Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1664 Johan Wittfooth Johannes Joachimi, Aboensis 1700. Vht: turkulainen kauppias Joakim Wittfooth († 1677) ja Anna Margareta Bugenhagen. Ylioppilas Turussa sl. 1664 Witfoot Joh. Joachimi Ab _ 79. Oraatio 29.6.1669. Ylioppilas Uppsalassa 30.6.1674 Johannes Joachimi Vittfoot Aboâ-Finlandus. Ex Aboensi Academia in qua aliquamdiu vixit, cum honesto testimonio huc accessit, et deposito prius iuramento in catalogum relatus est. — Asianajaja. ‡ Tukholmassa (Maria) 13.11.1690.

Pso: 1:o N.N.; 2:o N.N.

Veli: tukholmalainen kauppias Petter Wittfoot 2567 (yo 1677, † 1696).

Veli: turkulainen raatimies, FM Adolf Wittfooth 2568 (yo 1677, † 1708).

Poika: turkulainen kauppias Johan Wittfoot 4839 (yo 1704/05, † 1743).

Sisarenpoika: komissaari Joakim Wargentin 3202 (yo 1684/85, † 1705).

Veljenpoika: ratsumestari Joakim Wittfooth 3872 (yo 1692, † 1725).

Sisarenpoika: tukholmalainen kauppias Joakim Spieker 4462 (yo 1699/00).

Veljenpojan poika: Turun hovioikeuden ylim. kanslisti Gustaf Adolf Wittfooth 7862 (yo 1755).

Veljenpojan pojanpoika: tilanomistaja Taivassalossa, alikapteeni Gustaf Wittfooth 12490 (yo 1811, † 1874).

Lanko: Turun pormestari Johan Schaefer 299 (yo 1642/43, † 1683).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1708:570 (Wittfooth, Christian, handelsman, d. 23/3 1708; syskon: 1) Wittfooth, Magdalens, änka efter Wargentin, Wellam, rådman, Åbo; 2) Wittfooth, Anna, änka efter Scheffer, Johan, just.-borgmästare, Åbo; 3) Wittfooth, Hans, kommissarie i Åbo hovrätt; 4) Wittfooth, Catharina, änka efter Spieker, Johan, handelsman, Åbo; 5) Wittfooth, Margareta, g.m. Schultz, Nils, handelsman, Åbo; 6) Wittfooth, Gustaf, handelsman, Åbo; 7) avl. Wittfooth, Adolf, rådman, Åbo, barn m. Terlou, Anna Catharina; 8) avl. Wittfooth, Henrik, handelsman, barn: a) Wittfooth, Jockim, kornett; b) Wittfooth, Margareta, g.m. Haveman, Georg, notarie i Åbo hovrätt; 9) avl. Wittfooth, Johan, advokat, söner: a) Wittfooth, Carl; b) Wittfooth, Johan, 17 år; närv. systersonen, Wargentin, Henrik, handelsman; omn. systerdottern, Spieker, Anna Elisabet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109 (XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 230; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 301 (12.4.1679, H. Lisbeet Swensdotter klagade på Johan Hwijtfoot att han kallat henne diefwuls menniskia och tobaks mångelska. Hwijtfoot swarade sig kallat henne allenast elak menniskia och tobaksmångelska, men intet mehra uthan hon hade först gif:t honom månge skielsordh och kallat honom finnetarm etc. Hust. Lisbet: han kastade mig och med sten och slog mig blåna och sår wid ögat. Hwijtfoot: thet kan i intet bewijsa, och weet i intet hwem som kastade eder. Det är wist att iag hötte, men intet kastade iag någon steen ... Sententia. Effter som Johannes Hwijtfoot kastat uthur sin wärdinnes gårdh in uthi hustru Lisbetes, så böter han derföre 12. mk smt, och effter både han och Nils Eskilsson säga sig intet weeta hwilken deras steen som träffat och sårat henne, så böter Hwitfoot och för halfwa skadan 12. mk smt. c. 13. Sårmål med willia. Sedan remitteras saken till stadzrätterne, hwarest hustru Lisbet må söka Nils Eskilsson, som hon bäst gitter); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 487 (19.11.1690, Remsnidaren Larss Rahm inkallades emot studios. Hwitfoot men denne war ey tillstädes), 497 (26.11.1690, H:r ProRector sade sig ämnat hafwa upp för rätten stud. Hwijtfoot emot remsnidare, men Hwijtfoot ursächtat sig för opassligheet). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 133 (Köpmannasläkter i Åbo, Wittfooth Tab. 5); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 202; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 99 (Joachimus Witfot Aboensis); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4424; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 79 (2009) s. 152 (TRO 9.11.1646: Uusi porvari Joachim Wittfooth vannoi porvarinvalansa takaajinaan raatimiehet Robert Rancken ja Hans Plagman), 153 (TRO 27.1.1647: Margareta Bugenhagenin sulhanen Joachim Wittfooth sai raadilta kirjeen, jolla hän sai nostaa Margaretan isän Lyypekin raadille tallettamat rahat).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wittfooth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1700>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.