Helsingin yliopisto

Tiedot

(1641) Henrik Ruuth Henricus Erici, Nylandus 175. Kotoisin Uudeltamaalta. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 17.3.1641. — Kirjuri. Omisti Karjalohjan Pipolan vuodesta 1648. † Karjalohjalla 1686.

Pso: noin 1664 Elin Klemetsdotter (jäi leskeksi).

Tyttärentyttären poika: Karjalohjan ent. pitäjänapulainen Jeremias Ilmenius 5443 (yo 1724, † 1765).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 2.9.1673 f. 139 (Resolution för Hinrich Ruth); KA mf. ES 1747 (cc 6) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 8.–9.3.1649 f. 326 (Törfwistens [Petter Thorwöste] Fullmechtigh Hendrih Ruuth); KA mf. ES 1881 (ll 2) Karjalohjan käräjät 20.3.1643 f. 237 (Hendrich Ruutt bewistes hafua begått Legersmåll medh Sigfredh Larssåns dåtter i Kijckalla, Elisabett Sigfredzdåtter, Så emedhan ingen dere war tillstedes, upskiuthes saaken till Nästa tingett); KA mf. ES 1720 (bb 4) Pohjan, Karjalohjan ja Kiskon käräjät 22.10.1649 f. 207v (Föresteltte sigh, Hindrich Erichssån Ruutt, och inladhe et Kiöpe breff, datt: den 20 Aprilis 1649 dher Uthinnan förmäles, dätt Ländzman Hindrich Erichssån i Nyby, försellier honåm et Hemman i Pijppåla, om Sex och en ½ stång Jordh, Sampt och tree stenger i Rahikalaböle, för 40 D:r S: Myntte, Nogh till Hans Nielssån i Korjokj, Pening:r 12 D:r K: M:te Spanmåll 2 T:or och till Ländzmans Mhoor Lijnn Ett ll: huilcke Kiöp nu förste gångon Lagligen Uplystes), 207v (Inlades och i lijcka måtto, af Hindrich Ruut, et Kiöpe breff datt: 6 Nowembris 1648 af Sgl: Casper Oluffssån Uhtgifwit, förmälandes och, dätt han försellier sitt Hemman i Pijppåla, om Sex och en ½ stång Jordh, sampt och een Böle Jordh, om tuå stenger, Och Derföre Upburit, af Hindrich Ruut, K: M:te Tijo D:r Rågh tålf T:or Korn 2 T:or 6 C: Huilcke godz nu förste gongon Lagligen Uplystes, Och ingen någott inspråck här emot hadhe at inläggia), Tenholan käräjät 23.10.1649 f. 210 (mainitaan kaima Henrik Mattsson Ruutt, Bårgare och Inwånare i Åbo Stadh, barn född i Tenala Sochn, och Bondkägra by, ja muutamia hänen sukulaisiaan); KA mf. ES 1882 (ll 4) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 26.–27.3.1667 f. 14v (Kom för Rätten Jacobus Stadius 1605 fullmechtigh gjordh af sin Broder Lieut: Abraham Hinrichson ifrån Sackola kiärandes till Hinrich Ruth i Pippola), Tenholan käräjät 11.–13.11.1668 f. 31 (Framträdde Num Järfui boer af Kiskobohl Kärande, och Hendrich Root af Pipoila och Pujo Sochn Swarande ... Parterne warit Stridige om Rååställen); KA mf. ES 1884 (ll 7) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 5.7.1684 f. 99; KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.3.1687 f. 76v (Jacob Hindrichsson uti Ilmoniemi, beswärade sigh öfwer Hindrich Hindrichsson Ruth uti Pipola, för dhet han medh sin Moder Elin Clemetzd:r sitter uti bo oskiffto, och Förslöser sin Sal: Faders gods och efterlåtenskap, där han lickwäl en omyndigh Systerdotter hafwer Lisbetha Jacobzd:r, hwilken är denne Jacob Hendrichssons dotter, hwars moder för 4 Åhr genom den timmelige döden afleden [Jakob Henriksson vihittiin Nummella 17.9.1679 kolmanteen avioliittoonsa, joten 2. vaimon kuolemasta on kulunut enemmän kuin mainitut 4 vuotta], och Jacob sedermehra uti ett annat giffte gången är, begiärandes nu att Laga arfskiffte, uti Pipola effter Sal: Hindrich Erichsson Ruuth; hwar på Hindrich Hindrichsson swarade sigh 1686 d: 7 Aug: Om sin syster dotters arf förlicht med Jacob Hindrichsson till 300 D:r K:m:t. Oikeuden päätöksestä selviää, että Jakobin molemmat mainitut vaimot olivat nimeltään Lisbetha Hindrichzdotter); KA mf. ES 1886 (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 15.–17.7.1693 s. 290 (Såssom Sahl: Hendrich Rooth i Pijpola, hafwer som des Son Hendrich Henderson Rooth nu tillstår 1681 emoth tagit af Bertill Eskellsons fader Eskell Andersson i Sallmis 2 st: Sölf Stoop och 2 st: Solf skedar i pant för 30 D: Kopp:r m:t); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 11.4.1698 (Borgaren Johan Erichsson Ruut). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I), 32 (VII), 479 (Tillägg och rättelser. VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 25 (17.3.1641, studiosus Henricus Ruut), 27–28, 29, 255 (Henricus Erici Nylandus), 257, 269 (Hendrich Ruuth), 341, 359; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 83 passim (mainitaan eräs Hindrik Swensk eller Ruuth); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 394 (17.1.1660, En skrifuare i Karissloio, Henrich Ruth, hafr aflat 3 barn mz en kona. R. Moste tingförass ...); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #5, 27. — T. Carpelan, Släkten Ilmoni-Granits ursprung. SSV 1 (1917) s. 33.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Ruuth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=175>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.