Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1686 Josef Soudelius Josephus Matthiæ, Ingermannus 3339. Vht: raahelainen porvari Matts Bertilsson Sovio (Soudio, † 1674) ja Kristina Antilius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1686 Sondelius‹¿› Joh.‹¿› Ingerm _ 169. — Pataljoonansaarnaaja Käkisalmen jalkaväkirykmentissä (Remb. von Funckenin rykm.) Narvassa noin 1689. Pähkinälinnan kirkkoherra 1696. † Pähkinälinnassa alkuvuodesta 1697.

Pso: (jo 1692) Margareta Bagg (Bagge) (jäi leskeksi).

Isäpuoli: Nevanlinnan lukkari Henrik Turbecchius, myöh. Turdfjäll 1322 (yo 1659, † ~1690).

Veljenpojan poika: raahelainen kauppias Matias Sovelius 6934 (yo 1743, † 1795).

Lanko(?): Narvan katedraalikoulun kollega Anders Bagge 3603 (yo 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 178b; KA valtakunnanregistratuura 6.9.1686 f. 456 (Till Statz Contoiret, att här effter ännu en gemen Prästman skall beståås under Öfwerste Funks Regemente ... Dhet är fuller uthi staten wid Öfwerstens Rembert von Funkens Regemente gode giorde En Regementz Predikant och 2:ne Compagnie Präster; Men emedan Öfwersten underdånigst föredraga och påminna låter, att som den ene Compagnie Prästen 2706 står hoos Öfwerst Lieutenanten uti Kexholm, och den andra hoos Majoren i Nyen, så faller dhet Regementz Predikanten hwilken ligger allena hoos Öfwersten uthi Narfwen så mycket beswärligare att upwachta alla dhe 8, därwarande Compagnier som dhe icke stå till hopa, uthan äre dhe widt ifrån hwarannan fördelte, Nembl. 2:ne Compagnier uthi Staden, Ett Compagnie uthi begge revelinerne, 2:ne Compagnier uthi Narffwiske Hakelwärket och 2:ne Compagnier på andra sijdan om Strömen uthi Iwangrotske Hakelwärket dess uthan och 104 Man Commenderade på Slottet Iwangerot; Elliest består och detta wärfwadhe Manskapet af twänne slags nationer Nembligen Swänske och Finska, för hwilken orsak skull, Gudztiensten uthi begge desse Språken måste förrättas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 223 (XLVII). — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1226 (Sovelius Taulu 3); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #313; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 151, 574.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Soudelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3339>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.