Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 26.8.1665 Petter Hollender Ridder Petrus Petri U316. Vht: Viipurin komendantti, majuri Petter Hansson Hollender Ridder († 1692) ja Elisabet Johansdotter. Ylioppilas Uppsalassa 26.8.1665 Petrus Petri Hollender Ridder Nob. Non iuravit. \ Nob. synes vara skrifvet efteråt. — Tykistökonstaapeli Viipurin linnassa (1674), vänrikki (1675). † Tukholmassa 1683.

Serkku: ylioppilas Kristoffer Hollender 1381 (yo 1659/60, † 1661).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.8.1650 f. 394 (Donation för Petter Hollender Ridder på någre hemman uti Finlandh [och Wijborgz Sochn] effter Norkiöpingz Besluuth etc.), 12.6.1651 f. 149 (Confirmation för Skiepz Capitein Petter Hålländer på wederlagh så och Donation på een Engholme), 3.12.1651 f. 323 (Donation på någre öden i Wijborgz lähn för Skepz Capitainen Petter Hollender), 26.8.1653 f. 160 (För Skieps Capitenen Petter Hollender Donation på een Qwarn ... Een wår och Chronones Qwarn, uthi Finlandh, Wijborgs sochn belägen, Ala Sämje be:dh att niuta, bruka och beholla till ewerdeligh ägendomb), 11.4.1665 f. 57 (Kongl. M:tz nådige resolution och förklaring öfwer Skeps Majorens Erligh och Manhafftigh Peter Holländers Ridders underdånigst insinuerade desiderier), 12.12.1667 f. 252 (Confirmation för Petter Ridder att wara Slottzhopman på Wijborgs Slott), 21.12.1669 f. 324 (Fullmacht för Peter Hollender at wara Commendant i Wijborg), 12.7.1675 f. 125 (Till Åbo Hofrätt at förklara sigh öfuer en dhess till execution remitterat domb emellan Slotz Commendanten Peter Holländer och Rådhmannen Hermann Harrius), 10.5.1678 f. 153 (Till Cammaren om de förfallna muhrarnes och wallens reparation kring Wijborg), 16.8.1683 f. 412 (Till Landzhöfdingen Carl Falkenbergh för Capiten Peter Hollender Ridder), 22.1.1684 f. 28 (Rustningz rättigheet på hemmanet Kiskilä för Commendanten Petter Hollender), 22.1.1684 f. 29, 22.1.1684 f. 30, 14.1.1693 f. 38; KA mf. ES 1834 (jj 6) Viipurin pitäjän käräjät 20.12.1650 f. 180v (Framstegh Bookhållaren W:tt Hanss Hållender, och gaf tilkenna, det hans broder Capitein Petter Hållender är aff Cronan donerat till frelse ett hemman i Wijborgz Sochn, Airotaipal be:d), Ylim. käräjät Viipurissa 1.8.1651 f. 204, Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.7.1652 f. 338v (Företrädde Sal: her Mårthens [Mikkelin kirkkoherra Martinus Thomæ] Änckias hustru Elins Mågh och fullmechtige Leutnambten Manhafftigh Johan Blöött, och beswärade sigh uthöfwer Bookhållaren W:tt Hanss Hållender, dedt han på sin broders Capiteins Manhafftigh Peter Hållenders wägner, hafwer tillägnat sigh een änges hollma i Rasalax), 340v, Viipurin pitäjän käräjät 26.–27.11.1652 f. 346, 348, Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.2.1653 f. 368; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.3.1654 f. 134v (Capitein Manhafftigh Peter Ridder Anno 1651 hafwer bekommit Donation uppå ett ödes hemman i Rysilä 2/3 deels Röök), 135, Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.7.1654 f. 149v, Viipurin pitäjän käräjät 16.–18.6.1655 f. 204v; KA mf. ES 1835 (jj 8) Viipurin pitäjän käräjät 28.2.–2.3.1661 s. 19 (katso U16); KA mf. ES 1836 (jj 13) Viipurin pitäjän käräjät 14.–16.6.1666 s. 51 (deres twist om råågången emellan Rasalax och Slottz hopmannens Manhafftigh Petter Ridders frälse ägor Kiskila och Ahokas, katso 1229); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 14 (Ryttare Hemman, belägit i Hapananssaari byy och Wijborgz Sochn); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 13 (Då framträdde Commendantens Manhaftigh Petter Ridders Sohn Per Perssohn Ridder och inlade en klageskrifft öfwer Sahl: Biskopens Enckia Hust: Catharina Herbst (katso 2314) och hennes Torpare Bengt Påhlsson Wahwiain, sampt Hennes Landbonde Thomas Simonsson, hwilka tillijka medh Enckian hafwa en Winter Nooth tillhopa; huruledes dhe i Winter hafwa uppå Commendantens Notewarp under Tulkensaarij 3 gånger medh deras Nooth fiskiat, och detta emot hans eget förbudh genom een Wachteknecht), Säkkijärven käräjät 1.–2.12.1673 s. 96 (Då framträdde Commendantens Sohn unga Petter Ridder, och inlade i Rätten sin faders Beswärs skrifft), Äyräpään kihlakunnan käräjät 17.–19.3.1673 s. 18 (Nu hafwer förrige Ambtmans öfwer samma Godz [wälb: Gustaf Leijonhusens Godz i Joutzsälke] Sal: Hans Hållenders Sohn Petter Hållender å sin faders weg:r någre penningar af samma frelse bönder till fordra); KA mf. ES 1838 (jj 19) Viipurin pitäjän käräjät 8.–10.4.1674 s. 25; KA mf. ES 1838 (jj 22) Säkkijärven käräjät 5.–6.6.1680 s. 11 (Artollerie-Fendriken Petter Ridder); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–10.6.1686 s. 121 (berättadhe samma Regementzqwartermestare [Wälb: Jacob] Gripenbergz förskrifningh, flyta af dett kiöp han Nyligen slutit hafwer, om Hapanansarj Ryttare Hemman, Commendantens [Manhafftigh Petter Ridder] Mågh, Capit:n Manhafftigh Gustaf Gadde, tillhörigt, och Fördenskulld, såssom icke allenast han Capit:n, för samma hemmans Extraord:e etc: häfftar hoos Befallningzman, för een Temmel:g skuld, Uthan och Kyrkioherden i Waasa, M:r Olof Bratt (katso U399), fullmechtigat Befallningzman, att uthfordra dhen anseenlige Arfz-prætention, han till Capit:n Gadden hafwer); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 17.3.1658 (Kom för rätta wäll:t Ernest Bahn, Och begäradhe eet Bördhz breff på Sal:e Johannes Sanderus Sonn Göstaff, det hans moder broder Manhafftigh Capteen, Peter Ridder begärar, effter såm han är sinnadt at fort sätia honom i Embethe). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 187. — G. Luther, Släkten Hollender Ridder. Genos 63 (1992) s. 3.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Hollender Ridder. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U316>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.