Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Henrik Tornaeus, myöhemmin Tornström Henricus Johannis, Vestrobotniensis 1434. * noin 1640. Vht: torniolainen porvari Jöns Michelsson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1660/61 Tornæus Henr. Johannis _ 64. Respondentti 21.10.1665, pr. Enevald Svenonius 132. Ylioppilas Uppsalassa 30.10.1667 Henricus Johannis Tornæus Aboæ depositus. \ NM.: Tornström. — Alatornion kappalainen 16(72?), vt. kirkkoherra 1672, varrontavaltakirja kirkkoherraksi 1673 (virkaan 1681). † Alatorniolla 30.5.1682.

Pso: N.N. Johansdotter Tornaeus.

Lanko: Erik Tornaeus 1293 (yo 1658/59, † 1671?).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; KA valtakunnanregistratuura 6.5.1673 f. 71 (Collation för Hindrich Tornström at blifwa Pastor i Tornö, så snart det kommer at vacera ... at Succedera sin ålderstegne Swärfader Wyrdige och Wällärde Mag. Johannem Tornæum), 3.9.1681 f. 597 (Collation för H:r Hindrich Tornström på Tornöö Pastorat), 30.10.1682 f. 695 (Till Statz Contoiret för Tårnå Stadh till dess Kyrkias reparation 200 D. S. M:t ... Aldenstundh Stadz kyrkian i Tårnå är uthi sidstledne Julij Månadt af Liung Eld antänd, och medh all dess prydnad och innandöme i aska lagd), 30.10.1682 f. 697 (Öpet Bref på Collect för Torneå Stadh), 2.12.1682 f. 774; KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 3.–4.2.1671 f. 624v (Eskill Larsson i Kello fordrade af Gestgifuaren Mattz Bertilsson ib:m betahlningh för een häst som Mattz till Siussningh uthlegt hafuer åt Een Student benembd Hindricus Johannis Törnström, hwilken utj samma fähl behn brutin och stört är ... Nembdeman Simon Sijmonsson bekändhe Hindricum ridit myckit hårt, slagit på hästen med een Graanstör. Kyrkioheerden Wällärde H:r Gabriel Calamnius berättadhe sigh effter ofwanbem:te Hindrici Fadhers Jönss Michelssons, borgare i Torne, skrifftel: begeran hästen Werdera låtit, dhen och till 30 D:r gillat är, sade och Jönss Mickelsson sigh anmodat på sijna wägnar för bem:te Häst betahlningen att Erläggia så frampt Retten honom der till döma skulle. Wåldgafz altså detta Ehrende dhe 12 utj Nembden Effter hwilkass Enhellige sluth Rätten ärkenner dett Hindricus Johannis ärlägger och betahlar till Eskill Larsson för Hästen 30 D:r K:mt och utj expenser 1 D:r S:mt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI), 94 (XXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI), 21 (XXII); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 101 (Västerbottniska nationen); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 44–46, 47, 49–51, 63, 64, 120, 126, 130, 132, 137, 143, 286(?); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 360 (6.5.1673); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 197; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 268 (28.9.1669, Angaf Rector Magnif., att en Bothniensis Henricus Tornström hafwer 2 gånger om natten orodt hans Magnificentz, klageligen angifwandes andre, af hwilka han tillijka med sin stallbroder slagen war), 276 (6.11.1669, Twenne Bothnienses Henricus Tornström och Martinus Porzelius hade hoos Erich Olofson Flur setat och drucket een natt ...), 298 (9.2.1670, Inkommo twenne uthskickade ifrån grytegiutaren [Mårten Mattsson], begärandes att ransakas måtte, effter studenten [Johan] Beckman som död är, hwilken baneman är till hans död. Serdeles angifwes [Henricus] Tornström som hafwa honom 2 eller 3 dagar förr slaget), 305 (15.2.1670, Den framledne Beckmans erfwingar begära att saken om hans död måtte examineras emot Henricum Törnström och Olaum Beckium, effter han hafwer waret i slagzmål med dem, och så hastigt dödh worden), 313 (9.3.1670, Företogz saken om sal. Beckman), 319 (16.3.1670, Företogz saken om Bäckman ... Resolutio. Effter dhe skäl som in actis finnas, kan Consistorium intet fälla Tornström till det, att han är baneman och wållande til sal. Beckmans död, uthan för hårdrag böte effter 12 cap. Sår. m. wil. StL. 6 mk, för skällsord 31 cap. Rådst.B. § 2. 6 mk. Beckius kallas frij för alt widare tilltal i detta måhl, och det effter dhe skäl som och finnas in actis. För böterne caverade Prof. Benzelius); Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 314 (28.9.1672, Bewiljades studioso Dn. Henrico Törnström testimonium). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 244; L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne II (1923) s. 247; H. J. Boström, Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana. SSV 12 (1928) s. 43; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 225; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3736R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3556R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Tornström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1434>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.