Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Daniel Achrelius Daniel Erici, Aboensis 1565. * noin 1644. Vht: lääketieteen professori Erik Achrelius U6 († 1670) ja Margareta Rothovius. Esitti enkeli Rafaelia Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä 9.1.1659. Ylioppilas Turussa 1662/63 Achrelius Dan. Erici _ 72. 172. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1664 – sl. 1666. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1667 – sl. 1668. Respondentti 6.1669, pr. Enevald Svenonius 132. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1669 – sl. 1672. Respondentti 24.5.1672 pro gradu, pr. Mårten Miltopaeus 606. FM 4.6.1672. Oraatio sl. 1675 (sittemmin useita oraatioita professorina). — Austraalisen osakunnan inspehtori 1679–89, Uusmaalaisen osakunnan 1679–92, Viipurilaisen osakunnan 1684–89. Fil. tiedek. promoottori 1688. — Turun akatemian deposiittori 1671. Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1673, pidätettynä virantoimituksesta vajaan vuoden, kaunopuheisuuden professori 1679. Akatemian rehtori 1687–88. † Turussa 13.4.1692.

Pso: 1680 Anna Persdotter Lind († 1694).

Poika: kersantti Erik Achrelius 3754 (yo 1691).

Lanko: Turun oikeuspormestari Anders Lind 2241 (yo 1672/73, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; HYKA TAA Hc, Oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat s. 109–161 (kuolinpesä 1698); KA valtakunnanregistratuura 29.7.1679 f. 512 (Till Mag. Daniel Achrelium vocation at wara Professor Eloqventiæ wid Åbo Academie), 4.5.1685 f. 229 (Till Consistor. Acad. i Åbo angående Professoren Achrelius ... Emädan Wår Hoffrätt i Åbo Oss i underdånigheet tillkienna gifwit om dhen Grafskrifft, som Profess:n Achrelius hafwer sammanfattadt, öfwer Wårt framl:e Rådh och Præsidenten H:r Ernst Creutz U42; så hafwe Wij Oss och samma schrifft låtit föreläsa, jempte dess här öfwer till Consistorium gifne förklaringh; Och hade fuller bem:te Achrelius bordt föra sine ordh och penna något wahrsammare, och icke bruka sådane efftertänckelige expressioner, som kunde förorsaka någon förargelse och oreda; Men såsom wij icke förmoda hans intention warit elak, så willia Wij för denna gången förskohna honom för wederbörligit tilltahl och anklagan af Fiscalen; Dock på dhet han och andre een annan gång må see sigh bättere föhre); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 23.4.1706 s. 85 (Såssom Sahl: Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen Anders Lindhielms betiente förestånderskan Jungfru Beata Achrelia, och Johan Martin hwillka bägge sig beswärat hoos Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen herstädes, öfwer skiepparen Tore Geting ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 37; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 491, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 16, 52, 233, 265, 268, 275, 279, 282, 283, 305, 345, 357, 358, 359, 374, 381, 390, 393, 397, 428, 433, 453, 463–464, 472, 508, 521; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 12, 21, 25, 29, 31, 81, 88, 114, 125–126, 131–133, 136, 156, 157, 160 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 231 (22.5.1692, ‡), 242 (19.6.1694, ‡ eloquentiæ professorens Daniels Achrelij änckia och hennes barn); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 191 #207 (17.3.1671), 208 #230 (11.4.1673), 239 #262 (25.8.1676), 243 #267 (8.5.1677), 248 #272 (15.10.1677), 261–262 #286 (10.4.1679), 263 #287 (26.4.1679), 264 #288 (2.6.1679), 267 #290 (14.7.1679), 268 #291 (19.7.1679), 272 #296 (19.9.1679); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. XIII, 147 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 113 passim. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 323; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 140; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 282; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1–69P, 1–6G, 11–16G, 19–21G, 25G, 27–36G, 37D, 38–42G, 44–46G, 49G, 55–58G, 61G, 62G, 65–67G, 718D, 718G, 719G, 720G, 727G, 735G, 871G, 873G, 879G, 916G, 919G, 940G, 978G, 982G, 983G, 985G, 990G, 994G, 997G, 1000G, 1323G, 1324G, 1420G, 1424G, 1426G, 1428G, 1431G, 1435G, 1514G, 1518G, 1522G, 1761G, 2029G, 2164G, 2166G, 2179G, 2180D, 2182G, 2185G, 2186G, 2188G, 2320G, 2364G, 2565G, 2569R, 2734G, 2736G, 2752G, 2925G, 2926D, 2926G, 3659G, 3665G, 3666G, 3754R, 3767G, 3775G, 3776G, 3818G, 3819G, 3832G, 3929G, 4002G, 4197G, 4198G, 4199G, 4200G, 4208G, 4249G, 4258G, 4259G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 99; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #14H, 26–141, 148H, 152, 287H (vih. 21.9.1680), 641D, 641, 653, 688G, 875G, 925, 955, 979H (vih. 21.9.1680), 989, 996, 1094, 1117G, 1242H († 13.4.1692, ‡ 22.5. s.v.), 1269, 1514, 1973, 1985, 2134G, 2204H, 2273G, 2392G, 2392, 2493, 2552G, 2565, 2567, 2576, 2582H (prom. 1672), 2636R, 2643H, 2657, 2726, 2780, 2784, 2787, 2801, 3056, 3079, 3188G, 3320D, 3379, 3386G, 3388, 3390, 3447, 3451, 3502, 3503, 3574R, 3637, 3730D, 3730, 3734, 3794, 3799, 3869, 3962, 4049, 4050, 4051, 4052, 4150, 4251H, 4254H (prom. 1672), 4257, 4420, 4437, 4445, 4453; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 62; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 12; E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 91.

Doria gratulantti

Päivitetty 12.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Achrelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1565>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.