Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Simon Ahonius Simon Erici, Janakkalensis 1116. Talollisen poika Rengon Ahoisten kylästä. Ylioppilas Turussa 1655/56 Ahonius Sim. Erici Janacal _ 53. — Mainitaan pappina Lopella 1680, kappalainen siellä 1687. † Lopella syksyllä 1718.

Pso: Anna Nilsdotter.

Sukulainen(?): apulaispappi, FM Matias Ahonius 7322 (yo 1747, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; KA valtakunnanregistratuura 12.6.1692 f. 288 (Til Cammar Collegium angående Capellans bohl för Loppis Försambling ... Såsom Wij upå Landzhöfding Carl Bondes inkombne underdånige Intercession i Nåder hafwe bewilliat Capellanen i Loppis Försambling til Capellans bohl hemmanet Joentacka om 1/4 Mantahl ock 9 D:r 16 öre 22 2/15 th:r Sölf. mynt wiss ock owiss Ränta, warandes detsamma för någre åhr sedan af öde uptagit, men i förledit åhr fallet till skatt; Altså är härmed til Eder Wår Nådige Willie ock befallning, att I honom bemälte hemman til Capellans bohl nu straxt immitteren ock inrymmen med de willkohr, att han skall swara för Knechtehållet, ock till den ända alt stadigt hålla en dugelig dräng på gården så frambt han denne benådning wil til godo åthniuta), 14.6.1692 f. 289 (Til Landshöfding Bonde swar, angående Capellans bohl för Loppis Försambling); KA mf. ES 1881 (ll 3) Janakkalan käräjät 24.10.1665 f. 38 (Effter 8 Cap:l i Köpm: B: afsadhes att Oluf Matzsson i Kernala, betalar Stud: Simon Erici i Ahois, den koon som han af honom till Leegå taget hafuer, men är af Wargarne biten den Oluf sedan hafuer slachtat och sigh till godho nutet, detta medh 8 D:r K:m:t); KA mf. ES 1883 (ll 6) Janakkalan käräjät 15.–18.6.1678 s. 53 (Emedan såsom Rytmestaren Wälb: Carll Bronof haf:r Godhwill:n effterlåtit 2:ne ö: Landh af hans Frus hemman i Rehocka by och Janackala Sochen belägen, åth H:r Simon Ahonius för hans barns præseptorerandet, medh Condition och wilkor uthi 7 åhrs tijdh at niutha och behålla ... som wählbem:te Bronofz Skrift af Dato d: 8 Maij 1671 uthwijsar), Janakkalan käräjät 23.–24.1.1679 s. 12 (Framladhe Dn: Simon Ahonius Rytmestarens Wälb:ne Carll Bronofz Fruu Wälb: Christina Lodhe Undherskref:n Skrifft, af Dato d: 13 Januarij 1679 uthgif:n förmälandes at hennes K: man haf:r effterlåtit 2:ne ö: Landh uthi Rehocka by at niutha och possidera in till Annum 1680 frij för alle uthslagor, Anhollandes at det kundhe Lagl: Annoteradt blif:a), Lopen käräjät 11.3.1680 f. 16 (Prästens H:r Simonis Ahonij attest); KA mf. ES 1883 (ll 7) Janakkalan käräjät 14.–15.2.1681 s. 29 (H:r Simon Ahonius ... för een Häst), Janakkalan käräjät 24.–25.7.1681 f. 63v; KA mf. ES 1885 (ll 8) Lopen käräjät 9.8.1688 f. 165v (Cappellanen i Sochnen Wördig och Wällärde H:r Simon Ahonius); KA mf. ES 1885 (ll 9) Lopen käräjät 22.8.1692 f. 83; KA mf. ES 1886 (ll 10) Lopen käräjät 20.–21.11.1693 s. 695 (Cronones Länsman Wählförståndigh Samuel Dubbe angaaf Cappellan wäll:de H:r Simon Ahonius och Olof Erson i Loppis Byy, för det dhe förledne Sommars låtit Ellden komma löös ifrån des Swedielandh, hwaraf een stor dehl af Loppis och jembwähl een dehl af Wechmas Skogh af brändt); KA mf. ES 1886 (ll 11) Lopen käräjät 3.7.1694 s. 441 (Såssom Capplahn Wällärde H:r Simon Ahonius, som bebor det hemmanet i Loppis by, hwilcket fordom Kyrckioherden dersammastädes Sahl: H:r Christer innehade, beswärar sig der öfwer, att des grannar wela trängia honom ifrån des gamble tompteställe); KA mf. ES 1886 (ll 12) Lopen käräjät 3.6.1695 s. 337, Lopen käräjät 8.10.1695 s. 495 (Capplahnen Wällärde H:r Simon Ahonius beswärade sig öfwer Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas 1942, för det han skall hafwa förledne Wintras Rånt och bort tagit hööt af det Militiæ hemmanetz gamble äng, Joensuu Nijttu, som H:r Simon dersammastädes åbor och Skattar före); KA mf. ES 1889 (ll 19) Lopen käräjät 2.–3.10.1702 s. 352 (huusesyyn å Cappellans Bohlet i Joentaka); KA mf. ES 1890 (ll 22) Lopen käräjät 30.6.–1.7.1705 s. 542 (Seppä Staffan Påhlssonin vaimon Beata Eriksdotterin kuolinsyyn tutkinta alkaa. Järvestä nostetun ruumiin nähnyt kappalaisen vaimo on todistajana 8.–9.1.1706 s. 14 Capplanens Ahoni hustru Anna Nielsdotter), Lopen käräjät 22.–23.9.1705 s. 560 (Stadz Fougden ifrån Hellsingfors Johan Simonsson ... någon Oeenigheet kommit emellan Kyrckioherden och Johan Simonsson Fader Capplan H:r Simon Ahonius); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 22.6.1698 s. 185 (Stadzfouden Johan Ahonius); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 5.12.1700 s. 206 (Stadzfougden Johan Simonson Ahonius), Helsingin RO 27.11.1701 s. 249 (Stadzfougdens Johan Simonsons ... hustru Anna Henrichs dotter Appia (vertaa 321)). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67 (XVI). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 355; Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 443; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 182.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Ahonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1116>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.