Helsingin yliopisto

Tiedot

1667/68 Jakob Kaskas Jacobus Sigfridi, Tavastensis 1942. Vht: Kalvolan kirkkoherra Sigfrid Kaskas (Sigfridus Nicolai, † 1662) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1667/68 Cascas Jacobus Sigfridi _ 94. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1670 – sl. 1672. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1673 – sl. 1674. — Hämeenlinnan pedagogion (v:sta 1690 triviaalikoulun) apologista 1676. Lopen kirkkoherra 1692, Kalvolan 1700. † Kalvolassa 1702.

Pso: Ingeborg Danielsdotter (jäi leskeksi).

Veli: Kalvolan kirkkoherra Karl Kaskas 1181 (yo (1657), † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); KA valtakunnanregistratuura 1.10.1692 f. 488 (Collation för Jacob Kaskas ... Wij Carl etc. etc. Giörom witterligit, att såsom medelst Christiern Matthiæ (katso 2500a) dödelige afgång, Loppis Pastorat i Tawastehuus Lähn är kommet att blifwa vacant och ledigt, och oss till dess ersättiande underdånigst recommenderas och föreslås Collega i Tawastehuus Schola Wällärde Jacob Kaskas, hwilken medelst dess lärdom, gode gåfwor i Predikande och skickelige Lefwerne, har giordt sigh till en sådan Befordring meriterat och wäl förtient); KA mf. ES 1883 (ll 7) Janakkalan käräjät 24.–25.7.1681 f. 62v (Emedan Lensman Göstaf Ersson haf:r af egit bewåg försålt åt Mag: Anders Paccalenio den Oxen som effter H:r Landzhöfd: Execution till H:r Jacob, Collega i Tafwasthus Exeqverat är); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vanajan käräjät 8.–9.2.1688 f. 24 (Collega H:r Jacob Kaskas); KA mf. ES 1886 (ll 10) Lopen käräjät 12.–13.6.1693 s. 159 (Kyrkioheerden Wyrdige och wäll:de H:r Jacob Kaskas som af d: 1 Octob:s 1692 i Nåder ehrhållit Hans Kongl: Maij:ttz nådigste Fullmacht opå Loppis Pastorat, sedan det medelst förre Kyrkioheerdens dersammastädes dödelige afgångh, wardt ledigt, anhölt att denne Rätten wille ransaka och meddehla honom beskiedh, huru som Kyttejerfwi Byy tillförenne haar lydt och legat under detta Pastorat, men för någon tijdh sedan blefwet, af hwadh orsaak kan han eij weta, lagdt der ifrån under Nurmjerfwi Kyrkiogiäld); KA mf. ES 1886 (ll 10) Lopen käräjät 20.–21.11.1693 s. 715 (Kyrkoheerden Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas gaaf tillkänna, huru som Kyrkian här i Sochnen begynner mycket förfalla, att den eij uthan Reparation och uprättande särdeles till taket, kan längre bestå); KA mf. ES 1886 (ll 11) Lopen käräjät 19.4.1694 s. 190 (Dhet anhölt Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas, att Loppis Sochns inwåhnare, måtte blifwa tillhålldne Upbyggia för honom uthi Prästegården een ny Bodh och een Badstugu ell:r Pörtte, som han föregaf der wara helt nödige), Lopen käräjät 19.4.1694 s. 199–206 (Kyrckioherden i Loppis Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas, beswärade sig öfwer förra Pastoris arfwingar dersammastädes, serdehles Sonen Coadjutoren Wällärde H:r Erich Orenius 2500a. Myös 3.7.1694 s. 445, (ll 12) 23.2.1695 s. 101, 8.10.1695 s. 494 ja (ll 14) 22.–23.2.1697 s. 143); KA mf. ES 1886 (ll 12) Lopen käräjät 8.10.1695 s. 495 (Capplahnen Wällärde H:r Simon Ahonius 1116 beswärade sig öfwer Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas, för det han skall hafwa förledne Wintras Rånt och bort tagit hööt af det Militiæ hemmanetz gamble äng, Joensuu Nijttu, som H:r Simon dersammastädes åbor och Skattar före); KA mf. ES 1887 (ll 14) Lopen käräjät 22.–23.2.1697 s. 139 (Kyrckioherden i denne Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Kaskas förekom och beklagade det trångmåhl och fattigdom, som han för tijden sitter wid), 144; KA mf. ES 1887 (ll 15) Lopen käräjät 8.–9.3.1698 s. 244 (katso 1731), 250 (Loppis Qwarn), Lopen käräjät 30.6.–1.7.1698 s. 417, 425; KA mf. ES 1888 (ll 18) Lopen käräjät 6.2.1701 s. 58, Lopen käräjät 10.–11.10.1701 s. 543, 544; KA mf. ES 1889 (ll 19) Lopen käräjät 2.6.1702 s. 227 (Kaskas-Orenius-jutun käsittely jatkuu, angående Swedie Land och Prästegårdsens i Loppis Bruuk och lembnande till Kyrckioherden Kaskas ... och tillstelles honom [Coadjutoren Wällärde H:r Christiern Orenius] Kyrckioherden Kaskas nu insände breff i detta måhl af d: 27. nästl: Maij, hwar i, med annatt förmäles, att han wid nästa höst Ting will swara her uthinnan uthan wijdare Stembning, allena han får weta Tingz termin), Lopen käräjät 2.–3.10.1702 s. 354 (Men emedan merbem: Kyrckioherde Kaskas, är sedan sidsta Stembningen i detta måhl å honom gofz, genom döden afgången; Ty kunde Häredz Retten intet hantera eller afhielpa saaken, innan des Enckia och arfwingar Lagl: Stemmes, effter som nu eij heller någon af dem tillstädes woro, men att ägendomen som dhe ännu här i orthen hafwa, må effter bem: Capplans och des Bröders anhållan, blifwa i qwarstad och eij afföras, innan Saaken kan komma till Laga sluut); KA mf. ES 1889 (ll 20) Lopen käräjät 9.1.1703 s. 3 (dock emedan bem: Orenius eij kunde wijsa att Kyrckioherdens Kaskas arfwingar ännu blefwet Stembde eller des Enckia Ingeborg Danielsdotter, som uthi ett annat härad och Kalfwola Sochn är boande, förr än i nästledne Lördagz worden tillstelt den uthgifne Stembningen i detta måhl, derföre hon genom des insände Skrifft anhåller om dilation till Sommar Tinget); KA mf. ES 1890 (ll 23) Lopen käräjät 8.–9.1.1706 s. 6 (den Bod som förra Kyrckoherden framl: H:r Jacob Kaskas ägt); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Tammelan ja Someron käräjät 13.–15.12.1706 f. 269v (Det lät Ryttmesterskan Wälb:ne Fru Elisabetha Pistohlhielm opwijsa framl: Kyrckioherdens i Kalfwola Sahl: h:r Jacob Kaskas Enckias hust:o Ingebår Danielsdott:s d: 8 sidstl: Februarii oprättade skrift ... Wählbem:te Fru antaga sig i dess huus att underhållas sytas och skiötas i dess ålderdåhm och ögons swagheet); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 58 (hoos een Collega Scholæ i Tafwasthuus, denne Corporal:s senare hustrus Broder, katso 766). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 473, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 108, 178, 236; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 214 (11.10.1692). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 313, 353; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 283.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Kaskas. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1942>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.