Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Gabriel Svedjelinus vanhempi Gabriel Martini, Kimitoensis 1380. Vht: Viksvidja Östergårdin talollinen Kemiössä Mårten Larsson († ~1657) ja Margreta. Ylioppilas Turussa 1659/60 Svidelinus Gabr. Martini _ 63. — Kemiön pitäjänapulainen ja pedagogi 1668, kappalainen 1683. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1669. † Kemiössä 1718.

Pso: (jo 1683) Katarina Procopaeus.

Poika: Kemiön pitäjänapulainen Gabriel Svedjelinus 4288 (yo 1697/98, † 1709).

Vävy: Kemiön pedagogi Gustaf Gergelin 4256 (yo 1696/97, † 1723).

Vävy: Kemiön kappalainen Erik Dahl 4674 (yo 1702, † 1732).

Vävy: apulaispappi Axel Häggerooth 4900 (yo 1706, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 186b; Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 100, 177; KA mf. ES 1749 (cc 11) Kemiön käräjät 26.–28.9.1683 f. 207 (Framstegh Mattz Jörensson i Girmundzby och tiltalte Sacellanum Wällärde Gabrielem Martini och des broder Claes Mårtensson i Wijkzswidia, angående een Caution af d: 9 Maij 1669, som dhe begge för deras broder Erich Mårtensson i Åfwan Malm och Tenala Sochn om 60 R: D:r in specia, uthfäst hafwa. Asian käsittely jatkuu cc 13 f. 143, 155 ja cc 14 f. 184v); KA mf. ES 1750 (cc 12) Kemiön käräjät 27.–29.5.1684 f. 103 (Förekom Sacellanus hersammastädes Wällärde H:r Gabriel Marthini gifwandes tillkenna huru såsom här wedh Moderkyrckian inthet är något Cappelans bool, som uthi andra Sochnar); KA mf. ES 1754 (cc 20) Kemiön käräjät 13.–16.2.1693 s. 104 (Katso 1154); KA mf. ES 1852 (kk 22) Ylim. käräjät Kemiössä 10.–13.1.1705 f. 166 (Cappellans H:r Gabriel Svidielinij hustro Chatarinia Procopæa som wed förre Ransakning warit frånwarande, wittnade edel:n ... henne sampt hennes Man som är aldeles Gammal och wanföör, sampt hennes Son, som är Comminister här i Sochnen, hwilcken tillförenne är afhöörd). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 189 (myös: IV, 1901, s. 202); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 85 (XX). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 414, 415; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2322D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 165; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #309.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Svedjelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1380>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.