Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Johan Schaefer Johannes Henrici, Aboensis 299. Vht: Turun pormestari Henrik Henriksson Schaefer († 1660) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Gabrielsdotter Wernberg. Ylioppilas Turussa 1642/43 Schepperus Joh. Henrici Ab _ 18. Ylioppilas Tartossa 27.10.1648. Respondentti Tartossa 21.4.1649, pr. itäm. kielten ja kreikan prof. Joh. Gezelius U76. Oraatio Tartossa 19.10.1650. Respondentti Tartossa 5.3.1651, pr. lainopin prof. Laur. Ludenius. — Palveli sotasihteerinä Puolan sodan aikana 1655–59. Turun hovioikeuden kanneviskaali 1662. Turun pormestari 1663, oikeuspormestari 1683. Valtiopäivämies 1664, 1668, 1675 ja 1680. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1671. ‡ Turussa 22.4.1683.

Pso: 1:o 1664 Elisabet Wernle tämän 2. avioliitossa († 1667); 2:o 1670 Anna Wittfooth (‡ 1710).

Poika: Turun hovioikeuden varaviskaali Henrik Schaefer 2566 (yo 1677, † 1703).

Poika: sotatuomari Gevert Schaefer 3993 (yo 1693/94).

Veljenpoika: Svean hovioikeuden varapresidentti Henrik Schaefer, aatel. 1693 Heerdhjelm 2033 (yo 1669, † 1712).

Lanko: Turun hovioikeuden nim. asessori Johan Wernle 585 (yo (1647), † 1692).

Lanko: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683).

Lanko: tukholmalainen asianajaja Johan Wittfooth 1700 (yo 1664, † 1690).

Vävy: professori, FM Simon Paulinus 2226 (yo 1672/73, † 1691).

Vävy: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

Vävy: Mynämäen kirkkoherra, FM Lars Sacklinius 4150 (yo 1695, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; KA valtakunnanregistratuura 23.10.1647 f. 350 (Öpet bref för Borgmästaren uthi Åbo Heindrich Skeppere, att niuta twenne hemman [uthi Finlandh, Pargas Sochn och Birkoby] vnder frijheet till sin och sin hustrus Lijfztijdh och sedhan hans barn för Rustienst etc.), 7.5.1662 f. 207 (Vocation för Johan Scheper till Fiscals Tiensten i Åbo Hoffrätt etc.), 14.2.1683 f. 115 (Justitiæ Borgmästare Fullmackt för Johan Scheffer i Åboo ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at såsom Justitiæ Borgmestaren i Åbo N. Brochius (katso 1007) iche allenast mycket ålder stigen utan med siukdom så belagd, at han på 4 åhrs tijd mehrendels har måst hålla vid Sängen ... hafwe wij nödigt erachtadt at förordna Borgmestaren Ehrlig och Förståndig Johan Scheffer i hans ställe till Justitiæ Borgmestare, efftersom honom, såsom mehrendels een Gammal och wäll meriterad Stadzens betiänte, intet någon annan bör föredragas, Men williom lijkwähl at bem:te Borgmestare Brochius skall behålla halfwa Löhnen, och Borgmestaren Bechius (katso 1374) som kommer i Scheffers ställe, låta sig nöija med dhen andre halfparten, till dess han genom dhen andres dödelige frånfälle kan komma till at åthniuta dhen samme heelt och hållit), 23.4.1683 f. 215 (Fulmackt för Sylvester Biugg 1536 at wara Justitiæ Borgmestare i Åbo ... Justitie Borgmestare Embetet thi Åbo Stadh, förmedelst framledne Borgmestarens Johan Schæfers dödelige affgång är wordet vacant och ledigt), 14.8.1684 f. 479 (Öppet bref för Borgmäst:n Schefers Änckia [Hustru Anna Wittfot] i Åbo på ett Pantegodz ... hemmanet Kaweldo i Pijke Sochn och Finland som af glorwyrdig i Åminnelsse Konung Johan A:o 1592, med flere har warit donerat dess Hoff Junkare framledne Lars Olsson, och sedermehra genom Arf Fru Elin Ståhlhansk tillfallit), 1.9.1684 f. 533 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz för Borgmäst. Schäfers Enkia i Åbo), 20.11.1684 f. 741; KA mf. ES 1847 (kk 10) Maskun ja Nousiaisten käräjät 22.–23.9.1692 s. 404 (Saligh Ryttmästarens Bengt Bengtssons Efterlefwerska hustro Elisabetha Jacobzdotter förekom tillijka medh Sahl. Professorens Höghlärde H:r Simon Paulins Arfwingars fullmechtige Studiosus Herman Ross, begiärandes doom och uthslagh öf:r den twist som om Koliala Hemman är upkommit, hwilket Sahl. Borgmestaren Johan Schefer och des Swärsson Sahl. Professoren Paulin efter honom under panträttigheet af bem:te Ryttmestarens Enckia innehaft. Jatkuu 8.–9.8.1692 f. 97); KA mf. ES 2032 (rr 13) Isonkyrön käräjät 11.–13.1.1672 f. 21v (Olaus Hamnius 1890 kärde å Bårgmästarens wehl:t Johan Schephers wägnar til Lagläsaren Mats Påhlson 148 om någon geld som Matz Påhlson til H:r Borgmästarens Stifbarn Sahl: Jockum Schults Erfwingar skall Skyldigh wara; Mats Påhlson swarade och sade at som han nu intet war stämder och dhe der til hörande Documenter eij hos sigh hade, kunde han nu der til eij swara, utan tilsade wed första Lägenhet sin Fulmächtige uthi Åbo inställa, welbem:te Borgmästare til swars stånda, Efftersom säger han samma fordran allenast af det ringa prijs på några oxar och annat af Sahl: Skulten upfördt, härröra skall). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 3 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 235 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 106, 166 (22.12.1667, ‡ bårgmestarens her Johan Scheffers hustro), 205 (26.4.1683, ‡ borgmästaren sahl. Johan Schäfer); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 43 (11.1.1710, ‡ enckia); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #746. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 319; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 122; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 73 (Köpmannasläkter i Åbo, Schæfer Tab. 9); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #194; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #51; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 538; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 77; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 196; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2D, 707D, 2566D, 2804D, 2926D, 3681D, 3715D, 3724D, 3774D, 3782D, 4330G, 4422G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9143; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 90; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 21, 37, 108; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 45; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #139H (‡ 22.4.1683), 813, 824, 995D, 1103, 1461R, 1750D, 2043D, 2434R, 3378, 3793D, 4455.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Schaefer. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=299>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.