Helsingin yliopisto

Tiedot

arviolta 1660-luvulla Erik Mårtensson Kostianus Ericus Martini 1450. * noin 1637. Vht: Kerimäen kirkkoherra Mårten Kostianus (Martinus Sigfridi, † 1644) ja Agneta Isaksdotter tämän 1. avioliitossa. Säämingin käräjien pöytäkirjan mukaan een tijdh freqventerat den Kongl: Academien i Åbo. — Palveli katselmuskirjurina ja lippumiehenä von Burghausenin ja sittemmin Grotenfeltin rakuunarykmentissä 15 vuotta. Savonlinnan kaupunginkirjuri (1676–83). Hoiti Savonlinnan postimestarin virkaa yli viisi vuotta 1690-luvun puolimaissa, muttei saanut valtakirjaa kyseiseen virkaan. ‡ Rantasalmella 12.7.1719.

Veli: Isak Costianus 1449 (yo 1661).

Viittauksia: Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 8.8.2003 (lähteenä Säämingin käräjät 13.–15.10.1697); KA mf. ES 2007 (oo 9) Säämingin käräjät 13.–15.10.1697 f. 192v (Post Mästaren Wählbetrodde Erich Mårthenson beklagade sig Högeligen Att ehuruwähl han opå framledne Post Mästarens Sahl: Mathias Johansons Enckias anmodan uthj hennes nåde Åhr förwaltat Postmästare Embetet, och effter ber:de Gratials expirerande förskaffat sig Sufficiente Cautionister, att des medelst blifwa widh samma tienst bijbehållen, hwilken Caution han säger dedh Kongl: Cantzelie Collegium hafwa medh nåder anseedt och för gieltig ehrkendt; Så skall lijkwähl een ungh karl Herman Klöf igenom practiqver willia undangå honom som är öfwer 50 åhr gammal, samme tienst; Anhållandes dy, om ett Laga bewijs öfwer sitt förhållande, i mening att des medelst än wijdare i ödmiukheet anlijta Högbem:te Cancellie Collegii maintin widh ber:de tienst; Fördenskull och såssom dedh intygades, åfwanbem:te Erich Mårthensson wara af ächta Säng sampt hederlige Föräldrar, han och sedan han een tijdh freqventerat den Kongl: Academien i Åbo, i Femton Åhrs tijdh troligen tient under fordom Sahl: Herrar Öfwerstennes Wälborne Herman von Burghausens och Johan von Leschertz Regementer sampt sedermehra under nu warande herr Öfwerst Lieutenanten Wälborne Nils Grotenfelt och under samma tijden beklädt Munsterskrifware och Förare tiensterne, jembwähl sedan Regementerne blefwe Reducerade opwachtadt Stadz Skrifware tiensten widh Nyslottz Rådstugu och så wähl den tijden som sedermehra uthi sitt lefwerne som een ährlig Person ägnar och anstår sig förhållit; Altså blef honom detta der öfwer till ett laga attestatum meddelt). — E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 834.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Kostianus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1450>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.