Helsingin yliopisto

Tiedot

20.7.1658 Samuel Pihlroth Samuel Christierni, Viburgensis 1229. Vht: Viipurin linnan ja Siikaniemen kirkkoherra (1628–34), sittemmin sotilaspappi Krister Piilrot (Christiernus Sigfridi) ja Elin Hansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 20.7.1658. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1658. 20 Julii. Samuel Christierni. Esitti Herodesta Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä Genesis ætherea 9.1.1659 Samuel Christier. PijlRoot. † ylioppilaana, ‡ Viipurissa 13.1.1663.

Kaima: Samuel Pilrot U398.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #32; KA mf. ES 1832 (jj 3) Viipurin pitäjän käräjät 8.–10.12.1641 f. 105 (Effter fordom Kyrkioheerdens på Sikaniemi Salighe her Cristierns förtekningh uthi sijn tänkie book Åhr 1638 den 12 Junij, där uthinnan finnes at Mårthen Pedersson i Humalioki är be:te Kyrkioheerde skylligh wården 10 dl:r kåppar m: ... Matz Erichzsson som nu äger Saligh her Christers effterlåtna Enkia. Samassa tuomiokirjaniteessä mainitaan useaan otteeseen myös leski Elin Hansdotter, jonka edesmennyt aviomies oli Mikkelin kirkkoherra Martinus Thomæ); KA mf. ES 1834 (jj 6) Luumäen, Lappeen ja Joutsenon (eli Lappeen kihlak. alaosan) käräjät 15.–16.6.1651 f. 223 (Kom för Rätta Sal: Jören Påses effterlefwerskas, hustru Gertrudh Yxkuls, sambt hennes dotters Gertrudh Påses Fullmechtigh förståndigh Samuel Matzson, och på sine Principalskers wägna gaf tilkenna, huruledes Befalningzmans Matthias Erichssons [Lappeen kihlakunnan kruununvouti Matts Eriksson] hustru, h: Elin Hanssdotter hafwer uthj sin skrifwelse beskyldt sin Man, att han uthj Lapwestrandz Prästegårdh hade hållit Lätfärdigt Lefwerne medh Gertrudh Påsa), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 29.–30.9.1651 f. 229 (Matthias Erichssons hustrus fullmechtigh Petter Wallius), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 1.–4.10.1652 f. 324 (Kom för Rätta fordom Kyrkieheerdens i Lapwesi S: her Miches [Lappeen kirkkoherra Michael Bartholdi] Änckia H: Elin Jörens dotter Påsa, och inlade i Rätten een Supplication Lydandes, det Befalningzman Matz Erichsson hafwer bracht henne uthj groft rychte, Nämbl: dhet hon skulle wara een Barnemörderska, begärade fördenskuldh, att saaken skulle tagas till förhör, och den som skyldigh finnes, effter Lagh straffas måtte ... Befalningzmans Matz Erichssons gårdh på Sikoniemi ... Befalningzmans hustru h: Elin ... be:te änckias Syster Gertrudh Jörens dotter Påsa), Jääsken käräjät 15.–16.9.1653 f. 458v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.3.1654 f. 135; KA mf. ES 1834 (jj 8) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 28.–29.5.1660 s. 51; KA mf. ES 1835 (jj 8) Ruokolahden käräjät 17.–19.12.1661 s. 19 (Närwarande Befahlningzman Christer Christerson [Jääsken kihlakunnan kruununvouti 1661–82 Krister Kristersson Pihlroth]); KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.2.1662 s. 16 (Matz Larsson Hosoi ifrån Jäskis Häredh, kiärde till een Student Samuel Christersson, att han nästförleden Helgon mässo tijdh hade i detta Häradet huggit honom medh swärdh ett finger aff och någre såår i hufwudet. Hwar till Samuel swarade, att denne Matses broder hade begynt slås medh Thomas Prophoss, och såsom denne Matz hade welat hielpa sin broder at slå Prophossen, hafwer han welat dem åthskillia och slagit honom medh flata Wärian, men i dedt hade Wärian sluntit honom in fingret. I hufwudet finnes inthet blodsåår hafwa warit. Så emedan detta slagzmål är kommit af brådom skildnat, och dedt fremste finger hafwer ewärdeligit lythe af samma hugg. Altså fälles Samuel Christersson för samma Kött såår till 6 m: och för Lythe 12 öre, effter det 8 och 10 Cap:l i Sååramåla b: medh willia); KA mf. ES 1835 (jj 10) Jääsken käräjät 10.–12.12.1663 s. 105 (Cronones Befalningzman Wäll:t Christer Christersson å Sal: Fendrichens Knut Christersson änkias wegnar gaf tillkänna, att hoos Anders Suhensson i Suokuma skulle wara qwarlembnat Sal: Fendrichens Hatt, en Pistol och en Wäria, då han Fougden Sal: Christer Erichsson medh een Pistol till dödz skött); KA mf. ES 1835 (jj 11) Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.5.1664 s. 34 (Företrädde Befalningzman Wäl:t Christer Christersson och berättade huruledes han haf:r 1661 optaget ett hemman af ½ Skatt i Wijborgz Sochn och Rasalax by under Rosstiensten, för huilket hemman han strax i samma åhr uthrustade en Mundering), 34 (Emädan såssom Corporalen Anders Hästsko haf:r sielf sigh tillegnadt ett stycke Eng som Befalningzman:n Christer Christersson och hans Antecessores för detta roligen possiderat hafwa ... att då Syn emellan Sahl: Anders Skalm å den ene och Sahl: Matz Erichsson, Christer Christerssons Stiuffar der å den andre sijdan blef förrättat, är dem emellan en steen där kors uti hugget är, erkänd för wissa Råå); KA mf. ES 1836 (jj 13) Viipurin pitäjän käräjät 14.–16.6.1666 s. 51 (Framträdde Rasalaxboerne wälb: Anders Andersson Hästskoo, Befal:n Christer Pijlroth och fordom Archlimäst:s Sahl: Samuel Höökz Enckia h:o Anna Maria Kruus och begärade Rättens uthslagh uthi deres twist om råågången emellan Rasalax och Slottz hopmannens Manhafftigh Petter Ridders (katso U316) frälse ägor Kiskila och Ahokas); KA mf. ES 1838 (jj 20) Ruokolahden käräjät 8.–9.6.1675 s. 46, Jääsken käräjät 9.–12.6.1675 s. 73; KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 20.–22.2.1684 s. 113 (Till att besee den Jorde twist, som Lieut: Olof Borg å dess Swär faders, Befallningzmanns Christer Pijhlroots hielp hemmans, i Pickola wegnar, androgh emoth Matz Toifwari ib:m); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 4.–8.3.1690 s. 20 (Befallningzmans Sahl: Christer Pijlrootz Enckia). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 141 (13.1.1663, Dn: Samuel Pijlroth Studiosus, begr. på Sikaniemi); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 5. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Pihlroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1229>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.