Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Mårten Gallus Martinus Laurentii, Ostrobotniensis 924. Vht: Närpiön kirkkoherra Lars Gallus (Laurentius Johannis, ehkä yo Uppsalassa 1.2.1610, † 1633) ja Margeta Mårtensdotter Wargius. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Gallus Mart. Laur:tii Ostrob _ 46. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Martinus Laurentii Gallus. | ‹Teksti Pastor et Præpositus in Wörå. on korjattu muotoon primum Sacellanus Wasensis: deinde Pastor in Wörå.›. Vihitty papiksi noin 1661. — Vöyrin vt. kirkkoherra (1669). Armovuodensaarnaaja Lapväärtissä 1669. Vöyrin kappalainen (1672). Vaasan ja Mustasaaren kappalainen 1672. Vöyrin kirkkoherra 1686 (virkaan 1688), ero 1695. † Vöyrillä syksyllä 1711.

Pso: 1:o Margareta Mårtensdotter Gammal († 1678); 2:o 1679 Maria Larsdotter Burman tämän 2. avioliitossa († 1703).

Serkku: rykmentinpastori Mårten Wargius, myöh. Kempe 167 (yo 1640/41).

Sisarenpoika: Närpiön kappalainen Gabriel Kalm 2833 (yo 1680, † 1716).

Lanko: Kokkolan kappalainen Johan Tastenius 930 (yo 1652, † 1666).

Lanko: Raahen ja Saloisten kirkkoherra Magnus Westzynthius 1142 (yo 1656, † 1692).

Vävy: Vöyrin kirkkoherra, FM Lars Gezelius 3618 (yo 1689/90, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #94; KA valtakunnanregistratuura 7.8.1652 f. 510 (Lijffztijdhz Frijheet för Pastore i Wåhroo Sochn uthi Österbotn [Mårten Matthiæ Gambal], på ett sitt egit ½ Skattehemman [uthi Räckijocke by belägit, som han sielff åbor] och hans hustru i hennes Änkie ståndh), 8.12.1686 f. 921 (Fullmacht för H:r Mårten Gallum at wara Kyrkioherde i Wöro), 5.10.1695 f. 562 (Fullmacht för Mag. Laurentio Geselio 3618 på Wörå Pastorat i Österbottn ... Wij Carl Giörom witterligit at såsom Kiörkioherden uti Wörå Sochen och Åbo Stifft, H. Martinus Gallus, uti fruchtan at han hädan effter för sin annalkande ålderdom sampt aftagande kraffter och Siukligheet eij hinner således at förrätta och fullgiöra sine Embetes sysslor, som Gudz ord och Wår Kiörkio Lagh förordnar, åstundar at få sama sitt Kiörkioherde Embete till sin Mågh, Wår Troo Vndersåthe Vice Pastoren därsammastädes, Wyrdig och Wällärd Mag. Laurentius Gezelius afträda ...); KA mf. ES 1922 (mm 6) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 2.–4.3.1648 f. 358 (Företrädde fordom Kyrkioherden Saligh her Lars Johannis effter Lefwerska hustro Margeta Mårtensdotter i Söder Calax, begierandes ett Laga rettmätig bewijss om hennes hemmans beskaffenheet); KA mf. ES 2030 (rr 10) Närpiön käräjät 20.–22.1.1657 f. 20v (Dygdesamme Hustrus, Hustru Margeta Mårtensdåtters i Calax wägne hennes Son Marthinus Laurentj), 23 (Framstegh dygdesamma H: Margeta Mårtensdåtter i Calax, beswärade sigh öfwer sin Swåger och syster Man, Wördig och Wällärde Her Anders Kemppe, för det hon eij kan blifwa mechtig det arfz prætension och rättigheeth som hon hade till wälbe:te Her Anders om det fasta, Nix hemman i Öfwer Finbybelägen, både för Hwss och Jordh at fordra); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 16.–18.1.1662 (Niex hemmans i Öffwer Finby och Närpis Sochn belägen, wärde och affbetalning ... Sal: H:r Anders Swägerskas dygdesamma hustrus, hustru Margetha i Calax rätt, katso 616); KA mf. ES 2078 (ss 1) Närpiön käräjät 25.–29.8.1665 f. 18 (Peer Mårthensån Rundell (katso 683) i Christina Stadh angaff sigh haffwa igenom Länssman Michell Jacobsson låthit Citera Wällärde H:r Mårthen Laurentj Galle, till detta tinget, at Swara honom om oqweldes ordh, att haffwa beskylt honom wara een Lättfärdigh fogell, der till Länssman swarade sigh icke råkat honom hemma, uthan han haffwer dragit till Lapfiärdh, der han skulle upå Kyrckieheerdens wägna tre Söndagar Predijka); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vöyrin käräjät 6.10.1668 s. 3 (Pastoris Sahl: H:r Marthini Gammals (vertaa 377) Enkia, Hustru Margreta Jörenssd:r, beswerer sigh öfuer någre motwillige, som henne den rettigheet dhe effter Kongl: Maij:tz ordningh ähre plichtige, icke wilia wthgöra och ifrå sigh lefuerera), Vöyrin käräjät 25.9.1669 s. 5 (Vice Pastor H:r Marthinus Gallus beklagadhe Sigh öf:r Mattz Grellson j Kerklax), Vöyrin käräjät 15.9.1670 f. 1v (Wyrdige och wällärde H:r Marthinus Gallus å sijn Swehrmoders wägnar), Vöyrin käräjät 16.–17.9.1670 f. 5v (H:r Marthinus Gallus kom för Rätta och gaf till känna dett Hanss Sahl: Suerfader, H:r Marthinus Gammall, fordom Kyrkeherde j Wöro, Hafwer af godh willia effterlåtitt sijn brodher son och Sacellan der sammastedess, H:r Gustavo Gammall 676, sijn gårdh att beboo och wijstass, in till dess G:r Gustav med annor legenheet och boostelle skole kunna sigh försee, beklagar sigh och nu Här Hooss, bem:te gårdh j medlertijdh, gennom H:r Gustaffz Selskaps förwållande meste och bäste dehlen, ähr worden afbrendt; Huar igennom Hanss Swermodher, stoor skadha Tagitt Hafwer, Sökiandess altså nu refusion Hooss H:r Gustaff), 6v (Företrädde wällärde H:r Marthinus Gallus och berättade sigh för någon tijdh, uthj Ehrewördige Herrens Probstens præsens j Kyrckian, då ner H:r Johan Ruuth 570, bleef inlyster att wara Capplan j Wörå, Råkatt j action medh Kyrkioherden j bem:te Wörå Wyrdigh H:r Christierno Wernbergh (katso 1398), under Huilken action, skall H:r Christiern, H:r Mårten medh olijdelige ordh öfwerfallitt, kallandes Honnom Lögnare estu och Lögnare skall tu blifwa); KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.10.1674 s. 135 (Cappelans j Waza wördighe H:r Mårthens Galli Attest aff den 22 Maij 1674); KA mf. ES 2080 (ss 3) Mustasaaren käräjät 11.–13.10.1675 s. 616; KA mf. ES 2080 (ss 4) Mustasaaren käräjät 13.–15.9.1680 s. 263; KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 68 (Angående Nådhåret effter Commissariens [Welbetrodde Peer Jönsson Kalm] Swerfader Sal: Kyrckioherden i Nerpis H:r Larss Gallum ... för een 50 åhr sedan ... des Sal: Swer modher Gudhfruchtig Hustru Margeta Wargh medh fem stycken späda och fadherlöösa barn, katso 2833), Vöyrin ylim. käräjät 8.11.1686 s. 272 (huruledes i gåår effter Predikan utj Sochnestugun hafwa Samptel: då tillstädes warande Sochne Männerne, Voterat gamble Cappellanen här i Sochnen wördige och wellerde H:r Johan Ruuth 570 till att Succedera fordom Kyrckeherde här i församblingen Sal: ährewördige och wällärde H:r Gustavum Gammal ... een part Sochne Män lära åstunda Capellanen wördig och wellerde H:r Mårten Gallum i Waasa till deres Kyrckioherde); KA mf. ES 2082 (ss 10) Vöyrin käräjät 20.–23.8.1688 f. 289; KA mf. ES 2083 (ss 12) Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 221 (Cappellanen uthj Lillkyrö wördigh och Wällärde H: Casper Martini Ahlstadius 1949 Kerde till Kyrckioheerden i Wöro Ährewördige och Höghwällärde H: Martinum Gallum att han skall bergat höö på Kuålemanierfwi bäckzängh som förmedelst Laghmans doomb de Anno 1594 d: 5 Augustij under hans hemman dömbt ähr. H:r Mårten förklarade sigh att hans Swär fader denne Engh för långlige tijder bekommit, hefdat och een stohr deel tillrödt); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vöyrin käräjät 23.–25.2.1691 s. 302, 305; KA mf. ES 2084 (ss 14) Vöyrin käräjät 26.–27.5.1692 s. 26, 34, 40; KA mf. ES 2084 (ss 15) Vöyrin käräjät 6.2.1693 s. 234, 244, Vöyrin käräjät 19.–21.8.1693 s. 296; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 10.2.1695 s. 216 (Pastor Loci Ehrewördige och Högwällärde H: Martinus Gallus framkom för Rätta, proponerandes, att såsom högwyrdige H:r Biskopen honom uthi sin ålder och Siukligheet till Medhhielpare förordnat Lectorn i Kongl: Chatedral Scholan i Åbo Höghwällärde Mag:r Laurentius Gezelius hwilken och igenom den Aldrahögste Gudens Nådige Skickelse ähr blifwen des Mågh; Och som hans Kyrkioherdens Kraffter medelst den af Gudj honom beskierde ålder och siukligheet dageligen afftaga, så att han stundel: hädan förwäntter een nådigh och Salig Förlåssningh, och dy af een Christeligh Skyldigheet att befordra sitt huus gierna skulle önska, om så Gudj behageligit wore, att bemelte des Mågh honom Succedera finge); KA mf. ES 2085 (ss 18) Vöyrin käräjät 15.2.1696 s. 282; KA mf. ES 2088 (ss 22) Vöyrin käräjät 8.8.1700 s. 522; KA mf. ES 2089 (ss 23) Vöyrin käräjät 13.2.1701 s. 157 (Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Marthinus Gallus); KA mf. ES 2091 (ss 27) Vöyrin käräjät 30.1.1705 s. 1049 (Det gaff Kyrckioheerden härsammastädes Ehrewördige Mag: Laurentius Gezelius tillkenna, att ehuruwähl han tillijka med sin K: Swärfader för 2:ne åhr sedan då gud hans K: Stiuf Swärmoder fordom dygdesamma Matronan Hustru Maria Burman hädankallade hafwa samma dödzfall jempte huusetz tillstånd henes närmaste arfwingar tillkenna gifwit, och strax der effter dem ett richtigit Inventarium tillskickadt, Så hafwa de doch der uppå sig eij wijdare uthlåtet, än det wälbem: Sal: Matronans Broder Kyrckioheerden i Bygda H:r Jacob Buurman på Wästerbotn som berättar sig af sine medarfwingar wara ombedne denna Saak att uthföra, berättar sig intz wara nögd med den Summan han haar dem sedan geld gulden är tillfalla); KA mf. ES 2030 (rr 10) Närpiön käräjät 20.–22.1.1657 f. 20v (Dygdesamma Hustrus, Hustru Margeta Mårtens dåtters j Calax wägna hennes Son Marthinus Laurentj rätten tilkenna gaff, ehuru såsom hans Moders interessenter hafwa medh Når Calax boar om Uplandet Eng på Öster sijdhan sinss emillan till Jämbnade deelt hafua Som domen aff dato, den 13 Martij 1656 förmäler; Altså begerade Marthinus, att på samma sätt opå Wäster sijdhan om bäcken, den Upgrundade Eng skulle emillan alla låtteganderna tillschifftes Jänckas, huilket interessenterna Eenhelleligen Consentera, och bejaka), 23 (Framstegh dygdesamma H: Margeta Mårtens dåtter i Calax, beswärade sigh öfuer sin Swåger och Systerman, Wördig och Wällärde Her Anders Kemppe (katso 167), för det hon eij kan blifwa mechtig det arfz prætension och rättigheeth som hon hade till wälbe:te her Anders om det fasta j Nix hemman i Öfuer Finby belägen, både för hwss och Jordh at fordra); KA mf. ES 2032 (rr 13) Vöyrin käräjät 15.–16.1.1672 f. 27 (Cappellans här i Sochn wehl:de H:r Martini Galli utskickade Bertil Olåfson). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 561, 578, 589, 596, 599; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 18; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 325 (8.12.1686, Fullmacht); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #94. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 30, 81; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2340D, 2356D, 2641D, 2928D, 3381D, 3384D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5795; A. Kolehmainen, Johan Alftanin (1692–1755) almanakkamuistiinpanot. Genos 66 (1995) s. 29.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Gallus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=924>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.