Helsingin yliopisto

Tiedot

19.10.1660 Abraham Lannerus Abrahamus Jonæ, Smolandus 1416. * Växjössä 21.9.1638. Vht: Växjön lukion lehtori, FM Jonas Lannerus (Jonas Jacobi, yo mm. Uppsalassa 2.1622, † 1645) ja N.N. Nilsdotter Krokius. Växjön lukion oppilas 1654. Kalmarin lukion oppilas 11.12.1657 – 1658. Ylioppilas Turussa 19.10.1660 Lannerus Abr. Jonæ Smol _ 64. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1660] d. 19 Octobr. Abrahamus J. Lannerus. Respondentti 21.3.1662, pr. Enevald Svenonius 132. Kertoo Uppsalan konsistorissa 5.4.1665 saaneensa kaksi vuotta sitten todistuksen Turun akatemiasta ja olleensa sen jälkeen Königsbergissä (nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa) ja muualla. Tuli Uppsalaan Leipzigista (nimeä ei mainita tämänkään yliopiston matrikkelissa). Ylioppilas Uppsalassa 8.4.1665 Abrahamus Jonæ Lannerus Wexion. Smol. Lipsiensi ex Academia venit. Ylioppilas Lundissa 15.3.1669 Abrahamus Lannerus Wex:a Smolandus Londini Scanorum 15 Martij 1669. Respondentti Lundissa (30.3?).1670 pro gradu, pr. log. ja metaf. prof. Canut. Hahn. FM Lundissa 28.1.1670. Vihitty papiksi Lundin hiippakunnassa 25.8.1671. — Skånen jalkaväkirykmentin (Clemens Grubbenhielmin rykm.) rykmentinpastori (1675). Skatelövin kirkkoherra 1678. † Skatelövissä 7.4.1697.

Pso: Ingrid Pettersdotter Paulinus († 1721).

Eno: Tolgin kirkkoherra, FM Israel Krokius 1405 (yo 1660, † 1677).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; HYK ms., Smål. osak. matr. #98. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 88 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 185; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 2; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #98; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses IV 1664–1699 (1971) s. 869 #1024; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 157 (5.4.1665, Jonas Lanerus [Felskrivning för Abrahamus Jonæ Lannerus] en Smolandus hafwer tillförenne warit i Åbo, och hafwer 2 åhr sedan fått testimonium tädan, säger sig hafwa sedermera warit i KöningzBergh och annorstädes, men nu nylig hijtkomin, beklagar sin fattigdom, och begierer stipendium att hålla sig medh. Resol. Han måste först blifwa civis academiæ och låta sig inscribera innan han begierer stipendium. Sedan skall han examineras uthi någon faculteet, och efter som han finnes capabell accomoderas. Fisci penningar tillgifz honom, efter han förr hafwer warit student i Åbo tillijka mz twenne andre, som och hafwa wid andre academier warit); Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 9. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum II. Disp. Lundenses (1779) p. 58; J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 181 V#3707; J. H. Lidén, Catalogus disputationum IV. Disp. gymnasticas (1779) p. 28; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1442D, 3707R, 4207D; G. Carlquist (†), Lunds stifts herdaminne II:14 (1991) s. 533; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3679R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Lannerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1416>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.