Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Henrik Turbecchius, myöhemmin Turdfjäll Henricus Ambrosii, Ostrobotniensis 1322. Kotoisin Pyhäjoelta. Ylioppilas Uppsalassa 5.1657 Hendricus Ambrosij Turbecchius Ostbot. Ylioppilas Turussa sl. 1659 Tordbeckius Henr. Ambrosii _ 61. — Asui Raahessa noin vuodesta 1662. Kauppakollegion viskaali eli kauppatarkastaja 1668. Porvari Raahessa (1675). Nevanlinnan ruots. seurak. lukkari (1686). † 1689...1692.

Pso: 1:o (jo 1664) N.N.; 2:o ~1675 Kristina Antilius tämän 2. avioliitossa.

Poika: Henrik Turdfjäll 3316 (yo 1686).

Poikapuoli: Pähkinälinnan kirkkoherra Josef Soudelius 3339 (yo 1686, † 1697).

Lanko: Pyhäjoen pitäjänkirjuri Jakob Jurvelius 441 (yo 1644).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196b; KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 2.–4.9.1674 s. 170 (Inspectoren S:r Hindrich Turfieldh); KA mf. ES 1890 (ll 22) Espoon käräjät 17.–18.5.1705 s. 294 (Klåckaren Johan Hinderssonn Turfiell beswärade sig der öfwer, att Bonden Hindrich Anderssonn i Södrick beskylt honom för Men Edare, uti den saak han wid senaste Ting härsammastädes wittnadt); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1664 f. 545 (Erich Kårre angaf Sigfred Simonsson det han skulle haf:a stulit ifrå honom 5 l: Tobbak, Huar till Sigfredh nekade, Inlade altså Erich een Attest af Hendrich Turdfiell, Johan Olsson Falk, Knuth Brusiusson, Mårten Jacobsson, Jöran Brusiusson och Jacob Eskellsson Underskrifwen förmehlandes det Sigfredh hafwer gått samma affton om Kårrens stuga som Tobbaket bårdtkom); KA mf. ES 2031 (rr 12) Limingan käräjät 19.7.1667 f. 52, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 23.–24.1.1668 f. 93 (Företrädde Kongl: Comercje Collegij Fiscalen Hendrich Tuhrdfielldh och näst sin fullmachtz præsenterande sampt deropå föllgdhe immission af wällborne H:r Landzhöfdingen, beswärade sigh öfwer een Bårgare utj G: Carleby Erich Marlander benämbdh), 95v (Commercie Fiscalens Öfwer Kiöp handlen och des inquisitioner fullmacht af wälborne Landzhöfdingen Johan Graan gifwen publicerades, altså förmantes allmogen att dee sigh intet der emodt förgripa), 95v (Sammaledes publicerades det Kongl: Commercie Collegij Turdfielldh meddelte fullmacht, den Allmogen i lijka måtto medh deres Kiöpenskap effterlefwa förmantes); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 4.–5.8.1668 f. 189v (Inspect: öfwer Olaga handhell Hendrich Turdfiäll angaf Matz Peersson, det han hafwer ifrå Stokholm hämptadt med sigh 3 t:r Salt. Henrik Turdfjäll esiintyy tästä eteenpäin usein virkatehtävissä Pohjois-Pohjanmaan käräjillä, nimikkeenä handels inspector), Hailuodon käräjät 30.–31.5.1671 f. 748v (Borgmestarens Wäll:tt Hendrich Cortes Fulmehtigh Hendrich Turdfiell), 751v (Hendrich Ambrosii); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 8.–10.2.1672 f. 80, Pyhäjoen käräjät 26.–27.6.1672 f. 124 (Sochne Skrifwaren Jacob Jurvelius 441 ... sin Swåger Henrik Turdfiell); KA mf. ES 2033 (rr 14) Pyhäjoen käräjät 1.–2.3.1675 f. 87 (Borgaren Hendrich Tuurfiäldh); KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 2.1680 f. 12v (Brusius Brusiusson Turfiäll ifrån Sahlo Sochn, Mattz Michellsson Tininen och Eskell Jacobsson Tåika i Pyhä Jocki, företrädde, gifwandes tillkänna, huru såssom dhee af Missförståndh hafwa tänckt att fatta een action emoth Kyrkioherden i Sahlo Sochn Ehrewördige H:r Matthiam Salonium 438, om Jylhännefwan Åija Engh ... Brusius som ähr een Nybyggiare); KA mf. ES 1880 (kkk 17) Spasskin käräjät 24.10.–2.11.1701 s. 118 (Beträffande twisten emellan Klåckaren Johan Turbfiel och Bönderna Hådar Hilipain Åmhtuaby medh dess granne Jacob Hämäkäin om 13 Lass höö); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 18.4.1703 s. 45 (Dett ansökte Klåckaren ifrån Nyenschantz Johan Hinderson Turdfiel å sin Swärfaders Handellsman Haans Hinderssons wägnar, att han må ehrhålla Execution uppå Skräddaren Mäster Johan Nyman öfwer d: 300 d:r kåpparm:t som an skall återstå af det Gårdzkiöp som hanskmakaren Ferdinant Berner blifwit skylldig till des Swärfader och bem:te Skräddare Caverat före, hwaröfwer blef Resolverat, Emedan denne Saak allareda här wed Kiämnar Rätten en gång afdömdh, hwar emoth ingen dera af Parterne eij heller finnes hafwa Appellerat; dy kan denne Rätt sig här med icke wijdare befatta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 85 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 180–181 (10.9.1659); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 366 (4.11.1659, Studiosus Dn Henricus Ambrosij, ifrån Pyhäiocki ... ‹Päätös: Henricus saa kantaa ½ Iin pitäjän ja yhden rovastikunnan teinirahoista, koska hän ei yliopistoon lähtiessään ollut saanut pro vale -rahaa.›), 382 (16.12.1659, Kalajoen rovasti kirjoittaa, että Henricus Ambrosii on saapunut aivan liian myöhään nostaakseen Iin pitäjän teinirahoja); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 149; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 242; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 92 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — G. Luther, Släkten Turdfjälls väg. Släkt och hävd 2002 s. 15.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Turdfjäll. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1322>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.