Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1656 Magnus Westzynthius Magnus Gabrielis, Carlebyensis 1142. * Pietarsaaressa 1637. Vht: Uudenkaarlepyyn kappalainen Gabriel Westzynthius (Gabriel Canuti, yo Uppsalassa 1.1628, † ~1650) ja Margareta Jöransdotter Hordelius. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1656. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Magnus Gabrielis Carlebyensis. Ylioppilas Uppsalassa ? ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 1664. — Raahen kappalainen ja pedagogi 1664. Raahen kirkkoherra 1674, Raahen ja Saloisten 1691. † Saloisissa 19.6.1692.

Pso: Anna Larsdotter Gallus († 1689).

Eno: Kuortaneen kappalainen Karl Hordelius 677 (yo 1648, † ~1703).

Serkku: Karl Westzynthius 1469 (yo 1661).

Poika: Ylivieskan kappalainen Johan Westzynthius 3485 (yo 1688, † 1740).

Lanko: Vöyrin kirkkoherra Mårten Gallus 924 (yo 1652, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #127; KA valtakunnanregistratuura 30.10.1650 f. 489 (Hemmans frijheet för fordom Caplans i Nykarlby änkia till sitt änkiestånd ... H:r Gabriels efterlefwerska hustro Margaretha Jörensdotter ... sitt hem:n Ellilä be:dh i Calajoki sokn belägit), 6.3.1690 f. 125 (Till Consistorium i Åbo ang:de Mag. Prochmans 2446 förordnande till Kyrkioherde wid Sahlo Försambling jämbwäl och om samma Församblingz fördelande ... Pastor i Brahestad förnimmes aldeles siuklig och wahnföhr wara, och en tämmelig lång tijd ingen Gudztienst i sin församling, där han innom förre gräntzor bestådt hafwer kunnat förrätta, så at det fast swårare effter en skedd tillökning honom falla torde, dock på den händelsen att denne delningen af Pastoratet för sig gå skulle, wele Wij at Mag. J. Prockman blifwer Kyrkioheerde öfwer Sijkajocki och de af mehrbe:te Sahlo Försambling qwarblifwande 260 Rökar), 16.7.1692 f. 367 (Till Landzhöfdingen Grass swar, angående Sahlo och Brahestads Pastorat ... Wij see uthur Eder underd. Skrifwelse daterat d. 25 passato hurusom Pastor i Brahestad Magnus Westzynthius nu nyligen genom döden är afgången, åstundandes nuwarande Pastor i Sahlo Mag. Joh. Brockman 2446 att få komma till Successionen), 27.7.1692 f. 380 (Kyrkioherde Fullmackt för Petrus Portinus 2114 ... såssom förmedelst Kyrkioherdens i Brahestad Magni Westzynthij dödel. afgång, pastoratet där sammastädes är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 2028 (rr 5) Uudenkaarlepyyn käräjät 31.8.1643 f. 238v (Effter her Gabriells Caplaans anfordran och begäran Nämbdes ouildåge män ... at syna åm det hwedewalls inhägnande såm her Gabriell beswärer sigh wara aff sijna grannar tillfoghatt), Uudenkaarlepyyn käräjät 9.1.1644 f. 261 (Her Gabriell Canuti Caplaan härsammastädz tillätz till Wällborne Landzhöfdingenes wijdhare Confirmation at Uptaga et ödhes hemman i Wexala der Erich Mickellss: tillförende åboot hafuer åm 3/4 Mantall Skatt), Pyhäjoen käräjät 19.2.1644 f. 296v (Her Gabriell Sacellaan i Ny Carleby företrädde och tillkenna gaff att han hade någhra geldh på sijn Swärfadhers Sal: her Jörans Wägnar at fordra); KA mf. ES 2029 (rr 9) Pyhäjoen käräjät 13.2.1655 f. 25v (Emedan såsom Hindrich Tirinen nekar och förwägrar sigh eij hafwa Caverat för dee bönder som Sal: H:r Gabriel Westzyntio på hans hustrus wägna och hans Andeel effter fordom Kyrckioherden Sal: H:r Jören i Pyhäjokj uthj Arfzlått är uppdragit, bestående uthj 80 D:r K:M:t); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 25.–26.8.1692 s. 121 (Pastor Sahl: H:r Måns). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 124 (15.4.1664); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 226 (20.3.1664); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 157, 379; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #127. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 167, 169, 171; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 571 (Westzynthius Tab. 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6D (Magnus Vezynthius); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1012; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 118; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #797, 1351, 3097.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Westzynthius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1142>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.