Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Enevald Pontanus, vuodesta 1643 Svenonius Enevaldus Svenonis, Smolandus 132. * Annerstadissa 24.12.1617. Vht: Annerstadin Brogårdin kylässä asunut rautakauppias Sven Enevaldsson ja Ingrid Nilsdotter. Kalmarin koulun oppilas 7.1627 – 9.1639. Växjön koulun oppilas 1639. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Pontanus Enevald. Svenonis Svenonius dictus. _ 9. Merkintä Indexissä Svenonius. Enevald. Svenonis. _ 9 Rect. Ac. 67. 95. 137. 165. Respondentti 18.12.1641, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Oraatio 4.6.1643. Respondentti 10.6.1643, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 13.4.1644, pr. Petter Lidenius 129. FK 29.5.1644. Ylimmän luokan stipendiaatti (kl. 1644) – sl. 1648. Respondentti 13.12.1645 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylioppilas Uppsalassa 9.5.1646 Enevaldus Suenonis Smol. Philosophiæ Candidatus. Ex Academia Aboensi accessit. Respondentti Uppsalassa 1646, pr. käytänn. filos. prof. Isr. Bringius. FM Turussa 4.5.1647. Ylioppilas Wittenbergissä 11.8.1651 M. Enevaldus Suenonis Gyldenhelm Suecus – 1654. Respondentti Wittenbergissä 24.6.1652, pr. teol. prof. Joh. Meisnerus. Matkusti Böömiin, Unkariin, Itävaltaan, Saksaan ja Hollantiin vieraillen 24 yliopistossa 1654. Vihitty papiksi Växjön hiippakunnassa 16.7.1654. Preeses Turussa 31.5.1661 pro doctoratu. TT Turussa 19.6.1661 (nim. 1660). — Smålandin, Kalmarin, Öölannin, Gotlannin, Hallandin, Skånen ja Blekingen maakuntien inspehtori 1665–88. Teol. tiedek. promoottori 1666. — Uppsalan yliopiston filosofian apulainen noin 1647. Kotisaarnaaja Kristina Ribbingin luona 1654. Turun akatemian kaunopuheisuuden professori s.v., kolmas teologian professori 1660, ensimmäinen 1664–88, samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1657, palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1661, Kaarinan 1664–88, Turun tuomiok. seurak. kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1664–88. Akatemian rehtori 1661–62, 1668–69, 1678–79 ja 1685–86. Lundin hiippakunnan piispa ja Lundin yliopiston varakansleri 1687 (kuoli ennen virkaan astumista). Valtiopäivämies 1664. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Turussa 18.4.1688.

Pso: 1655 Susanna Mikaelsdotter Gyldenstolpe (elossa 1706).

Appi: Turun hovioikeuden asessori, professori, FM ja MOT Mikael Wexionius, aatel. 1650 Gyldenstolpe U8 († 1670).

Poika: Gabriel Svenonius 2732 (yo 1679, † 1710).

Poika: FK Nils Svenonius 2733 (yo 1679, † 1692).

Poika: Löderupin kirkkoherra, FM Mikael Svenonius 2734 (yo 1679, † 1710).

Sisarenpoika: Hovmanstorpin kirkkoherra Isak Widbeckius, myöh. Widebeck 1233 (yo 1658, † 1687).

Sisarenpoika: Växjön tuomiorovasti, FM Enevald Widbeckius, myöh. Widebeck 1780 (yo 1665, † 1694).

Vävy: teologian professori, FM Anders Liuhander, v:sta 1675 Wanochius 2021 (yo 1669, † 1700).

Vävy: Agunnarydin kirkkoherra, FM Magnus Chorinus 2553 (yo 1677, † 1701).

Vävy: Jönköpingin koulun konrehtori (Algutsbodan nim. kirkkoherra) Magnus Alm 3073 (yo 1683, † 1708).

Vävy: Åsin kirkkoherra Jonas Svanberg 3075 (yo 1683, † 1724).

Vertaa: Messukylän kirkkoherra Måns Wallaeus 111 (yo 1640, † 1686).

Vertaa: rykmentinpastori Anders Bergius 1534 (yo 1662).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 151a, 186b; KA valtakunnanregistratuura 26.9.1654 f. 113 (Fullmacht för M:ter Enevaldo Suenonio på Eloquentiæ profession wedh Åbo Academia), 14.4.1663 f. 87 (Till Biskopen i Åbo, D. Jöns Terserus U15 om den stridigheet som är owuxen emillan honom och Doct. Enevaldum Svenonis angående den nye Cathechismum), 14.4.1663 f. 88, 22.5.1663 f. 106 (Till Landzhöfdingen Erich von der Linde om D. Terseri och D:r Enevaldi Scriptis öfwer Cathechesmo), 25.7.1663 f. 239 (Till D. Enevaldum att han inthet inmenger sigh wijdare medh D. Jöns med disputer uthan heller låter fortfara medh aftryckiande uthaf sin Skrifft), 6.9.1664 f. 291 (Fullmacht för Doct. Enevaldo Svenonio, att wara Primarius Professor Theologiæ och Pastor i Åbo), 6.9.1665 f. 212 (Fullmacht för Doctor Enevaldo Svenonio att wara primarius Professor Theologiæ och Pastor i Åbo), 27.10.1682 f. 688, 5.7.1686 f. 367 (Till Stats Contoiret för Doct. Enevald Swenonio, at få dhess fordran), 19.2.1687 f. 59 (Till Biskopen i Åbo Doch. Johan Gezelium U76 om Doch. Enewalds håldne disputation ... om den nya Cathechismo), 19.2.1687 f. 60 (Till Doct. Enevald Professoren i Åbo om dess håldne disputation ... Såsom Wij hafwe Oss föredraga låtit, huruledes I uthi een offentlig disputation hållin d. 19 Novemb. sidstl. hwilken ock är tryckt worden, hafwe Eder uthlåtit om den här i Stockholm nyhligen tryckte Cathechismi Spörsmåhl ...), [28.9].1687 f. 544 (Til Biskopen Cnut Hahn att wårda sig om Skåne Stifft til des Doctor Enewald kan komma dit), 28.9.1687 f. 545 (Til H:r Ascheberg Notification at Doctor Enewald är blefwen Biskop i Skåne), 24.10.1687 f. 590 (katso 787), 1.11.1687 f. 611 (Till Biskopen Doct. Enewald Svenonium, att han får fördröija i Åbo till Öpet watten, och så länge, att Mag. Kanut Hane kan afkomma till Wexiö), 13.4.1701 f. 260 (Till Consistorium i Åbo swar ang:de underhåldz Spanmåhl för framledne Professorernes Doct. Svenonij och Doct. Flachsenij 787 Enkior). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 17 (1688. 18 April. D:n Enevaldus Gvenonius S. S. Theol. D. vitam cum morte commutavit. 24 Jun. ibid. honorifice sepultus); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 217, 239; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 8 (I), 10 (I); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 12 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 178, 179, 185, 232, 241, 243, 251, 304, 306, 377, 378, 387, 397, 398, 400, 422, 440; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 226 (Doctor Enewald Svenonii contrefait); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 30 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 237 (6.9.1664, Fullmacht); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 110; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 215 (24.6.1688, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 58 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 72 passim; Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe 1 1602–1660 (bearb. v. B. Weissenborn, 1934) s. 497; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 5 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 55 passim; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 103; P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses III 1646–1663 (1968) s. 623 #680; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #651. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 205, 337; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 82, 460–461; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 41, 74, 127; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 134; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #15, 259; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 124; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6G, 11G, 12G, 14G, 15G, 16D, 19G, 20G, 23G, 39G, 43G, 45G, 143G, 149G, 698D, 720D, 726G, 745G, 872D, 873D, 876D, 884G, 922D, 925D, 925G, 958D, 982D, 991G, 995D, 1323G, 1325G, 1326G, 1330G, 1331D, 1332G, 1415G, 1416G, 1418G, 1420G, 1423G, 1426D, 1513G, 2018G, 2022G, 2029G, 2153G, 2155G, 2156G, 2167G, 2180D, 2180G, 2191G, 2192G, 2196G, 2255R, 2566D, 2571G, 2678G, 2734G, 2736G, 2737G, 2742G, 2750G, 2754G, 2925G, 3670–3832P, 3674G, 3675G, 3677G, 3687G, 3688G, 3690G, 3695G, 3696G, 3698G, 3701G, 3702G, 3708G, 3709G, 3710G, 3711G, 3715G, 3716G, 3717G, 3719G, 3720D, 3720G, 3721–3726G, 3728G, 3729G, 3730G, 3735G, 3736G, 3737G, 3738G, 3741G, 3746G, 3747G, 3749G, 3750G, 3754G, 3755G, 3758G, 3760G, 3766–3772G, 3774–3785G, 3786D, 3786G, 3787G, 3790–3796G, 3798–3802G, 3804–3815G, 3817–3828G, 3829D, 3829G, 3830G, 3831G, 3832G, 3912G, 3935G, 3946G, 3957G, 4002D, 4011G, 4051G, 4053G, 4187D, 4195G, 4197G, 4198D, 4201D, 4202G, 4217G, 4220G, 4222G, 4224G, 4232G, 4233G, 4235G, 4236G, 4241G, 4252G, 4257G, 4279R, 4284R, 4286R, 4292G, 4294D, 4307G, 4352G, 4413G, 4419G; C. Callmer, Svenska studenter i Wittenberg. PHT 72 (1976) #506; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 80; S. Salminen, Enevaldus Svenonius. 1. SKHST 106 (1978) 489 s.; G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne II:1 (1980) s. 131; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 23, 194; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #24, 106, 108H (‡), 152, 251, 299H, 323G, 615G, 642G, 642, 653G, 804, 857, 1035, 1036, 1039, 1082H (‡), 1088G, 1156G, 1253G, 1254G, 1255G, 1267, 1278, 1290, 1330G, 1397, 1458H (‡), 1526, 1530, 1550D, 1557R, 1591R, 1622R, 1711G, 1732, 1850, 1857G, 1875, 1899G, 1929H, 1941G, 1945H, 1973H (‡), 1990, 2003H (‡), 2113G, 2115G, 2134G, 2164G, 2170, 2236, 2271G, 2349, 2353G, 2383R, 2527, 2566, 2567, 2576, 2702, 2723H, 2726, 2777, 3137G, 3148, 3214G, 3300H (prom. 1647), 3320D, 3320G, 3388, 3393G, 3447G, 3480, 3518–3708, 3750H (vih. 29.9.1657), 3794, 3795, 3956, 3989, 3991, 3994, 4003, 4004, 4007, 4008, 4022, 4032, 4045, 4046, 4048, 4049, 4050, 4138G, 4209, 4250, 4258H (prom. TT 1661), 4262, 4264, 4277, 4372, 4411G, 4440; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 508; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 654.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Enevald Svenonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=132>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.