r Erich innlade i Retten nu mehra Sahl: Pehr Tyskes giorde Testamente af d: 25 Martij 1680 till H:r Erich effter som han på sin höga Ålder dess tillflycht till H:r Erich om försårgh till döderdagh och Lijfz oppehälle hafwer sökia måst Emedan han till Sonen H:r Jacobs barn icke någon reflection welat draga af orsaak och otwifwelachtigh dedh dheras Fader Moder blef ifrån honom igenom hordooms beskyllningh Lagligen förmedelst Consistorij doom åtskilder och denne Offtabem:te H:r Erich är hans Tredie eller sidste hustrus dotter Son eller Pehr Tyskes Styffdotter Son), 503 (medh hwilken Rechning han [Daniel Jacobsson] af Wällärde H:r Erich Cajano fordrade ifrån A:o 1647 herflytande Gäldh giordh af hans fordom warande Moor Fader och Kyrkioherde i Iio H:r Erich Montanus, hwars Enkia Sahl: Capitein Pehr Tysk sedan till Echta fick, hwilken Per Tyskes Stiufdotter Son dhenne H:r Eric Cajanus är, dhen sin Moders blinde Stiuffader medh dess Moder Moder till dödn syt och försårgde och begrafwa leet ... ehrkendes H:r Erich för detta alldeles frij och otilltalt); KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 112 (Ehrewyrdige Proubsten H:r Johannes Cajanus gaf skriffteligen tillkienna att sedan framledne Capellanen i Såtkamå H:r Anders Cajanus U359 igenom döden afgick förweckne Andræ tijdh, skall Gudz tiänstens opwachtningh medh Sochnebudh och annat för tijden icke så kunna skee, som wederbör, hälst Emedan Pastor H:r Erich Cajanus är siuk, gammal och swager, warandes i så måtto allenast Capellanen, dess Son H:r Erich Cajanus nu för tijden som i den widlyfftige Församblingen kan omkring reesa), Sotkamon käräjät 12.–13.8.1689 s. 134 (Wördige och Wällärde H:r Ericus Erici Cajanus Framkåm och berättade Rätten huru såssom hans Fader Ehrewyrdige Kyrckioheerden H:r Erich Cajanus i Såttkamå hade förstreckt Twrun Kårfwa hemman till för detta Hoppman här widh Cajana Sammuel Långh (katso 1028) hwarpå honom ännu skulle af betahlningen återstå som och för någre Åhrs Pastoralier 393 D:r 16 öre Km:t Begiärandes att honom præferensen till hemmanet måtte till ehrkennas, effter Lången dhen sedan emot oplentte peningar af sin Mågh Vitus Casparus Besoldus pantsatt, som han doch icke tillfyllest betalt hade ... denne Retten sigh eij wijdare herutinnan kunde uthlåta, Emedan Saken om detta hemman Emellan Lången och Besoldus medelst 1686 Åhrs Lagmans Opskofz doom ännu hänger under Lagmans Rättens Afhielpande); KA mf. ES 2037 (rr 27) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1690 s. 153 (Till Caplan H:r Erich Cajani Caplans bohl uthnemdest Matz Hapalaises 1/4 Mantals Crono Jordh Och åth Andre Caplan H:r Isack Sinio U379 Erich Rikoises Optagne Crono Jordh); KA mf. ES 2037 (rr 28) Sotkamon käräjät 6.–7.2.1691 s. 98 (Wördigh och Wellärde H:r Erich Cajanus leth Publicera och Oplysa höghwelborne H:r Lagmans och Grefwes herren Fredrick Steenbockz Lagmans doom af d: 4 och 5:te Januarii Nestweken angående Turunkårfwa hemman som Sahl: Besoldus igenom Laga domar af sin Swär fader Samuel Långh Emoot skuldfordran ehrwunnit, hwilcken Lagmans doom retten lemnade In suis terminis wedh dess Innehåldh orördh); KA mf. ES 2038 (rr 28) Sotkamon käräjät 29.–30.6.1691 s. 23 (Turun Korfwa ½ Mant:s hemman); KA mf. ES 2038 (rr 29) Sotkamon käräjät 5.–6.2.1692 s. 167 (Kyrckioheerden Ehrewördige och wäl:de H:r Erich Cajanus och Hendrich Kärnä framkommo och föredrog Rätten, huru som dhe sin emellan hemman bytt Nämbl: att Kyrckioheerden öfwerdrager Kärnä Pehr Hywäises hemman af ½ Mant: som han äger och Hendrich Kärnä sitt hemman af samma Skatt, doch så att Kyrckioheerden skall oprijfwa så Myckin Åker åth Kärnä, som afstående Åkeren til Kyrckioheerden kan blifwa Jämlijkt), Sotkamon käräjät 5.–6.2.1692 s. 171–181 (Cronones Ländzman wäl:t Johan Holst framstälte Landzkiöpman och Löösdrifwaren Anders Pehrsson Laucka, anklagandes honom för det han opbrändt Såttkamo Sochne Kyrckia tillijka med Prestegården, såsom och för 2 Åhr sedan 1690 bondens Latikaises gård om Mellersta Böndagen i Julii Månad om Natten ... Rätten frågade, effter det intygades honom eij före warit såsom afwitader förr än han brände bondgården, hwar han hafft sitt tilhåld förr än han tog Nybygge? Der til Swarades, att han tient hoos sin fahrsysterman i Idensalmi Samuel Cajanus för dreng ... skickat honom hijt til Cajana bårg, Men Commendanten honom intet emot tagit, uthan löös gifwit, beroppandes sig än på Abram Korhonen, som och skolle weta witna att han låfwat bränna Kyrckian ... sedan Commendanten honom igen löös släffte, har han rymbt och warit ett åhr bårtta, och när han sedan igen kommit, har han sagt: Kyllä Sipoin luut kerta pitä paistuman, med hwilket ökena: han undsagt och tänkt Sahl: Kyrckioheerden 541, nu warande pastoris Fadher ... hans Frende pedagogen i Cajana H:r Anders Samuelsson Cajan 3274, förklarade sig å sin Faders wägnar ... hafwa undsagt, med formalier, det hans hierta skolle lee enär han såge Såttkamo klåckorna falla, som och att Sipilä benen, hwarmedh han mente Sal: pastor, skolle fåå brinna det och så skedde, dess lijkest och sagt för Sochne Knächten: Jo minä kerran maxoin Laticaisen welan ... Sentens ... Ty dömbdes han Mista Lijfwet och bohle brännas, och hans egendom tagas till skadans wedergälning, Lijkmätig 11 Capitel i HögM: B: L: L: och sökie wederböhranderne som här igenom skadan lijdit om sin förmente prætension, Commendanten Christoffer Bylow för det han eij första gången emot tog Laucka, uthan släffte på Frija Fötter, best dhe kunna tänckia sig gitta, hwilket i ödmiukheet heemstältes till högl: Kongl: Hoff Rätts höggunstigaste och wijdare gått finnande); KA mf. ES 2040 (rr 35) Sotkamon käräjät 5.–7.2.1698 s. 192 (Företrädde Kyrckioheerden här i Sottkamo Sochn Ehrewyrdig och wällärde H:r Ericus Cajanus med berättelsse sig nu wara i wärcket begripen att emoottaga och excolera Anders Lahrssonn Pardaises 1/4 M:ll och Marckus Mickoses 1/8 M:lls Ödelämbnade hemman uthj Jormasbyy); KA mf. ES 2042 (rr 39) Sotkamon käräjät 13.–14.8.1702 s. 642. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 123 (XXIX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 370; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #201. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 225, 226; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 249 (Cajanus Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2339D, 2931D, 4216D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 212; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4285D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1970>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.